Puisi-puisi IG Mardi Yasa; Sangsasara Ulian Corona

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Liak

 

Hyang nini..........

Nglekas ring tengahing sétra ganda mayu

Nindihin kawisésan

Nyentokan kasidian

Sekadi geni bang mesawang gadang

Angabar-abar ring luhu ring akasa

Ngaé biuta ruing jagaté

Amati-mati wong tanpa dosa

Anglaraken aji ugig

Ngrégéh ring punyan bingin

Si cabang bayi nangis tan kadi-kadi

Satwaluya sekadi sunaran gni

Metu uli ibu pertiwi nyujur akasa

Nyentokang kawisayan

Matadang yuda ring akasa

Hyang nini...............

Tan rasa sida panjang kasami takut

Nakutin kawisésan hyang nini

Kobaran agni maglebug ing pertiwi

Panjak sami ngorahang

Hidup hyang nini..........

 

Kuntul gading,14 April 2020

 

 

Gering Agung

 

Idup di mertyapada

Di jaman kali sanggara

Tan lémpas sakéng gring

Né mangkin ring jagaté

Katibén baan gring agung

Sané ngaénang rered ring manah

Yan rasa-rasang manah

Sekadi mabias pasih

Tan keni baan meték

Rasa liang dot makunyit di alas

Dot matemu ajak timpal-timpal

Nangin ento tusing dadi tungkasin

Sawiréh gring agungé niki

Nganang sungsut ring manah

Ampunang uli niki iraga setata makamen di sunduk

Tusing dadi pariselsel

To tuah ujian hidup iraga

Mangda setata éling hyang prama kawi

Mogi gering ageng puniki gelis matilar

Uli jagaté

 

Kuntul gading, 18 April 2020

 

 

Sepit Porong

 

Dong nu ada sepité?

Nu, ditu mak di bedégé

Ané klod kangin

Melaang ngaba sepité

Nak dadi anggon sekayang-kayang,

Mé pa ija jangan sepité?

Ditu..!

Ditu ija?

Di paukudan cainé

Ngudiangin ngejang sepit di awak mé?

Pang setata inget ngajak nyama

Pakedék pakenyum

Sing dadi mauyutan ngajak nyama

Mani puan nak nyamané

Ajak nyemak gaé

Buka sepité

Puun pang uka dué

Luung uka dué

Jelék melah ajak nyama to ané utama

Pang sing mepalasan ulian sepité latangan éneh.

 

Kuntul gading, 25 April 2020

 

 

Mebalik Kuri

 

Adi orahang lakar melajah,

Adi ngorahang janji jak i rerama,

Adi ngorahang kal sing ngitungan madamar di carik,

Nangin ento tuah raos

Raos tan paguna

Raos sané tan maarti

Adi wantah ngalih anak di perluné dogén

Nangin né jani bli suba ngerti kén padéwékan lacur

Tuna!!!!

Truna désa!!!!!

Truna lara!!!!!!

Truna sané tan madué artabrana!

Ané kal anggon ngisinin pikénéh i adi

Adi jeg mebalik kuri ngajak janji

Ingetang janji to utang!

Ané sing dadi bayah aji pis

 

Kuntul gading, 04 April 2020

 

 

Sangsasara Ulian Corona

 

Hidup serasa ada kuanagan

Kuang sugih!

Kuang betek!

Kuang isi!

Kuang daya!

Ento makejang ulian virus corona

Né ngaé hidupé sengsara

Ulian corona hidup serasa kuangan

Ulian corona hidup serasa pedidi

Yén selehin serasa hidup di tengahing wana

Tusing ada ajak makengan

Mekejang serba didian

Kadi biyuné tasak di kampilé!

Ulian corona mekejang jemak uli jumah,

Malajah uli jumah!

Magaé uli jumah !

Ento masi ulian corona!

Né biin pidan kal metilar virusné?

Né jani tegarang resepang lan sautin bareng-bareng!

Kadirasa suba telah uleh-ulehanné

Ané anggon nyambung urip

Hidupé sarasa sangsara ulian corona

 

Kuntul gading, 16 Mei 2020


IG Mardi Yasa
embas lan jenek ring Désa Kedisan lan kantun dados mahasiswa UHN IGBS ring jurusan Pendidikan Bahasa lan Sastra Agama

No comments