Konténisasi

Olih: Ni Made Putri Widyawati

Sumber Gagambaran: www.urbansketchers.org

Sakadi sané sampun kauningang, mangkin sosial media sampun ngeranjing ring kahuripan masyarakaté. Data sampun ngabuktiang sosial média punika kocap nénten malih dados suatu hal sané kaanggap réméh. Selami puniki wantah dampak-dampak négatifnyané kémanten sané akéh kauningin, sakéwala mangkin sosial média puniki sampun prasida manados piranti sané éféktif anggén ngerasuk masyarakat, utamannyané para truna-truni. Nénten aikidik sané sampun uning fakta puniki, nénten akidik taler sané kantun terpaku ring cara-cara lami.

Masyarakat sané sampun éling lantas mengonvérsi pauwahan punika dados sebuah keuntungan. Lantas, masyarakat sané durung sadar, kasuén-suén pastika kagerus olih aab. Sakadi sané sampun kauningang, adaptasi wantah syarat anggén bertahan idup.

Asiki conto bidang sané paling cacep ngaréspon pauwahan puniki wantah promosi sareng periklanan. Katimbang nyobiahang sané nénten mawiguna sakadi hoax, masyarakat mangkin seneng ring hal sané karasa nampek ring ragané. Masyarakaté taler seneng ring carita indik napi manten sané ngeninin indik gatra-gatra utawi informasi sané mabuat tur ngulangunin manah. Kawewehin malih antuk kawéntenan masyarakat sané sampun rumasuk gemuh puniki, masyarakaté dados loyal pisan tekéning brand sané prasida ngulangunin manah liwat carita. Santukan carita punika, maimbas antuk pangargan barang sané kaadol ring sarana sané kasobiahang antuk kontén sané mabuat tur ngulangunin manah punika manados “nilai ékonomis”

Kontenisasi contonyané, conto stratégi anggén mempersembahkan carita ka masyarakat. Konténisasi mawit saking kruna kontén sané polih pangiring –isasi sané maarti pengonténan, taler prasida maarti utsaha ngaryanin kontén sané matetujon ngangkat sesuatu sakadi, produk, topik, isu, miwah sané lianan. Brand nganggé konténisasi puniki anggén ngangkat produknyané. Mawinan punika, yéning ring bidang komersil prasida nganggé cara pengonténan, punapi yéning pengonténan punika kaanggén antuk ngajegang nilai-nilai luhur kaweruhan sakadi, seni, budaya, miwah adat Bali.

Iriki penulis jagi nyobiahang suatu konsép konténisasi sané kagagas peragan kasarengin antuk contonyané. Konténisasi punika kepah dados kalih, konténisasi langsung taler konténisasi nénten langsung. Sané mawasta konténisasi langsung inggih punika suatu jenis kontén sané kakaryanin olih seorang ujung tombak utawi dalam hal puniki kawastanin influencer, sané terang-terangan ngabahas sebuah materi secara langsung taler fokus ring soroh tertentu. 

Contonyané, influencer sané mawasta Kaptén Vincent Raditya sané makarya sebagai pilot, ngaryan sebuah kontén indik penerbangan ring platform Youtube. Kontén punika kakaryan mangda menarik perhatian kaum muda mangda kayun nerusin taler ngalestariang dunia penerbangan. Lantas sané mawasta konténisasi nentén langsung inggih punika suatu kontén sané matetujon ngangkat sesuatu liwat carita tertentu. Contonyané, brand-brand sakadi Toyota, Tropicana Slim, miwah Axé sané ngaryan suatu drama séries ring platform YouTube sané mapaiketan sareng napi manten sané menyangkut produknyané mangda konsumén prasida tertarik.

Antuk fakta punika, sapunapi yéning iraga ngamanfaatang konténisasi punika anggén ngalestariang miwah menarik perhatian masyarakaté ring seni, budaya, taler adat Bali. Konsépnyané pateh sakadi conto sané kabahas wawu. Misalnyané ring setiap soroh seni, budaya, miwah adat Bali patut madué influencer soang-soang. Para influencer iriki taler patut madué biaya, pengetahuan, kebiasaan, peralatan, konsisténsi, miwah akéh malih mangda anut ngangkat kontén punika. Iriki penulis taler jagi nunas kontribusi saking pemerintah sané minab prasida bekerja sama sareng lembaga swasta sané berpengalaman mangda ngicénin fasilitas, galah, dana miwah luir ipun sané kaanggén nunjang para influencer. Pemerintah taler dados ngaryanang kompetisi anggén ngametuang bibit-bibit influencer punika. Yadiapin nénten akéh sané prasida polih wantuan, sakéwala nika sampun cukup anggén para influencer ngarasa kaanggap.

Wawu wantah asiki conto konsép upaya kémanten. Suksmannyané, iraga nénten dados malih ngaréméhin média sosial, kontén, influencer, miwah luir ipun. Dampak négatif pastika wénten, sakéwala iraga patut nguatin dampak positifnyané kémanten. Konténisasi cotonyané, sané nénten manten berdampak ring masyarakat, sakéwala berdampak taler ring para pelakunyané. Konténisasi puniki taler madué kekuatan ageng antuk ngareredin truna-truniné saking kenakalan sané nénten becik ring masyarakat.


Ni Madé Putri Widyawati
Magenah ring Jln Batuyang GG. Bangau XI No. 17.

No comments