Puisi-puisi Madé Sanggra; Gunung Menyan Segara Madu

Gagambaran Rika Riyanti

Pangéling-éling *)

(pinaka pamendak rahina agung kemerdékaan republik indonésia 1970)

 

dumun

slaé tahun sané langkung

daweg geniné murub kadi gunung agung githa merdéka utawi mati 

pinaka tungtunging manah 

 

kalaning pancabaya nyuduk sarira puspaning manah tan kenéng layu

lila sirna sinarengan

ring tungtung manah

 

unteng manah punika

pinaka geni astra

mapas sakaluiring meseh 

 

mangkin

buaté sampun ring tanagn

winihé sampun maurip

wit siniram

rudirta lan toyan waspa

tan kenéng winilang

 

Wenang kaélingang

olih sang mahyun éling. 

 

 

sukawati, soma pon gumbreg 

agustus 1970

 

*) ngeniang juara II sayembara sastra daérah listibiya propinsi bali tahun 1970 

 

 

Suara Sakéng Sétra *)

 

haaaa... ha... ha, ha... 

hiiiiiii... hi... hi. hi... 

suwud ja, suwud...! entegang bayuné! 

 

ah, suwud 

mapalianan aji api 

tondénké marasa limané 

puwun 

ingsun tan purna 

tan lila 

yén gagumuk ingsun 

kasambehin kembang-ura 

ngatahun...

nanging lali ring sésana 

tiwal ring swadharma 

 

haaaa... ha... ha, ha... 

hiiiiiii... hi... hi, hi...

suwud ja suwud. . .! patutang rawosé! 

 

...ah suwud 

mageburan marep ring anak 

malalung 

tondénké merasa ragané 

lepég belus 

indayang tingalin tangkahé 

tolih tunduné 

kénkén...? nah, né jani 

dabdabang tindakané 

saderéng gongé macegur 

 

haaaa... ha... ha, ha... 

hiiiiii... hi... hi, hi... 

suwud ja suwud...! tunggalang idepé! 

 

sukawati, anggara umanis wayang pébruari 1972. 

 

*): ngeniang juara I sayembara sastra daérah lan nasional Listibya prop Bali, tahun 1972 

 

 

Gunung Menyan Segara Madu

(pangéling Kuta bayapati 12102002

 

tan kapangguh sané karuruh sajawaning wanua cili 

malilit masléndang segara masumpang gunung 

gunung menyan segara madu 

 

mapadu ngulurin momo 

momo ngalahang dharma 

moksa brasta kabaksa 

kama arta sida sakama-kama 

anginum madu 

angisep menyan 

surya ngédalem remrem kimud nyunarin

bulan maklieb mengkeb masineb

bintang galang makutang-kutang 

kilap tatit sander sinander 

krébék kerug macedur gaur makuwug uwug 

gumi gerah manah ngregah kuta makaput tanah 

jengah ninggal manah rah membah

layon pasléngkat kadi lulu lala lulu 

 

duh... wusan élah campah ring solah tan angétung salah ulah 

sayaga tiaga pegeh magehin tanah tetamian langit nguni 

gunung menyan segara madu. 

 

sukawati tumpek kuningan 30112002 

 

 

margarana 

 

sampun janten pisan makanten puruné mabuat ring kapatutan 

patuté sampun kaetut jantos puput 

sura dira astiti subakti ring hyang ibu pertiwi 

déning sekaré sampun ring tungtunging ati 

déning akahé sampun neket ring tlenging idep 

santukan patut punika wantah sari 

sarining idep 

sarining sari 

sané patut kaetut buri 

 

i ratu nguangun taman sari 

genah i tamulilingan sarahina angisep sari 

genah i pretisentana asuka rena 

tau malih kalanda olih i butha kala 

tan malih kabéré-béré kaburu olih i kété-kété 

 

inggih, rarisang becik i ratu mamargi 

titiang nembah ngaturang bakti pangubakti 

tan prasida ngaturang punapi malih 

sajawaning toyan mata maduluran manah enyag jengah 

jengah riantuk ngamanahin tingkah ipun sané tan patingkah 

 

inggih, bangiang rahé membah dados toya tan pegat 

bagiang galih lan carmané dados lalemekan 

ngalemekin tegal sané sampun kagalgal lamakané kayuné mentik 

astiti subakti ring hyang ibu pertiwi 

astiti subakti ring hyang bapa akasa 

lamakané pageh-puguh ngemban dharmaning negara 

ngemban dharmaning agama 

saking lalangitan purwakala 

 

margarana 

kalaning dwidasa wulan sawlas 

warsa ékan nem dasan petangdasa tus sangangatus sion siu 

kagrha sang hyang atma nyujur wiraloka 

patut kaélingang olih sang mahyun éling! 

 

Sukawati, 02 09 1996 

 

Catetan: Kaambil saking cakepan Ganda Sari, pupulan puisi Madé Sanggra lan Nyoman Manda miwal cakepan Bir Bali (pupulan cerpén lan puisi Bali anyar kakawian Madé Sanggra)

 

 

 

 

No comments