Énci Mataksu

Olih: Putu Ayu Gunarsini

 

Sumber; id.pinterest.com

Sira sané nénten uning énci? Ring jaman sané modérn puniki, utamanyané sané istri pastika uning sané mawasta énci, saking énci harga sané paling mudah ngantos paling maal. Énci yéning ring kahuripan manusa patutné anak istri sampun dadosnyané belahan jiwa, punapi sakadi punika? Krana nganggén énci punika  i raga sareng sami marasa bangga utawi percaya diri ri tatkala mababaosan pastika sané mirengang punika nyingakin kakantenang mataksu, imba sané lianan ring jaman modéren puniki pastika sampun akéh uning selfie yéning ten nganggén énci ten becik ri kala selfie punika. 

Énci punika nénten ja kaanggén mapayas sabilang wai, sakéwanten énci punika maguna pisan utamanyané ring Bali ri tatkala ngamargiang sasolahan pastika nganggén énci. Wénten pragina sané mapayas nganggén énci sinah jegég punika taler wénten soroh pragina ri tatkala mapayas sinah aéng duaning nganggén énci sané mawarna badeng minakadi sasolahan lenda-lendi. Punika sané  nyihnayang énci nénten ja ngranayang jegég manten sakéwanten sakadi sané kabaosang ring ajeng miribang jelé sakadi liak, nika sané kabaosang énci punika madué taksu.

Ngenénin indik warna énci sané nyiriang taksu soang-soang sané nganggén, wénten énci mawarna barak, warnané punika nyiriang abra sané wanén lan marasa bangga tekén déwék, lianan sakadi punika warna puniki nyiriang jadma puniki madué kawagedan sané becik. Wénten malih abra jadma sané ri kala nganggén énci mawarna barak nguda utawi pink sané nyiriang jadmané punika sarasa bajang, maparas ayu utawi lemah lembut miwah cara nénten juari, nanging nyidayang nyagerang ring pakaryan. Wénten malih sané seneng tekén warna oranye utawi peach sané nyiriang madué parilaksana becik utawi sinah kendel nyantos jadma punika nyingakin warna sané nyidayang makarya becik, lianan sakadi punika wénten sané mawarna cokelat utawi nude sané madué parilaksana lengut, miwah aluh ngaénang jadma sané lianan nau lan nulus, pangabahnyané setata kalem utawi polos.

Wénten makudang-kudang énci sakadi, énci glossy sané warnanyané makenyah, wénten malih énci matte sané warnanyané adung sareng warnan bibiré, wénten liptint, wantah énci sané paling éncéh, becik pisan anggén sarahina-rahina. Maosang indik énci ring panglimbak jamané, wénten énci sané kaanggén tipis-tipis duaning ring jaman i pidan anaké istri nénten seneng nganggén énci sané mawarna nyentak. Sané mangkin ngerereh modél anyar mawasta énci bold inggih punika énci sané mawarna nyentak. Mangkin énci sané kasub ring jaman puniki mawasta énci ombré lips inggih punika sané ngadungang kalih warna, kadasarin olih warna kalem salaturnyané katumpuk atenga nganggén warna sané nyentak (bold).

Énci nyinahyang wibawa ring kahuripan sejeroning soang-soang, yéning ngamaalang gincu punika sané kaanggén ngangsan negehang wibawanyané, ring sakancan sané sampun kaloktah ring jagaté sané ngaranayang akéhnyané soroh istri saking anak bajangé  nyantos sané tua nganggén gincu, lianan tekén ngenah jegég lan géngsi, yéning ten nganggén énci sané memérk tur maal. Akéh sané ngeraosang “adénan ten ngajeng tekéning ten nganggo énci,” napiké méweh buka kéto kahuripan sané mangkin sané ngutamayang papayasan tekéning karahayuan ragané yéning ten nganggén gincu. 

Lianan punika, duaning énci sané kaanggén punika nyidayang ngajeng, imbanyané anaké luh sané nanjaang déwékné utawi makarya dados Pekerja Séks Komérsial yéning ring Bali kocap anaké maosang nénér yéning nak luh sané makarya punika nénten nganggén énci, ten lais napi sané kaadol, énci punika sané ngaranayang nak luh punika jegég lian raosné bisa memikat hati lelaki karena kecantikanya utawi ngaranayang anaké lanang seneng. Nénten ja anak bajang manten sané nganggén énci antuk karyanyané sané nénten becik punika. Sakéwanten ring jaman milénial puniki akéh anak alit sané sampun ngwikanin nganggén énci, kanti méweh banget ngingetin anak alit punika sakadi anak bajang genten. Nénten ja parisolah lan pangadegnyané manten sané kacingak bajang nanging yéning mababaosan utawi parisolah alit-alité ring jaman milénial punika maparisolah sakadi anak bajang, imbanyané matunangan sakadi anaké sané sampun makurenan.

Napi ja pakaryannyané, napi ja kahanannyané, énci punika sakadi tamba ring anaké istri. Saking énci anaké istri marasa padéwékannyané sakadi dedari, indiké punika becik pisan santukan féminism maosang anaké istri genahnyané pateh ring anaké lanang. 

 


Putu Ayu Gunarsini
ketah kasambat Ayugun. Embas ring Désa Panji Anom, 10 Juli 1999. Mangkin ngaranjing ring Kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Jurusan Dharma Acarya, Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali seméster IV. Prasida kacunduk ring ayugunarsini501@gmail.com.

No comments