Ngadéblag

Olih: Putu Widnyana

Gagambaran Manik Sudra

Kacerita wénten jatma muani wawu menék kelih madan I Ketut Nyamprut. Pengadeg ipuné landung sada berag, mabok jaak, kulitnyané selem sakéwanten kedas melenyig, duaning ipun anteng mriksén déwék. Ipun mumah ring balér balé Banjar Kangin, meselat malih akuren. Ipun masekolah ring SMP Negeri wawu kelas 1. Boya sangkaning ipun ririh ring akademik utawi préstasi siosan sané ngawinang ipun katerima ring SMP Negeri, sakéwanten wantah reraman ipuné masuk kategori RTM utawi keluarga miskin. Mabekel surat ‘keterangan tidak mampu’ saking kepala désa raris ipun katerima ring sekolah negeri.

Yadiastun ipun belog ring peplajahan, sakéwanten ipun kalintang jemet. Nénten naenin ipun kasép utawi nénten masuk masekolah sajabaning ipun gelem keras. Sabinayang ring rahina mangkin kémanten ipun nunas ijin ring ibu wali kelas santukan rahina mangkin ring désan ipuné pacang kemargiang upacara ngadéblag. Sabilang rauh sasih kalima nampih kenem manut sekadi kuna dresta sané sampun memargi, ring désan ipun kelaksanayang ngadéblag, inggih punika Ida Batara sané melingga ring Pura Dalem Agung, sané marupa barong landung lanang-istri, kairing lunga nyelehin nyatur désa. Sadurungé punika, Ida katuran ayaban lan banten sakasidan ring Pura Dalem Agung. Ring soang-soang lebuh i krama ngaturang caru sané kasiratin antuk tirta sané kapica ring Pura Dalem.

Sapamargin Ida Batara Ratu Agung lanang-istri lunga nyatur désa, kairing antuk krama sami sane mapayas aéng-aéng saha makta sarana tetangguran, minakadi kulkul, srompét, belék, genjo, besi miwah sané sioasan sambil suryak-suryak mawetu suara gaduh. Minab suara gaduh puniki mawinan tradisi puniki ketah kebaos ngadéblag. Sakéwanten tetujoné pisan wantah nunas ica ring Ida Hyang Parama Kawi mangdané kewéntenan jagaté rahayu nénten katibén kasengkalan utawi bencana.

Saking semengan wawu endag surya, I Ketut Nyamprut sampun pesu mulih, osah manah ipuné sapunapi antuke mapayas mangda aéng pacang ngiring Ida Ratu Agung lunga ngadéblag. Kulkul sampun sayaga saking dibi, taler sampun mategul muncuk busung lan don andong. Mémén ipuné sampun ituni tangkil ka Pura Dalem maturan banten sakasidan pacang nunas tirta anggén macaru ring lebuh.

Digelis I Ketut Nyamprut ka paon ngambil baas lan cekuh, punika kapakpak disampuné dekdek raris kaboréhang saking mua ngantos lengen lan awak paukudannyané sami. Ring pipi lan gidatnyané kaolésang adeng lan pamor. Ring kuping ipuné masumpang bungan pucuk bang madaging muncuk don gurirang. Makamen ipun selem, masaput poléng lan maudeng barak. Aéng sayuwakti pakantenan ipun. Sakadi panak raksasa sané suwé nénten polih tetedan mawinang awak ipuné berag.

Malih pisan I Ketut Nyamprut pesu madelokan, menawi sampun wénten krama utawi timpal-timpal ipuné sagét liwat pacang tangkil ka Pura Dalem. Sakéwanten kantun sepi. Minab sami kari mapayas aéng ring soang-soang umah utawi puri. Raris I Ketut nyamprut ngranjing ka balé dauh ring kamar ipuné paling si kaja. Balé dauh ipuné madaging duang kamar matémbok batako durung mapléstér. Balé puniki wantah paican Bapak Perbekel saking program bedah rumah. Maraab genténg nganggé rangka baja ringan.

Ring tengah kamar ipuné wénten dipan madaging kasur spring béd cenik antuk mémén ipuné nyicil jinah ring koperasi. Sakéwanten bandén galungan sané sampun lintang sampun lunas sangkaning mémén ipun polih ngadep bawi. I Ketut Nyamprut negak ring kursi plastik sané wénten ring arepan meka cenik sané némpél ring témbok samping jendélané, mesuluh, kenyem-kenyem ipun ngaksi goban ipuné aéng.

Sedeng ipun klangen nyelehin goban ipuné ring meka, sagét piragi ipun wénten anak granggang-grenggeng ring margi turmaning malaib dumplak-dumplak. Ngéncolang Ketut Nyamprut pesu sambil makta kulkul, kamanah antuk ipun janten timpal-timpal ipuné sampun madabdab majalan tangkil ke Pura Dalem pacang ngiring Ida Batara lunga ngadéblag.

Sakéwanten tan kodag tengkejut ipun rauh ring ajeng pamesuané. Panggih ipun ring péngkolan delod rurung, sawetara wénten anak nenem diri éncol-éncol negen panusangan madaging watangan. Nénten keni antuk ipun ngingetin sira anaké punika duaning sampun doh maselat limolas umah, turmaning sampun méngkol kauh ring delod rurung. Pramangkin jejeh ipun I Ketut Nyamprut, jering-jering bulun kalong ipuné. Nolih ipun kaja, sepi nénten wénten anak maclapatan.

Pramangkin sekadi désa mati pekantenan marginé. Ngangsehang I Ketut Nyamprut majalan ngelodang nugtug anak sané negen panusangan punika, duaning ipun meled sauninga ring sapasira sané negen panusangan punika. Ngéncolang ipun majalan sagét rauh ring sisin pangkung Batannyuh. Taler nénten wénten anak liwat panggih ipun, sami sepi rauh ka umah-umah anaké sepi.

Tan pasangkan sagét rauh angin ngelinus, gulem tebel ring langit maduluran krébék kerug lan tatit saling sautin. Sabeh bales tan paingan. Pramangkin toya pangkungé blabur rauh menék ka marginé. Aget ipun I Ketut Nyamprut sampun liwat kauh ring titiné.

Ring tengah ujané bales, Ketut Nyamprut malaib beneng kauh ring jalan Batannyuh. Sané mangkin sampun ipun rauh ring dangin pateluan jaba Balé Agungé. Malih ipun mararian duaning sakéng kalér malih wénten anak negen joli sawetara kutus diri. Éncol-éncol pamargin anaké punika. Sané pinih ungkur anak istri sambil nyangkol anak alit, ngeling sigsigan sambil nyambat-nyambat, “Beli..., beli..., dadi las beli ngalahin tiang, ajak tiang bareng mati, beli...” Asapunika sesambatan anak istri punika.

I Ketut Nyamprut nyongkok ipun ngesil ring bungkil tuguné sané wénten ring bucu kaja kangin pateluané. Jejeh ipun kaliwat. Kamanah antuk ipun janten sampun désan ipuné sedeng keni grubug.

Sasampuné doh anak negen joli punika nglintang kelod, turmaning sampun méngkol kangin ring pempatané badelod, ngangsehang I Ketut Nyamprut bangun. Saab-seeb ipun kaja kelod ring pateluan Balé Agungé. Sepi nénten wénten anak maclapatan. Sabehé sampun sada ngigisang, sakéwanten toyané kantun suluk meliah ring marginé. Sawat-sawat badelod ring jaban Pura Melantingé, nampek ring pempatan agungé, Ketut Nyamprut manggihang wénten anak lanang minab pacang nyeberang kelod ring pempatané.

Pangadeg anak lanang punika sada éndép, mabok lantang magambahang, makamen selem, saputné taler selem malilit ring dada. Pangawakné bakuh, siteng, nénten nganggé kuaca katon kulitné selem denges. Prabawané abra sakadi anak maraga suci. Éncol-éncol pamarginé beneng kelod ring delod pempatan. Digelis Ketut Nyamprut nguber, nugtug pamargin anak lanang punika. Nénten tios sané katuju wantah Pura Dalem Agung.

Pura Dalem Agung megenah ring panepi kelod kangin désané, ring tepining Tukad Petanu. Ring sisin panyengker purané makuwéh mentik sarwa taru sané ageng-ageng, sakadi kepel, bengkel, bunut, bingin, pulé, miwah sané siosan. Punika mawinan Pura Dalem puniki sakadi wénten ring tengah alas sané dahat angker.

Rauh ring Pura Dalem, anak lanang punika nyujur ka jeroan tur melinggih ring natar ajeng palinggih gedong pajenengan Pura Dalem. Sepi kawéntenan ring pura. Sréak-sréok taru kepelé katempuh antuk angin ring ungkur palinggih gedong pajenengané. Sakadi anak masuryak ri tatkala ngilehang caru nundung butha daweg mabalik sumpahé.

Sabehé sampun endang, sakéwanten gulemé kantun tebel maduluran krébék kerug kari langah-langah. I Ketut Nyamprut ngesil ipun mengkeb ring bungkil aling-aling pamedal Pura Dalemé, sambilang ipun ngintip anak lanang punika. Anak lanang punika kukuh malinggih sakadi anak ngelarang yoga, tangané amustikarana. Rambutné sané panjang belus lepég antuk toyan sabeh. Dahat agung mawibawa pakantenan anak lanang punika. Janten sampun anak maraga wikan ring kadyatmikan. Tan pendah sakadi wibawan Ida Sang Bisma ri tatkala mayoga ngulengang pikayun ring ibun ida, Batari Gangga, mangdé lédang tedun nyalantara. Asapunika daging pamineh ipun I Ketut Nyamprut.

Ri sedek ipun I Ketut Nyamprut bengong, angob ring manah ngantenang anak lanang punika, sagét wénten tatit makelép tur krébék kerug macedar. Makesiab ipun I Ketut Nyamprut, sakadi maling ketare, kadengkek antuk polisi. Sinarengan ring krébék kerug punika, sagét maungkaban lawang palinggih gedong pajenengané. Mekriot suaran koriné mampakan, raris sahasa medal anak lingsir istri.

Grayat-gruyut pamarginé matungked sakadi bumbung lantang. Duurné matengkuluk kancrik sakadi pucak gunung katangkeb antuk gulem. Rambutné putih nglénténg langah-langah ring samping karnané sakadi terébésan tiyis ring abing gunungé. Pangadegné sada bungkut. Ring palané masaput kasa putih sakadi sayong ngeliput ring madyaning gunung. Wastrané barak mapetet selem tan bina sakadi batu gunung ngendih katéjaning surya sané tamis engseb. Prerainé sada bunter, jegég mawibawa.

Cokorné ngetor tedun ring undagan palinggih gedongé, sakadi gejeran méru kakosok antuk linuh. Cedug-cedug suaran tungkedé sakadi tabuh gendang béri ri tatkala nyenuk karya agung ring Kahyangan Puseh. Sané mangkin sampun ida ngadeg ring ajeng anak lanang sané kantun masila mayoga punika. Sakadi taru pulé ring tengah sétra, angker mawibawa pakantenan anak lingsir istri punika.

Ngapikang Ketut Nyamprut ngrereh tongos ngintip ring ungkur togog Rahwana sané wénten ring bataran aling-aling pamedalé, mangdé selah antuk ipun miragi bebaosan anak lanang ngiring anak lingsir istri punika. Samar-samar piragi ipun anak lanang punika mabebaosang.

Kadi asapuniki bebaosannyané. “Singgih Ratu Paduka Batari malingga ring Dalem, nénten tios Batari Sang Hyang Lumanglang I Ratu kabaos... Ngelungsur geng pangampura damuh manusan Paduka Batari pedek tangkil ring ajeng, sangkaning kobetan ring manah, tamet kalintang, ngelungsur waranugraha paswécan Batari. Dumogi sida marisuda jagaté, mangda rahayu nénten malih ketibén gering grubug.

Raris mabaos anak lingsir istri punika. “Ah, ko kita Bhujangga Adi Guru, yan mangkana kaya lingé kita, asung lugraha ku ri kita. Mangké Kahemenu wastaning swanegara yéki. Mogi sida paripurna ikang wong kabéh mwah merana ring pesawahan, gering wisya merana mundur kabéh…”

Kadi asapunika baos anak lingsir istri punika. Raris ida ica ngakak mekraik, sambil ngampigang kasa saput idané sakadi Calonarang ri sedek mamurti dados Durga pacang ngadu kawisésan sareng Ida Mpu Bradah. Premangkin prabawan anak lingsir istri punika magentos dados Rangda Aéng, ngakak angkab-angkab sambil ngampigang kasa marajah Déwata Nawa Sanga. Panyingakané ngendih sakadi surya kembar, calingné rangap, rambutné gémpél medal api ring paban. Lidahné lantang ngantos ke tanah, susuné nglénténg, wadukné bayod genyal-genyol. Ancog-ancog, angkab-angkab, mekraik ngakak gragah-grégéh.

Makesiab ipun I Ketut Nyamprut digelis malaib labuh ngliwatin pamedal Pura Dalemé. Nyungkling ipun makakeb ulung ring undagé. Kisah-kisah ipun bangun, sagét dapetan ipun makakeb di tengah kamar ipuné betén dipané kateteh baan kursi plastik. Sawat-sawat piragi ipun baos Ida Bendesa masarana mik ring Pura Dalem; “Inggih ratu ida dané krama sareng sami, duaning pemargi ngadéblag sampun puput memargi antar, sané mangkin ida dané dados mapamit budal.

 


No comments