Punggelan Novel; Gita Ning Nusa Alit

Olih: IGG Djelantik Santha

Gagambaran Rika Riyanti

Sanjané nika langité ngemu riris, suryané katawengan amubu, gulemé ucem, anginé baret magriungan kaselagin baan tatit, kilap pacedérdér ngaresresin ati. Tumbén Lale Dumilah déréng masaré. Biasanné suud madahar bajangé maka dadua saling paliwat nyangkutin galeng guling, masaré nganti sanja. Mangkin Lale Dumilah iteh ngumbah di kamar mandi, Luh Purnama nindes panganggonné sambilanga gendang-gending. Liang kenehné sawiréh punyan tresnanné sampun pada mabunga. Luh Purnama lan Wayan Galang sampun cutet, buntet kenehné rumaket lakar mabesikan yén kantorné sampun nadiang ngantén. Lale Dumilah yadiapin liang tur lascarya ening nyerahang tresnanne tekén Gusti Ngurah Darsana, nanging marma kenehné nerusang kuliahné sawiréh gelanné dereng karuan kari deriki nganti tamat kuliahné. Kebyah-kebyuh bayunné inguh, runtag. Sabilang ngucekang panganggonné masabunan, marasa ngetor jerijinné kabejek-bejek tekén gagélanné. Mara limang dina kalahina tekén Gusti Ngurah, karasa sampun abulan. Napi buin yén nganti kalahina pindah ka kota lénan, sawiréh raganné mula dadi staf ané lakar mepes mapindah-pindah. Rasa tuara nyidaang ia lakar mapasahan. Nika ngawé kenehné tuara eneh-eneh. Lantas ia negak matégtog di natah kamar mandiné ngisi umbah-umbahané enu bek misi sabun. Yéh paningalanné ngembes mili patemuas. Luh Purnama ané nguratiang yéhé di kamar mandi sepi tuara ada masréyokan, dadi sangsaya kenehné, takut yén timpalné limuh utawi sakit. Derika lantas ia alon-alon maekin tur mungkak lawang kamar mandiné. Dapetanga Lale Dumilah negak betén, ngepes yéh mata sambilanga ngisi umbah-umbahané.

“Ha, Denda ngudiang dadi ngeling mememan dini? Nyanan sakit. Tiang sing nyak tempuina tekén Tu Ngurah. Kadénanga sing nyak ngarunguang timpal sedeng kangen, kasepian kakéné dini. Kénkén, jelék kenehé? Lamun kéto melahan depin malu umbah-umbahanné, nyanan buin lanturang.” Lale Dumilah tuara masaut. Nguntul tetep ngucekang panganggonné. Luh Purnama nyemak umbah-umbahané celebanga di émbéré. Limanné Lale Dumilah jemaka, kedetina apang bangun masugi. Alon-alon ia mresihin raganné lantas ka kamar masalinan sawiréh rokné belus kena didih sabun. Luh Purnama nandan timpalné ka kamar tamu ajaka negak marep-arepan.

“Beh, Luh Purnama, nguda dadi kakéné rasan keneh tiangé. Tiang sing ngerti, nadaksara inguh makebyah inget tekén Tu Ngurah. Mara limang dina suba buka kéné, kaling ké lakar mapasahan yén Tu Ngurah pindah uli dini. Mirib precuma tiang kuliah. Nyanan ming tengah bisa suud,” kénten Lale Dumilah masaut alon.

“Lamun kéto jani kénkén paitungan Dendané? Mirib Tu Ngurah suba ngajakin ngantén sawiréh raganné suba makelo magaé. Beneh masih apang tusing bingung mabelasan yén pradéné raganné lakar pindah uli dini,” kénten Luh Purnama nyandén.

“Yén unduk ento ja tondén, Luh. Nanging nyantep keneh tiangé lan raganné suba maciri baan bungkungé ténénan mula suba mamesik. Buin pidan ja raganné lakar makisid uli dini tiang pasti lakar nutug,” kénten Lale Dumilah saha ngecup bungkungné.

“Yén Mamiq Ian Inaq Dendané mirib kénkén? Sing nyen kaberatan tekén pilihan Dendané?” Lale Dumilah bengong inget tekén pabesen Inaqné ipuan dugasé teka nelokin meriki sambilanga ngabaang sangu.

“Saja Luh, tiang maan morahan terang-terangan tekén Inaq, yén tiang suba ngelah gagélan sametonné Gék Sri tuara lén tuah Gusti Ngurah Darsana. Inaq tusing nombaang, nanging yén dadi apang pragat malu kuliahé apang tusing punggel di tengah. Ento ngawé keneh tiangé bingung,” kénten Lale Dumilah masawang sedih.

Ah, nguda bingung. Ento artinné Inaq Dendané tusing kaberatan. Kéwala jani sukserah Denda ajak Tu Ngurah. Apa nyidaang lakar ngantiang sawetara 4-5 tiban? Apa buin yén Tu Ngurah pindah uli dini ka kotané lénan. Yén maejohan dadi liu gagodané. Buktinné dini dogén Tu Ngurah liu ané nemenin. Denda, Madé Sinar kayang tiang kadén mula demen lan tresna tekén raganné. Jani dogén di Bali nyén nawang mirib suba jangkepanga tekén ibunné.” Luh Purnama ngulgul timpalné. Lale Dumilah dadi masemu jengis masebeng ngeling, mawuwuh-wuwuh runtag kenehné.

“Béh, Luh malah dadi milu mapejejehin kéto. Keneh tiangé jani sedeng bingung. Sajan di Bali liunan anak jegég, jemet magaé, tur duweg-duweg. Masa saja nyak tekén iraga. Miribang saja raganné suba ngelah gagélan ditu.” Lale Dumilah sayan sangsaya.

“Saja Denda. Tegarang pidenin. Amonto makelonné iraga gradag-grudug dini. Kadén Tu Ngurah sing taén culig macanda kaliwatan tekén iraga. Apabuin ngalemesin. Énggalan iraga ané tusing tahan, bilang maekin raganné. Ento ngawé tiang lek sangkan kanggoang Yan Galang anggon gagélan,” kénten Luh Purnama nyihnayang tresnanné.

“Ooh, saja Luh. Tiang masih merasa buka kéto. Tambis-tambis tiang tusing tahan ngerasayang apang nyidang nuduk ulungan tresnanné Tu Ngurah. Sawiréh caran raganné matimpal ngajak iraga makejang patuh. Yapin tekén Gék Sri, Luh Adé, Luh Purnama. Nganti tiang nyerah kalah. Tiang sajan gemes garegetan. Syukur Gék Sri nyerah maluan sawiréh raganné manyama, lan Luh suba ngenyakin Wayan Galang.”

“Yén Dék Sinar sing dadi alangan, raganné enu cerik timpalang Tu Ngurah.”

“Mirib saja kéto Luh. Dumadak patemun tiangé si dori natakin tresnanné Tu Ngurah tusing maarti tiang nampedang sisan pilihan. Dumadak apang dadi panelah palabuhan tresnanné. Apa buin sasukat raganné maang bungkungé ténénan, satmaka cihnan kutaman tresnané putih bresih ané tampin tiang. Lakar tohin tiang mati Luh. Tiang lakar suud kuliah. Melahan suba tiang kursus kecantikan, masak, lan nyait. Utawi magaé yén ada lowongan. Nyén nawang nadak-nadak Tu Ngurah pindah uli dini. Apang tusing répot lan rugi Inaq nyekolahang tiang,” kénten Lale Dumilah nuturang unek-unekné, ané ngawé kenehné bingung.

“Ha ha ha...., kadén ja Denda mula meled dadi Insinyur Pertanian, apang nyidayang madingang guminé tuh gaing di Lauq dadi gemah ripah loh jinawé, asing pula tumbuh lan mupu, apang tusing ada anak kuangan sandang lan pangan.” Luh Purnama lantas ngelut timpalné ané makenyem nanging yéh paningalanné tetep mili.

“Saja ja kéto. Nanging apa artinné i raga padidi lakar nangkepin pakéwehé buka kéto. Ulun yéhé mula joh uli Jurang Saté ka Séngkol. Makudang kilo lakar lantang telabahé. Cariké tuah mula ngandelang tadah hujan, pamupuné ngataun. Nanging yén pamerintahé nyak méanin dadi masih ngaé sumur bor nganggon kincir angin. Yéhné dadi anggon nyiram taneman gegadon misi palawija anggon panyelah taneman padiné, luiré kacang ijo, séla, bawang, kesuna, kedelé, kacang tanah, lan ané lénlénan. Ento yén nuutang pituduh anak tua, ané ngaptiang apang panakné tetep jumah, ngantén jumah, nganti mapanak macucu makilit ajak nyama braya lingsehané padidi. Nyén nawang cara jani tiang matemu ajak Tu Ngurah, anak uli dija kapo. Apa ené ané madan jodoh?” Lale Dumilah bengong natakin jagut, inget tekén mamiqné ané ngarepang pesan apang yén mani puan ia ngalih kurenan nyak jangkepang ajak misanné ané mangkin kari kuliah di APDN tur yén tamat lakar sida dadi Camat. Nanging ia marasa mula uli cenik tuara adung. Satata miyegan dogén. Ia demen mapemula-mulaan bunga, woh-wohan, karang kitri di natahé. Kayang ngubuh bébék, siap, lan kambing. Nanging misanné mula tuara demen momos lan maubuhan. Mara mangkin ia seleg masekolah saking pangidih bapanné. Nanging pepesan mulih yén maan prai nang awai. Ada dogén alasanné. Taén ia milu mulih magandéng ajak misanné, nanging ajaka milehan malu ngambahin ka Selong nyaru malali kumah timpalné. Nanging sujatinné ia pamér apang tawanga ngelah gagélan jegég. Jumah timpalné das-dasan ia kaprekosa, sawiréh marasa sampun bébasanga tekén mémé bapanné. Nanging saking sebet Lale Dumilah nulakang. Uli dugas nika ia tuara bani buin paek tekén misanné. Bikas misanné nika orahanga tekén mamiq Ian inaqné, apang ten buin netehang déwékné matemu ngajak misanné. Nika awananné ia ngalih tongos kost ané pingit ngajak Luh Purnama di Jeruk Manis, apang tunayan bébas anaké ngalalinin utawi midang di tongosné. Belinné ané dadi perawat di RSU Praya masih sampun nawang unduké nika, sangkala tuara pati bani nuturin adinné apang ngenyakin misanné. Napi buin ipahné, kurenan belinné masih anak uli Bali madan Gusti Ayu Sasih mula bidan uli Tabanan ané matugas di RSU Praya. Mangkin sampun ngelah panak tatelu. Pada adung makurenan tur bakti tekén matuanné. Kénten paingetanné Lale Dumilah ngaramang mabulet cara benangé samben.

Nah, yén suba kéto melahang abeté ngenehin, mungpung tondén kabacut belus. Sing dadi bingbang sawiréh milih gagélan tusing patuh cara anaké meli woh-wohan, dadi cicipin malu pintonné. Yén manis payu, yén kuang manis buungang. Yén saja kéto iraga luh masih ané rusak, tatuné tusing dadi ubadin. Unduké ento melahan rembugang malu ngajak Tu Ngurah. Kadén ipah Dendané masih uli Bali. Pantes rembugang ajak beliné ané suba ngelah pangalaman malunan, apang bani morahan takén reraman Dendané. Eda jag bengong kéto, cara tusing ngelah timpal ajak mabligbagan.” Luh Purnama nuturin timpalné apang tunayan sedihné. Mara Lale Dumilah manggutan, sredah sebengné. Sasampuné suud nindes, Luh Purnama lan Lale Dumilah pesu malali kumahné Pan Kobar. Teked derika dapetanga Wayan Galang lan Pan Kobar mareraosan ngajak perawat uli Rumah Sakit Umum Mataram ané ngabarang yén kapal Pulo Bunginé kampih di Maninting saking uyak ombak gedé di Pelabuhan Ampenan.

“Sapunapi Pak, wénten sané ka bancaran?” kénten Luh Purnama matakon.

“Nggih, wénten. Nanging ten wénten sané ngantos ngemasin. Mangkin kari sareng papitu sané dereng dados mulih. Nika awanan tiang meriki ngabarin Pak Wayan mangda nyingakin ka rumah sakit,” kénten perawaté negesang makiré pesu karurungé.

“Sira Wak, napi ada keluargané ané kasengkalan?” kénten Lale Dumilah matakon saha nesekang. Bayunné buin nregdeg kambang ngalayang rasa kasawang.

“Ooh, sabar Denda, Luh pada, sing kénkén. Tu Ngurah selamet suba katulungan, nanging tondén dadi mulih. Jalan jani iraga ka RSU nelokin,” kénten Pan Kobar alon nyapsapang. Nanging pirenga tekén Lale Dumilah cara munyin kilapé nyanderin.

“Napi, Tu Ngurah sampun rauh, tur kabencanan? Ah... Wak... Wak... Paak, sapunapi kawéntenanné, nawegang tulungin Pak, tiang mangkin jaga merika. Oooh.” Lale Dumilah paling pati jelamut ngepes yéh mata tur ngisi limanné Pan Kobar, buin nandan Madé Sinar lan Yan Galang apang énggal mesuang montorné.

.........

 

Catetan: Punggelan novel puniki kaambil saking cakepan Gita Ning Nusa Alit kakawian IGG Djelantik Santha

 


No comments