Lawat-lawat; Bindan Lakar Mati?

Olih: IGA Darma Putra 

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Idup mati cara embahan yéh uli gunung ka pasih. Iraga makejang pasti suba nawang yéhé ento membah uli di tengahan tanahé. Uli ditu ia lekad dadi klebutan. Uli klebutan ia membah di tukadé. Uli di tukadé ia membah ka pasih. Di pasih ia magumblengan, ngeléncok, sentér ai, buin dadi andus, dadi ambu, dadi gulem, dadi ujan ané ulung di muncuk gunungé.

Buka kéto patapan yéhé mapiteh di guminé. Rasananga yéhé ané mapincer di guminé tusing telah-telah. Diapin ia bakat oyot, buin ia bisa pesu dadi enceh, dadi peluh, dadi getih, dadi yéh mata miwah sané tiosan. Yén keneh-kenehang mesib sajan patapan yéhé cara patapan atma cara di tutur-tutur agamané.

Atma tusing koné ilang-ilang. Ia cenik sajan, awinan ngidang macelep ka song ané paling cenika. Contoh song cenik ané ada di ukudané ento song di tengahan boké. Atma masih orahanga ingan, awinan ia ngidang makeber kija kadén tusing santulin baan gaya gravitasi. Dikénkéné atma masih orahanga gedé sajan, awinan tusing ada ané tusing nyidayang seksekina di guminé. Suba kéto, atma masih orahanga tusing mati-mati.

Adi bisa atma tusing mati? Wiréh atma tusing taén idup. Suba rumus yén ada ané idup musti mati. Adi bisa ia tusing idup? Wiréh ia tusing taén lekad. Sing ada katuturan anak ngalekadang atma. Ané lekadanga palingan awakné dogén. Disubané lekad, buin pidan disubané panumaya, awakné ento masih lakar mati. Cutetné, ané ngelah awak musti mati.

Nah, yén orahang kéto, dong iraga idup di guminé patuh cara anak matapa? Dadi masih orahang iraga ené sedeng matapa. Ngayasang idup apang ngidang kelés uli tegulan awak ané lakar mati. Mirib ento ané orahanga malajah mati.

Kéto nyen patapan embahan yéh ajak embahan atma. Yén yéhé suba ketah campuh dadi besik di pasih, yén atmané kija ia campuh dadi besik?

Ada katuturan buka kéné. Yéh uli gunung rasané tawah, disubané dadi pasih ia dadi pakeh. Ngudiang bisa pakeh? Patuh cara embahan idupé, nyansan tua nyansan liu ané bakat entasin. Makejang ané bakat entasin ento matumpuk-tumpuk cara uyah. Bisa ulian ento, yén ada anak liu ngentasin pajalan idup patuhanga ajak pasih ané liu ngelah tumpukan uyah.

Ngentungang uyah ka pasih, sing karoan sing ada gunané. Bisa dogén uyahe ané abedik ento ngaranayang buin makehang rasan pasih ané suba pakeh. Kéwala nak sing ada anak nyobak ngetés rasan uyah pasih ané sakondén entungin uyah, lan ané suba entungin uyah. Sageté ada, anggon apa? Apang éngkén?

Mati idup cara andus yéh ané lakar dadi ujan. Ujané ngetél ngaba rasa tawah tur campuh dadi pakeh. Atmané masih kéto, ia campuh dadi rasa. Rasa ané suba gelekang uli di kolongané ento membah di ukudané dadi getih. Di tengahan getihé atmané mayasa. Nyanan saget lakar mati, getihé seken ilang kija kadén. Suud ia malingser di awaké, wiréh jantungé suba siep. Tusing ada dingeh ketugané ané cara kumbang. Adi kéto? Wiréh ketugan jantungé sasai dingeh, sakéwala sing karoan iraga taén nepukin jantung padidi ané ketug-ketug. Di shastrané orahanga kadi bhramara humung tan katon. Cara kumbang ané magriung sakéwala tusing ngenah.

Lénan tekén ento, ada masih satua kéné. Yén anak Bali mati tur suba maabénan, sinah ia anyuta ka pasih. Yén sing ngelah pasih, cukup di tukadé dogén. Masih uli tukadé lakar campuh dadi besik di pasih. Sakéwala tusing beneh yén iraga enu idup ngentungang awak ka pasih. Iraga ené enu jelema buin matah.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments