Puisi-puisi Wayan Rugeg Nataran; Kembang Merta

Gagambaran; Manik Sudra

Margarana

 

Driki tiang nguntul ngebiosang yéh mata

Kangen manah titiangé ngantenang

Tugu para pahlawané sami

Majéjér ngebekin tegalan

Pahlawan-pahlawan sané tan madué pamerih

Nyikiang raga mélanin negara

Ngicalang meseh jagi mawali

Nyajah gumin iraga

 

Duk punika warsa 1945

Jagat Indonésia sampun mahardika

Truna-truni dados pamucuk

Sakadi satria wira nangkepin meseh

Pejah ring rananggana

Punika kasengguh pahlawan

Kasub makuub jagat iraga

 

Sawiréh mahardika sané katuju

Sampun kaucapang sajeroning lambé

Kagenahang ring ati soang-soang

Sakadi masumpah sareng sami

Mati mélanin negara

 

Tan éling ring pianak somah

Arta berana matumpuk-tumpuk

Sami ngungsi genah ngaryanang gelar

Ring alas madurgama

Ngetohang urip sareng sami

Padem wiadin kantun pateh

Manahé sampun masikian.

 

 

Kembang Merta

 

tanah gunung

tanah gunung

gadang masawang pelung

 

abian kul

abian kul

buah tabia barak bekul

 

ring tanah puniki 

medal asiki-asiki

sari muah lasti

bapan lan méménnyané ngapti

dumadak rahayu rastiti

 

nyaban rahina 

bapan lan mémén sari

makarya ring tanah puniki

nunas merta ring Sanghyang Widi

 

 

Surya Kembar

 

Surya kembar ngulapang mata

titiang ngyingid ring batan punyan celaginé

alun-aluné sepi

padangé mati kuning

di jalané motoré maseliweran

anaké negakin sepéda

peluhé makocogan pesu

surya kembar muwunang kulit

 

nanging kotané tetep ramé

buruh-buruh maksa diri

dagang-dagangé cerik mecik péléngan

 

sané cerik sami kalah

ngepung pipis

mati asiki-asiki

tan padaya

 

Surya kembar kedék ngakak

mirib tan wénten ngalahang

di guminé nénénan

sami ngayuh

suaran titiangé tan paarti

 

buwin pidan katibén peteng

surya kembar pacang mati

magingsir ring guminé nénénan

ratu bulan jagi nyinarin

titiang negak ring tengah natahé

mamuja Ida Sanghyang Widhi Wasa

Sawiréh Ida sané langgengNo comments