Bongkling (CLIX – CLXXVI)

Kaketus saking manuskrip duwén Ida I Déwa Gdé Catra Karangasem 

/169/

Ratu né satya wacana,

ratu né pagehing buddhi,

ratu hingsakarmma reko,

tekéning dustané sami,

ada to ratu malih,

né manggelah nyama liyu,

ratu dahat pariksa,

papitu cacakan lewih,

to sang ratu,

sedeng anggon kakasihan. 

 

 

/170/

Kénkén to karana nyandang,

né satya pacang kasihin,

tong duga ya pacang linyok,

déning ya kagurit wesi,

bareng ya mangemasin,

di kadung nyané masanggup,

ratu né papolosan,

twara manggawé piranti,

né katuju,

manggawé legan pamitra. 

 

/171/

Pageh nggisi kabenehan,

yadiastun pacang ngemasin,

yén ratuné dharmma reko,

jagaté makejang kasih,

yan hento kahendonin,

liyu anaké matulung,

sengka pacang mangrujag,

yadyapin janmané miskin,

lamun tuhu,

pageh manggisi kadharmman.

 

/172/

Ratu néné manjalanang,

manggawé mamati-mati,

lewih pisan pacang anggon,

kakasihan sahi-sahi,

yén ada anak hélik,

ya ditu tundén mangebug,

hejoh twara da siddha,

pan demen mamati-mati,

to sang ratu,

gedeg pisan tekén dusta.

 

/173/

Malih né liyu nyamanya,

tong dadi musuhé sangid,

teka ya mabuddhi ngendon,

déning nyaman nyané sami,

to paksang alas duwi,

kudyang to pacang mangebug,

pragat suba totonan,

bin ratuné néné sakti,

asing musuh,

tong kanti apanjagungan. 

 

/174/

Yén sang mabuddhi kasukan,

twara padha kén né sakti,

ajak matunggalan rawos,

apan banya menang sahi,

yén twara ratu sakti,

hento ratu né papitu,

ajak makakasihan,

tuhukin sabuddhi-buddhi,

mangdé cumpu,

dadi mangetohang awak. 

 

/174/

Telas pisan sapunika,

satingkah-tingkahé kasih,

tan wénten ja dadi linyok,

jana nuraga dasarin,

wénten kaucap malih,

tingkah mangebug kagebug,

jaya kaprajaya,

tityang ngaturang né mangkin,

keni sampun,

dadi mabécék-bécékan. 

 

/175/

Tan wénten wénten pamenang,

mapakolih padha mati,

tan wénten gawénya hento,

yén kari mangasah tanding,

wénten himbanya mangkin,

kadi jun déréng matunu,

kakalih lawut paluwang,

mapakolih padha mati,

padha remuk,

padha tong bakat tuptupang. 

 

/176/

Yan ratu sami mangasah,

satanding tandingé sami,

miwah kasaktiné reko,

bedikan né ajak kasih,

yén sampun ajak kasih,

i rika cingakin dumun,

yén sampun ya kacidra,

masa kalah ban ngembarin,

ditu lawut,

sang prabhu manggawé siyat. 

(pacang kalanturang..)

 

No comments