Punggelan Novel; Mlancaran ka Sasak

Olih: Gdé Srawana 

Gagambaran Ni Kadek Rika Riyanti

AMPENAN

Kapal Patras masuara, inab sakadi nundung sang tedun, awinan gegéson i tukang sampan nareptep munggah ka kapal. Wénten nuut tali, wénten ngadekol ring bantang sangkétnya, praya ngregah ka kapal,taler pacang ngrereh muatan. 

Ibeng! Akéh jerat-jerit ngopak timpalné. Bawosé kenyat medal, manawi ta alus tegesnya, nanging manut seh miwah tembang pepeson rawesenya, janten sampun ipun saling opak. 

“Dé mé gita arâ buatan? Becat bait sino. Selaéna ngene doang, angkun mé begawean, marâ osah begawean. (sing not ada buatan? Anggalin té, to jemak, kéné dogén magarapan, lamun apa sing taén magaé cai).”

Timpalnya nyaurin, “Sok raos doang losé.....”

Mesin penedunan barangé sampun ngawitini ngrantang: tang tang tang tang tangtang tangtang, ...area... tang tang tang. Wénten klérknya, masetélan panganggonnya.  

Nangkan wénten karung munggah saking “gook” basang kapalé, ipun nyurat, miteketin keh karungé katedunang ring janggolan. 

Jakti ibeng, giyur kapalé, inab tan pacang wénten rahina sané bénjang, gegéson pisan tangkep sang makarya irika.  

Ring déké pungkur mapupul lanang istri wangsa Blanda miwah “pasisir” séosan sami praya tedun ring Ampenan. Sané lanang wénten mamréntahang jongos ngambil pamotrétan, wénten nyeluk dompet ngicén persén ring i jongos sané ngayahin dané saking dibinné.

Wénten taler “makasi tangan” ring tuan kaptén; tuan kaptén mamujiang mangda dané “i pasisir” prasida maliang-liangan ring margi ri kala malon-alon tur pamujiné punika kasuksemaang antuk raos “Terima kasih, kaptén.”

Ring pungkur nyonyahé mapipi barak tur mabibih barak (baraké punika sinah pepulasan, saantukan kadi ngeling pulas baraké riang muané putih coong) wénten anak istri Bali adiri, néngténg tas, sakadi turah mangkiné, tur pungkuran ring anaké istri punika wénten iringan luh.

“Sing nyen ada apa makutang, Dé?” Asapunika rawes anaké istri ring anaké lanang ring sampingida , taler bajang sekadi anaké istri punika.

“Tan wénten, sampun sabsab titiang i wau. Ring pecak kamar Ratu, taler sampun telas, rauhing galeng budang-badingang titiang.” 

“Dé, nyén antiang iraga jani? Sing dadi tuun suba?”

“Punika napi rauh malih palinggihané. I wau sampun bek mangkin mingkalihin ipun makta buatan.”

Rauh sampané kamargiang antuk mesin, masuara kadi dekahé, kauber antuk sang nyetir. 

“Ratu ngiring ja sampun tedun.” Malih ajahanné anaké lanang punika matolihan tur-“ngon” mapajar, “Yé to, Luh, Luh Sari adi? Bé, coong pesan nyai', nu léngéh?” 

Kari lengeh tiang, beli Madé, nu oyog-oyog asanné; mimi yan jalanang labuh jani tiang.”

Dayu Priya, sapunika parab anaké istri punika, ica.

“Nah kéto ba upah anaké bengkung, luuh! Yang sing maang nyai milu, masi mrereng nagih milu. Nah, buin kesep teked di dahat dong ilang ja.”

“Mai Luh, mai, né lengen beliné tekekang gisi, beli néngténg koperé cenik. Né Ida madué?” 

“Ten, tiang ja ngelah!”  

“Nah, mai aba, beli ngabaang. Luh majalan dogen ko sing pelut apa baan jani. Aruh, padalem ja, I Luh,” Luh Sari srandang-sréndéng kantun, katiman sampun sakadi kacang lilité, polih tungguhan.

“Aduh, beli Madééé, telah isin basang tiangé.” 

“Kramana kéto tawang. Beli dugasé mara-maranné ka Jawa masih ngelur utahé. Jani ko pepes suba beli makapalan. Sing ja jani taén lengeh buin.” 

Sampun rauh jukungé punika ring jambatanné. Sami sampun tedun saking kapalé. Luh Sari ngadirdir malih, ical manawi sampun lengehipun.

“Luh, awak sing ajak né I Raka, ba! Ngelah kagélan kalahin. Yan milu sing ia nyangkol dugas nyainé ngutah. I Madé padalem bincuh anaké ngencanin nyai; meliang yéh juuk, neen-neenang tued baong.... Men barangé dija ya, Dé?” 

“Sampun kuliné makta, punika napi, Tu.” 

“Luh abaang jani koperé? Apang maan magelengan mukak aksi, anak bek ditu di bum, ba!”

Dayu Priya kenying. 

“I Madé masih demen sajané ngulgul, sing padalema anaké. I Raka sing milu, nyak ja ya mukak aksi? Kedék ia nglawan-lawanin.”

“Aruh, Ratu pateh ja kadi beli Madé, seneng pesan ngécak. Tawangan kéné ten ngiring napi titiang.” 

“Mo, mulih mo!” kénkén I Dayu. I Madé Sarati nyagjagin.

“Napi, Day? Dados sakadi dukané, Ratu?” 

“I Raka koné ingetanga tekén I Luh. Iseng koné suba!”

 "Mimi, gedegééééé!” Sapunika Luh Sari mapajar, nanging ipun kedék.

Ring bum katakénin sami antuk prayogyané irika, “Manawi makta sanjata api?” Tur katuréksa koperé sami. Mangkin tilik pisan antuka nuréksain barangé, saantukan jagaté jur génjong taler katilikin pisan, mangda tan wénten surat tan patut kapapétang antuk ida dané. 

“Ratu, Dayu, ngiring ja taksi linggihin, sapuniki sareng tetiga janten kekalih ngrereh dokar, samaliha sampun wengi.”

“Nah, Madé suba ngékanang raga-raga. Yang tau  negakin dogén.”

Raris ngrereh I Madé Sarati taksi asiki, usan puput makakencan séwannya, raris barangé kagenahang ring pungkur.......... usan sampun matali. 

“Raris Dayu munggah! Luh iring Ida suba ditu duri, beli di samping supiré negak.” 

“Dadi ditu sih, Dé? Dini kenapa koné?”

“Aruh, banggayang sampun ngiring Ratu irika. Mangda élahan Ratu mlinggih.”

“Motoré raris ngeder, nganginang. I Madé Sarati ping kalih mangkin ipun ka Sasak, nanging Ida, Dayu Priya nembé pisan. Kén kangin pitakonida. 

“Linggah pesan margané, oo, Dé? Linggahan tekén margané di Bali. Ento anak Bali, ento, Dé?” 

“Sané encén ndikayang Ratu?”

“Ento apa ané nyuwun kranjang, sing mabaju!” 

“Punika? Sasak manawi!” 

Malih matolihan I Madé, tur mapajar ring Ni Luh Sari, panjeroan Ida Dayu Priya. 

“Iiiih, Luh, musti inget tekén kage...........”

“Aruh beli Madé kondén med ngulgul?”

“Pedih suba I Luh batak kétoang dogén. Ituni dugasé oyog-oyog, sing pedihang anaké ragané.” 

“Nggih, kalah, kalah sampun tiang, beIi Madé. Aruh dong koja anaké.” Dayu Priya nimbal.

“Ngénkén ja ya jani I Raka, Luuh?” 

......Ni Luh Sari malegerang......

“Pedih, oo, Luh, pedih?” 

“Yan Ratu madué papa.........”

“Yé, yé, sing nampi, sing nampi nyen ngelah kéto-kéto!” 

“Sareng tetiga masriag. Supiré kalalahan ipun, sareng taler kedék nanging ipun tan uning ring sané ngawinang ica, kedék. Ipun jadma Sumbawa wau kalih warsa rahina ring Ampenan. Wau uning ring basa Sasak akedik-akedik.  

“Punika sampun pakéling jéndralé kasinengkaon iriki daweg rereg Sasaké.”

“Ipidan, to, Dé, 1894? Men, jani yan kemo dadi anaké malali-lali ka Kebon Raja! Kebon Raja adanné?”

“Sapunika yén turah ring Bali, Kebon Raja! Niki napi, Mataram sampun. Aduh, kuangan sing jumah dogén beli Ketut.”

“Pepes kéto guru Ketut luas, Dé?” 

“Napi, sering. Boya ké dané ‘Pemimpin Perguruan’ iriki, janten sering dané lunga.”

“Dé, suba makelo guru Ketut dini? Ipidan asana tepuk di Badung.”

“Suwé sampun, yan tan iwang antuk titiang ngaturang, bilih wénten sampun limang masa. Kéngin sering dané ninggal Mataram. Punapi maIih yéning nuju Redité! Bih, pedih basangé, sap nitipin surat! Kuangan luas, sajaan, beli Ketut.” 

“Men, yan mangdé sing ada, dija Dé laku, Dé?”

 “Irika ring I Rakané, di Mataram. O, Luh?”

 “Maan déééééééén, I Luh. Kaling ké materima kasih, amonto tulungin dugasé mabrarakan nasinné pesu.” 

“Nah, beli Madé bakal pesilihin tresnan beliné, da nagih pipis. Lampah bakal anggon. Nyén sih? Tekén I Madé Rasmin, ada klebet?”

“I Madé Rasmin? Nyén ento, Luh?” 

“Toooo, tandruh jani. Dayan beli tuah acengkang, men nyén kanggurin yén ada Pasar Malem? Di bucu kaja kangin apa?” 

“Saja Dé, saja?” I Dayu ica, nanging sakadi nglawan-nglawanin, turah dijaba “kedék, kedék banglé.” 

“Mara acepok nganggur di dagangé suba orahanga demen tekén dagangé.” 

“Men ibi puané ten tahen beli tepuk negakin da....”

“Ngéngkén, ngéngkén?”

“Negak di dagangé, kénten sih nika.” 

“Ada dogén baana.”

“Saja miribné I Madé.” Mangkin becik swabawan I Dayuné. 

“Inggih saja ja saja...... lamun pituwi tusing, kadung orahanga, ten titiang ngekat. Kadikan yan orahanga putih lamun pituwiné selem, yéning turah titiang, ten juari matangan mowa!.............Ya, brenti sini!” 

Rém motoré makriut. 

................

 

Catetan: Punggelan novél puniki kaambil saking cakepan Mlancaran ka Sasak kakawian Gdé Srawana sané kamedalang antuk Yayasan Saba Sastra Bali.

 

 

No comments