I Bawang tekén I Kesuna

Gagambaran Manik Sudra

Ada tuturan-tutuan satua Mén Bawang ngelah koné pianak tetelu pada luh-luh. Ané kelihan madan I Bawang, né nengahang madan I Kesuna, né paling cerika madan I Cunguh.

Sedek dina anu, méméné luas koné ka peken, pianakné I Bawang tekén I Kesuna tundéna nebuk. Disubané majalan, ngomong I Bawang tekén I Kesuna, Kesuna Kesuna, dong tuunang padiné!

Tuunang ja malu, nyanan oké ngetepin! Lantas tuunanga koné padiné tekén I Bawang.

Kesuna, Kesuna, dong mai getepin padiné!

Getepin ja malu, nyanan oké ja nyemuh! Lantas getepina koné padiné tekén I Bawang.

Kesuna, Kesuna, dong mai jemuh padiné!

Jemuh ja malu, nyanan oké nuduk. Lantas jemuha koné padiné tekén I Bawang. Disubané tuh padiné buin ngomong I Bawang tekén I Kesuna, Kesuna, Kesuna, dong duduk padiné!

Duduk ja malu, nyanan oké ja menpen ka ketunganné.”

Lantas duduka tekén I Bawang.

Kesuna, Kesuna, dong mai tebuk padiné!

Tebuk ja malu, nyanan oké ja nekdekang. Itep I Bawang nebuk padidiana.

Di subané pragat nebuk buin I Bawang ngomong tekén adinné, Kesuna, Kesuna dong mai jani dekdekang!

Dekdekang ja malu, nyan oké ja ngababin.

Di subané pragat nekdekang buin I Bawang ngomong tekén adinné. Kesuna, Kesuna, dong mai ababin!

Ababin ja malu, nyan oké ja nyidi.” Ababina lantas tebukané tekén I Bawang.

Disubané pragat ngababin, tundéna koné adinné nyidi, masaut I Kesuna, Sidi ja malu, nyan oké ja napinin. Lantas sidina koné padiné tekén I Bawang. Di subané suud nyidi, tundéna lantas adinné napinin.

Masaut I Kesuna, tapinin ja malu, nyan oké ja ngaba mulih jijihé. Lantas napinin koné I Bawang.

Suba suud napinin, nglantas koné iba-ibana nyuun jijihné mulihan, sambilanga ngewél, kéné dogén bikas I Kesunané, begbeg oké nemuang, oké nemuang dogén, lasia iba suba ngaba mulihan jijihné. Di subane mejang jijihné, nglantas koné ia nyemak jun luas ka kayehan.

Jani I Kesuna gilinganga koné ibané di oot pasaké apang ia kadéna mragatang nebuk tekén méméné. Suba kéto teka lantas méméné uli peken, dapetanga I Kesuna monotan nguyak oot, lantas ia matakon tekén pianakné I Kesuna,Kesuna, Kesuna, emboké I Bawang kija?

Kija kadén, anak uli makalah méméné ia magedi, né jijihé icang pedidian mragatang nebuk.

Jani kacerita koné I Bawang suba suud ia kayeh, lantas ia nyalud yéh abana mulih, mara neked jumah laud wélanga tekén méméné, kéné dogén bikas I Bawangé, sing pesan bisa medalem adi. Adiné pedidian nebuk, nyai teka itep kayeh, ngresikin iba dogén gagaén nyainé, sai-saiang ibané kéto! Masaut I Bawang mlawanang déwékné, nanging tuara guguna tekén méméné. Suba kéto ngomong buin méméné.

Bawang, Bawang, né baanga ja jani gagaén. Kema panting taled adiné ka tukad!

Nyrutcut lantas I Bawang luas ka tukad ngaba taled telung bidang. Suba neked di tukad, lantas I Bawang mamanting.

Koplék-koplék, ya plék-koplék yé anyud. Anyud koné taledné abidang. Koplék-koplék, yé anyud. Anyud koné buin taledné abidang, jani nu taledné abidang. Suba pragat mamanting, lantas ia mulih.

Disubané ia neked jumah, lantas ia morahan tekén méméné, Mémé, mémé, taledé anyud duang bidang.

Mara kéto piorahan pianakné lantas pedih méméné, ngéngkén dogén I Bawang kabisaané, tekén mamanting taled tuara keduman baana. Kemo alihin taledé, lamun tondén bakat da mulih!

Tigtiga lantas I Bawang tekén méméné. Ngeling lantas I Bawang sigsigan ngojog ia ka tukad ngalih-alihin taledné. Suba neked di tukadé, tepukina koné Sang Téstés.

Sang Téstés, Sang Téstés, ada kaget nepukin taled adin icangé?

“Tusing, tegarang ditu di tebénan takonang tekén Sang Udang!

Ngatebénan lantas I Bawang, tepukina Sang Udang.

Sang Udang, Sang Udang, ada kaget nepukin taled adin icang?

Tusing, tegarang kema ditu takonang tekén Sang Yuyu!

Buin I Bawang ngatebénan, tepukina lantas Sang Yuyu.

Sang Yuyu, Sang Yuyu, ada kaget nepukin taled adin icangé?

Tusing, tegarang ditu takonang di tebénan tekén Sang Nyalian!

Buin koné I Bawang ngatebenan, tepukina lantas Sang Nyalian, Sang Baboso, mara takonina makejang ngorahang tusing nawang. Tau tebén gati tepukina lantas Sang Kaipi.

Sang Kaipi, Sang Kaipi, ada kaget nepukin taled adin icangé?

Tusing, tegarang takonang ba duuran tekén Sang Rangsasa!

Menékan lantas I Bawang ngojog umah I Rangsasané, ditu lantas ia kauk-kauk, dadong-dadong.

Masaut lantas I Rangsasa, nyén ento kauk-kauk?

Icang I Bawang, dadong nepukin taled adin icangé?

Tusing, mai ja malu, alihin dadong kutu akejep! Kemo lantas I Bawang, ngalihin I Rangsasa kutu. Mara kebitang bok I Rangsasa, geleh lantas I Bawang ningalin kutun I Rangsasa pasehseh amun-amun gemelé gedénné.

Apa kuyutang cening?

Sing, icang tusing nguyutang apa.

Sebilang maan kutu abesik celopina tekén I Rangsasa. Suba suud makutu, tundéna lantas I Bawang nyakan.

Matakon I Bawang, dija nyemak baas dadong?

Ditu jumahan beneh kaja di puluné! Mulihan lantas I Bawang. Mara ungkabanga puluné, teka bek koné misi uled, geleh lantas I Bawang.

Apa kuyutang cening?”

Sing, icang tusing nguyutang apa.” Mara I Bawang nakonang saang, patujuina koné tulang. Mara nakong yéh, patujuanga getih.

Nah gelising satua, kacerita suud koné I Bawang nyakan, kaukina lantas dadongné, dadong, dadong, nasiné suba lebeng, dong mai madaar!

Endén malu, dadong tondén seduk.

Suba koné peteng morahan lantas I Bawang lakar mulih. Masaut I Rangsasa, cening Bawang, cening ngantiang mulih, dadong sing nglah apa, apa men baang dadong cening? Dadong ngelah waluh dogén, nah ento alap waluh dadongé. Da alapa ané kaja kangin! I Bawang laut ngalap waluh lantas abana mulih.

Disubané neked jumah, dapetanga jlanan umah meténné suba makancing, ditu lantas I Bawang makaukan,mémé, mémé ampakin icang jlanan!

Nyén ento kauk-kauk, I Bawang? Jabin tomplok tendasné aji pabungbungan.

Buin koné I Bawang makaukan, bapa, bapa, ampakin icang jlanan!

Nyén ento, I Bawang? Jabin tagel tendasné aji kandikan.

Jani I Kesuna koné kaukina, Kesuna, Kesuna, ampakin embok jlanan!

Nyén ento, I Bawang? Jabin tomplok tendasné aji blida.

Déning makejang tusing nyak ngampakin, magedi lantas I Bawang ngojog kumah dadongné. Ditu lantas dapetanga masih jlanané makancing, makaukan lantas I Bawang, dadong, dadong, ampakin icang jlanan!

Nyén ento I Bawang?

Icang.

Endén malu, dadong nu ngalihin tabunan. Suba ngendih tabunané, ampakina lantas I Bawang jlanan.

Ngéngkén dadi peteng nyai mai?

Icang dini nginep.

Dadi nyai ngaba waluh, dija maan?

Ditu sig umah Dadong Rangsasané. Nglantas koné I Bawang nuturang paundukanné matigtig, muah dugasé ia nagih ampakang jlanan, ada nagih nomplok aji pabungbungan, aji blida, ada nagih nagel aji saang kandikan.

Kangen koné dadongné madingehan tutur I Bawangé kéto.

Mara empuga waluhé, teka misi mas-masan tur masesocan pakranyah, luiré: blengker, bebadong, gelang, miwah makudang-kudang bungkung. Kendel koné I Bawang, rasa buka otonin koné kenehné, baané acepokan ia ngelah panganggo amonto liunné.

Gelising satua suba semengan, kacerita jani Mén Bawang lakar nyakan. Déning tusing ada api, tundéna pianakné I Kesuna ngidih api sig dadongné. Mara neked ditu, dapetanga I Bawang negak di ampiké nganggo sarwa mas-masan. Ngon koné I Kesuna lantas matakon, mbok, mbok, dija mbok maan panganggo mas-masan?


Catetan: Kaambil saking cakepan Kembang Rampé Kesusatraan Bali Purwa sané kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa kaca 50

 

 

 

No comments