Lawat-lawat; Nyuh

Olih: IGA Darma Putra

Sumber Gagambaran: www.flickr.com

Nyuh bunder orahanga cara gumi. Melutin nyuh cara melut gumi. Suba pelut sambukné, prajani cara gunung. Buin terus pelut, prajani cara pasih. Jeg ternyata guminé misi gunung ajak pasih.

Di gunung ajak di pasih orahanga tongos amerta. Uli dija kadén maan nuduk satua kéto. Pokokné liu anaké nyatuang. Uli satua bedik monto, nyanan bisa ngaliun-ngaliunang satuané. Ada ané nampénin, ulian gunung pasih ento tongos amerta, liu anaké nguber amerta kemu. Sing kuangan satua unduk anak matapa di gunung.

Contohné, ada anak nyambatang Arjuna matapa di gunung Indrakila. Ulian ento prajani liu anaké matapa ka gunung, mapi-mapi dadi Rejuna. Mirib seken ia dadi Rejuna, kéwala Rejuna ané kondén ngidang negul keneh padidi. Yén ada Rejuna buka kéto, adané Rejuna Inguh.

Ada ngorahang, yén anaké menék gunung nak sedeng ngulengang kenehné apang pulung. Ané ada di unteng kenehné tuah muncuk gunung dogénan. Pokokné éngkén ja carané apang neked di muncuk gunungé totonan. Dugasé menék, malajah ia ngunda angkihan.

Ento suba ciri anak menék gunung patuh cara anak matapa. Kenehé pulungang. Buin misi mabrata. Mabrata dedaaran apang sing ngadug-adug basangé pas menék gunung. Kan sing lucu, sedeng menék gunung jeg misi basang sakit makita anu.

Lénan tekén dedaaran, angkihan masih bratanin. Éngkén carané apang angkihané pas, laut tusing ngangsur. Ditu seninné anak menék gunung. Kéto satuan anak menék gunung ané misi pilosofis. Cutetné, menék gunung anak nunggalang sabda-bayu-idep. Disubané nunggal, sing dadi tengkejut yén makejang ento ilang. Patuh cara iraga kilangan muncuk gunung ané uling tuni bakat ulengang di kenehé.

Di satua ané lénan, ada masih nyambatang anak luas ka pasih ngalih amerta. Di satuan Nawaruciné ada kéto. Jeg nyilem sang Bima ka tengah pasihé. Ditu koné ida nyingakin Bima cenik. Diastun cenik, ngidang ngebekin sarwa luang. Mirib ento madan cenik-cenik entel. Ia cenik kéwala padet. Di tengahan ento koné bakatanga amertané.

Di satua ane lénan, contohné kapal Titanic ané kelem ento, sing misi satua kapal nyilem maan amerta. Sing masih taén dingeh ada satuan tukang silemé di pasih neked di dasar jeg nepukin Bima cenik. Sing ada satua keto. Apa mirib sebabné bisa kéto? Bisa ulian lén ané ngaé satuané. Lén pangawi, lén satua. Lén satua, lén unteng. Lén unteng, lén sari.

Kéto liun satua ané nuturang amerta uli di gunung kanti di pasih. Nak kocapan uli ditu iraga maan bayu, ulian bakat ajeng sarwa tumuwuh ané mentik ditu. Makejang ané ngaé idup ento orahang amerta. Idup di guminé masih ngalih amerta.

Nyabran semengan iraga cara kokokan nambung kija kadén. Nyujur tongos ané kondén karoan. Tetujoné lakar ngalih amahan apang ngidang ngamertanin awak. Yén suba awaké maan amerta, sinah nyak idup. Amerta mulan mateges idup.

Nyuh bunder orahanga cara windu. Mara tusuk nyuhé, misi yéh. Yéh windu ento adanina amerta. Sakéwala iraga tusing nawang jaum apa anggo nusuk apang bakat amertan winduné. Masih kondén tawang kudang lapis kulit windu ané harus tusuk-tusuk. Ada catetan di lontar-lontar tattwané indik windu. Ditu mirib ada selah mlajahin nusuk-nusuk windu apang bakat amertané.

Nyuh masih ngidang ngadanin sari. Contohné, ada banten madan sesantun. Sesantun ento mapeték uli di nyuhné. Yén ada banten sesantun misi nyuh papat, ento madan santun soroh pat. Nah jani ada patakon, apa patuh nyuhé ento ajak santun? Kaden santun ento patuh ajak sari. Pantun patuh ajak pari. Kantun patuh ajak kari. Nganteb maan sesari, sing patuh ajak nganteb ngalih sesari. Keto jerrr…!?


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments