Puisi-puisi I Komang Alit Juliartha; Pradé Wénten

Sumber: weheartit.com

Bapaké

Bapaké

Dot pesan

Makatang laut nyuang

Nguasayang

 

Bapaké

Obral makejang

Janji akranjang

Goar-goar kutang-kutang

Sajan?

 

Bapaké

Adéng-adéng majalan

Pang sing slimputan

Bibihé nak sing matulang

Aluh élah ngitukang

 

Bapaké
Dumadak ané kaorahang

Seken kalaksanayang

Yén mani puan

Sagét menék jabatan

Pang sing pocol satuané onyang

Nganti bangkeng kopingé ningehang

 

Féb/2018

 

Tetagihan

 

Ané alihin

Mengkeb ditu

Jejeh pesu

 

Ané kelidin

Nadak teka

Ngelut iba

 

Ané tagih

Tusing matanggu

Tusing mabucu

 

Ané ada

Paksa nguasa

Tuara saja

 

Waringin, Dés 2017

 

 

Pradé Wénten

 

Pradé wénten

Icén titiang nunas

Satmaka tirta

Nyiratin rasa

 

Pradé wénten

Banggiang titiang makta

Pinaka dipa

Nuluh alas madurgama

 

Pradé wénten

Titiang misadia

Nyaga upapira

Kalaning lahru masa

mademang toya

Kala sumilir makta riris

tedun membah ring pertiwi

Irika titiang ngaturang

Sekaring mandala utama

 

Labadee, 2018

 

 

Mémé
(Padidi nungkulang sebet ati)

 

Joh tiang lakar nyidang mayah piutang tekén Mémé

Bas kaliwat alpaka tiang malaksana

Matungkas nungkasin sapituduh Mémé

Mesuang munyi ané nyakitin keneh Mémé

Mambul-ambulan ngemasin nganti luas uling jumah

Ampurayang tiang, Mé

Tiang tusing inget sia bulan mémé baat ngaba tiang maidehan di tengah basangé

Nganti tiang lekad Mémé las ngemang tiang susu satmaka tirta utama

Nganti suba nyidang majalan Mémé tekek ngisiang tiang apang seken nawang rurung

Neked jani tiang suba nawang pajalan idup kéwala tondén nawang mayah makudang-kudang yasan Mémé tekén tiang

Adaké Mémé nagih apang tiang mayah utang

Adaké Mémé nuntut apang tiang mayah ento makejang

Tiang merasa

Tresnan Mémé tusing mamerih

Tresnan Mémé sujati

Suci nresnain pianak buka tiang

Ngantos sakayang-kayang

Ngantos tanah ring karang wayah

Mlekut ragan Mémé mewali matunggalan ring Hyang Tuduh.

 

Blancan, Kintamani, 18 April 2015

 

 

Penglipuran

Penglipuran genah nglipurang lara ati

Masliahan nyingak kaluihan Widhi

Alas tiing kaler kauh

Jarané banban majalan mangiterin, dumun

Penataran pura

Pamargi adat,

Purwa dresta

Nyiriang kuna, désa

Krama sutrepti

Karang mamadu pinaka bukti

Sepi

Merdéka gumanti

Nyangkepin sahananing pamargi, nguni

Kaptén Mudita padem iriki

Ring tengahing rana

Binginé nyaksiang

Kesiran angin ngampehang samian

Unduk indik payudan

Jengis masiat, puputan


2014

 

 

Coklat Valentine

 

Yén sekenang ngaresepang

Coklat tuah ané ngawinang

Gigi sakit ngemasin nganti maguyang

Kéwala tios truna-truniné mangorahang

Manis coklaté wantah nyiriang

Ané madan tresna lan sayang

Maadukan tur mabesikan

Ngametuang bagia ring kauripan

Coklaté jani makacakan

Liu anaké nanjenang

yéning kayun durus matumbasan

Bareng-bareng ngarasayang ngajak gegélan

Manis coklat ring rahina kasih sayang

14 Fébruari anaké nyantenang


Bangli, 3 Fébruari 2014

 

avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati" lan 2019 satua cutet mamurda "Antologi Ling". Ipun nyujur genah sunia Sukra Kliwon Watugunung, 29 Januari 2021.

No comments