Puisi Majeng ring Kartini Bali

Rahajeng nyanggra Hari Kartini, 21 April 2017.
Sumber Potrekan
Ring Hari Kartini puniki, akéh pisan wénten “ucapan” ring média sosial. Wenten sane makarya status “Selamat Hari Kartini”, wénten sané ngaplud potrékan nganggén kebaya, wénten sané ngaplud potrékan istrinnyané, utawi mémé, utawi wénten anak lanang sané ngaplud potrékan gagélané, lan wénten taler sané makarya status marupa puisi.
Niki wantah silih sinunggil “ucapan” Hari Kartini marupa puisi mabasa Bali sané kasurat antuk I Nyoman Agus Sudipta mamurda “Kartini Saking Bali”.

Kartini Saking Bali
Olih: Nyoman Agus Sudipta

Émansipasi....
Adat-tradisi....
Hak asasi...
Kesetaraan génder anak istri
Pikukuhin setata lan tekek gisi
Yadiastun ngantos mabéla pati
Puniki tatujon sané sujati
Cihna semangat Kartini
Mangda anak istri madué arti
Sakadi kawéntenan tanah pertiwi
Tan leteh setata suci
Kartini saking Bali kadi pralambang Yoni...

Madé Suar-Timuhun taler ngunggahang puisi ring silih sinunggil koméntar facebook dané sané katiba majeng ring istri-istriné sami. Niki wantah puisi dané.

Suasti "Hari Kartini" istri-istriné makejang

Suud peteng, endag ja galang apadang
Galangé ento eda kanti baanga ilang

Galangang ja déwéké saenu bajang
Kaweruhané palalajahin sekenang
Dadi luh apang cara i kembang
Da kanti kaisep ya i kumbang
Apang tusing layu mayang
Tutur reramané ingetang
Ibu Kartini ya tuutang
Émansipasi i biang
To ané arepang
Idupé girang
Ngaé liang
Sakayang
Kayang

            Wajan Tojan, pangawi saking Karangasem taler makarya koméntar puitis indik Hari Kartini ring facebook duwén Madé Suar-Timuhun. Niki wantah koméntarnyané Wayan Tojan.
terang galang
ngaluntang


No comments