Pengecut

Olih: I Wayan Juniartha
Adi krama Baliné demen sajan makerah ajak nyama padidi? Sawiréh aluhan miyegan jak nyama padidi bandingang kén jak nak lén.
“Yén nak Jawa ajak miyegan asli sing kel majalan gedeg basangé. Kanti pegat baongé mamisuh, kanti telah pesu “cicing”, “bojog pelung”, “bangké maong”, jeg kel tetep mamegeng nak Jawané sawiréh sing ngerti basa Bali ya,” I Pekak Gunung Dusun.
I Pekakné generasi terakhir pejuang 45 ané tondén jemputa ken staf né Sang Suratma. Bahasa ané tawanga sujatiné liu; bahasa Belanda, bahasa Bali Kasar, bahasa Bali Madya, bahasa Bali Alus, lan bahasa Isyarat (ané anggona di kalangan tajénné). Nanging I Pekak asli sing cacep mabasa Indonesia, bahasa Inggris, apabuin bahasa Jawa.
“Apabuin yén ané adepin turis, kalingké lakar ngajak miyegan, mara nepukin bulé gén layah cangé ba langsung niwang, ngangak-ngunguk sing pesu munyi, entudé ngetor sawiréh inget ken Tuan-Tuan Belandané i pidan.”
To makrana yén ada nak Jawa nyemuh pantingan tegeh-tegeh, ngaé warung ngliwatin patok tanak, gradag-grudug pas Nyepi, jeg saru-saru ba nyama Baliné cara sing nawang unduk. To makrana yén ada nak bulé ngawag-ngawah ngaé vila di loloan, ngaé hotel di duur purané, nyaru-nyaru dadi turis padahal sibuk ngalih pipis dini, jeg sing pesu munyi apa ba krama Baliné. Yadiastun basangné gedeg, nanging bungutné mendep.
Yén ané nyemuh pantingan tegeh-tegeh, ngaé warung ngliwatin patok tanah, ngubuh céléng ané bon tainé ngaé cunguh beseh, jeg prajani ba konyangan ngopak. Ada ané pakrimik dogén, ada ané tudang-tuding malungguh, ada ané nyilib teka lantas nimpug nganggo batu. Kalingké lakar ngaé vila di duur purané, mara dot ngaé désa pakraman baru gén ba kena tigtig. Kalingké lakar ngaé vila di loloan, ngaé krématorium apang nyama Baliné ané lacur nyidayang ngabén gén ba langsung kena batbat.
To makrana yadiastun liunan nak Jawa lan buléné sing masuka-duka, sing madésa pakraman, sing mabanjar, sing kena paturunan apa, krama Baliné liunan mendep saru-gremeng.
Yén ané sing makrama, sing masuka-duka, sing madésa pekraman, sing mabanjar, engsap mayah paturunan (atau sing nyidayang mayah krana bas kaliwat tiwasné), jeg prajani ngredek krama Baliné. Ada ané nyakcak nganggo “pananjung batu”, ada ané ngulah nganggo “kasepékang”.
“Yén maan bos nak bulé atau nak Jawa, jeg prajani lelor tenggek krama Baliné. Tuah anggut-anggut gén bisané. Orahina nganginang, prajani konyangan nganginang. Tundunga ngauhang, prajani konyangan malaib ngauhang. Kalingké lakar bani nungkasin munyin bosné, lakar matakon nguda orahina nganginang dogén ba sing ngelah butuh,” kéto abetné I Madé Kuli di Gumi Padidi.
Yén baanga bos nak Bali, prajani konyangan bungutné pesu api, saling nigtig nangkah ngaku paling tahu tur duégan kén bosné. Yén baanga bos nyama padidi, jeg asli lakar sing taén baanga tongos beneh bosné. Jeg asli sing baanga selah menang bosné. Kalingké selah menang, selah sapih gén sing ada ané nyak ngemaang.
Sing percaya? Nang tingalin posisi Gubernur Baliné. Asal jlema Bali ané dadi gubernur, jeg prajani iyeg ba guminé. Kéné gaéné kén gubernuré pelih, kéto putusanga kén gubernuré masi iwang. Konyangan marasa ibané duégan kén gubernur. Ada masi ané marasa ibané ané pantas dadi gubernur. Pamuputné, payu telah waktu gubernuré ngurusang lidah tak bertulang, tur bungut ané sing kena pajak.
Adi krama Baliné demen sajan makerah jak nyama padidi?
Sawiréh sing bani makerah jak nak lén. Sawiréh liunan jlema Baliné jani bani makancut kéwala sujatiné pengecut.


No comments