Bongkling (CLIII – CLX)

Kaketus saking manuskrip duwén Ida I Déwa Gdé Catra Karangasem


/153/

Ratu gedegin pamitra,

ratu tan jenek di puri,

ada bin ratu né kéto,

tan pangidhep ujar Widhi,

ratu manyacad aji,

ratu liyu nggelah musuh,

ratu manyacad brata,

kupadrawa antuk Widhi,

miwah ratu,

manggawé panjaké layah. 

 

/154/

Ratu twara ada bisa,

masiyat kalaning wengi,

ada ratu tan pangugon,

satya brata néné lewih,

ratu manyacad Widhi,

hento ratu né rong puluh,

padha cacakan kalah,

punika nyandang musuhin,

ban sang ratu,

makayun ring sila krama. 

 

/155/

Kénkén to karana kalah,

sang ratu néné nu cenik,

panjak nyané padha momo,

twara ada mangajahin,

matakon twara polih,

tekéning samanya ratu,

dadi twara masiyat,

sapanjak-panjaké sami,

apan ratu,

henu kurangan prabhawa. 

 

/156/

Alah sang ratu né tuwa,

mwang ratu gering manggirih,

padha duhka nira karo,

kacampahan sahi-sahi,

déning ida tong dadi,

manyalanang bendun kayun,

dadi mawetu kalah,

yén ratu gedegin warggi,

masih payu,

brayané mangelong pitresna. 

 

/157/

Ratu né kalah ajahan,

bumara siyat malahib,

buka twara tahén mondok,

panjaké ya bareng lilih,

ratu takut kén istri,

bumara ngarepin musuh,

panjaké padha ninggal,

upahé takut kén istri,

déning malu,

manganggo pangrasa luwa. 

 

/158/

Lan ratu né liwat lobha,

hento panjak nyané sami,

padha twara dadi tagok,

gustiné bas liwat demit,

tong tahén kaping singgih,

sahatur panjaké patut,

kaling ké mbahang ngamah,

adayan nyepel di puri,

dwaning ipun,

twarada henyak masiyat. 

 

/159/

Ratu né gedegin rowang,

tunggal ya teka kalahin,

pan panjak uling makelo,

mangantenang sahi-sahi,

twarada manakutin,

sang ratu pijer katungkul,

dadi matemahan kalah,

twara ada manulungin,

paksa nglalu,

payu mati padidiyan. 

 

/160/

Ratu telebing wisaya,

héman pisan ban ngencanin,

jalané luwas maboros,

mapikat miwah mamancing,

ditu tundén nyedutin,

tan urung iya nyapitus,

déning ya padidiyan,

yadin ada manututin,

i twa buru,

tekéning i juru pikat.

 

(pacang kalanturang...)

 

No comments