Pemadat

Olih: I Madé Pasek 

Gagambaran Manik Sudra

Adâ bogolan kepesisip teloeng tiban mekelonné, réh iâ salah memaling sampi akit. Sedek dinâ anoe iâ loeas ngarit adjaka timpal-timpalné petoeroe bogolan, atehangâ baan mandorné. Tondén tekâ masanné ngabâ padang moelih, mekedjang soeba padâ soeoed ngarit, kerandjangné mekedoeang ané sobâ bek misi padang. Ditoe lantas padâ meémbon kebarengin baan mandorné, toer mepeomongan, padâ noetoerang kelatjoeranné kang sediri, oelih kawit kanti iâ mogolan. 

Kotjap noetoer bogolané ané sisip memaling sampi, kéné: Moenggoeing titiang, tetoeiané pianak anak soegih. Né maloe gegaén bapan tiangé mematjoel; antengné megarapan tan njandang raosang. Tjeretjedé pasti. Ento awananné bapan tiangé soegih pesan. Doek totonan tiang sedeng teroenané toer siteng, réh tiang toesing pati gelem, doeloerin toesing taén koeangan apan-apan. 

Déning tiang soebé teroené, lantas tiang alihangâ koerenan baan bapan tiangé. Tiang teresnâ pesan tekén koerenan tiangé; loeh tiangé masih kéto tekén tiang. 

Tondén makelo tiang mekoerenan, lantas bapan tiangé mati. Doek totonan pepineh tiangé enoe toenâ pesan, tondén nawang apan-apan ané lakar mekeranâ djelé moeah melah. Ento ngeranaang tiang dadi anak ané keliwat bogbog toer belog adjoem. 

Kala totonan di désan tiangé lioe anaké soegih-soegih padâ demen memadat. Jan kéngkén keneh tiangé kalâ ento, dadi tiang masih bareng meladjahin memadat. Penjoemoenné tiang toesing pati demen, réh rasan madaté pait toer ngelengehin; nanging kesoeén-soeén tiang demen pesan, toer ketagihan, meawanan tiang dadi pemadat. Njaberan tiang adjak pemadat-pemadaté maranin oemah pemadaté, apang anaké ditoe nawang, boeatné tiang soebé dadi pemadat. 

Tjeritanan kesoeén-soeén awak tiangé sajan meragang, toelang igané ngeridig, saking pengewésan madaté. Jén tiang adjakâ ngentjanang pegelah-gelahané baan imémé wiadin loeh tiangé, toesing pesan roengoeang tiang, setondénné tiang maan madat; sedeng gatiné ngomong, kalain tiang koemah pengadepan madaté, ditoe tiang maénak-énak memadat. 

Mara tawangé baan imémé moeah loeh tiangé, tiang soebé dadi pemadat, sanget pesan moenjinné mekedadoeâ ngelémékin tiang, nanging angan aboekoe nénten idepang tiang pengelémékné. 

Imémé tekén koeranan tiangé ngéjanang apang edâ pegelah-gelahané bakat adep anggon tiang meli madat. Jadin boeké apâ baanâ najanang, masih pajoe tiang ngadep oemâ asikoet, anggon tiang meli madat, réh toesing peloet baanâ ngadianin pemelin madat tekén imémé moeah koerenan tiangé. Déning kéto mémén tiangé tan mari sedih, awaninâ mati. 

Penelah madat tiangé sajan makelo ngedénang dogén; awak tiangé sajan berag toer merasé toearé njidaang ngénkén. Lemahné tiang medem dogén, peteng marâ bangoen. Damar tekén tjangkelong tiangé toesing taén belas tekén tongos tiangé medem. Jan adâ anak ané tidong pemadat tekâ koemah tiangé, pepesan nénten roengoeang tiang, jadin adâ boeat lakar omongangé. 

Tjarik moeah tegalé tiang soemasat makedjang koetang tiang. Dinoedjoené kekéwehan tekén pemelin madat, ditoe marâ tiang inget. Sat ngetiban ngadep oemâ, kanti telah makedjang; oemahé mekedjang oeoegan, toearâ roengoeang tiang. Beranan tiangé telah kadep. Oemahé masih kéto, ketoenang toeah aboengkoel ané tongosin tiang. Déning kéto tiang dadi anak tiwas nékték. 

Wiréh tiang memadat, dadi teresnan koerenan tiangé sajan toené. Sesoebân tiangé tiwas, kekasihan tiangé makedjang metinggal. Adé pianak tiang adiri, tansah kegeringan, awakné lemet tan pebajoe; marâ metoeoeh limang oton, lantas iâ mati. Soeoedan ento koerenan tiangé sing dadi boein ngelah panak. Toeoeh koerenan tiangé masih tjendek, ke batek baan sanget doehkitanné. 

Disoebanné tiang pedidiin, soemingkin njangetang kéweh tiangé, kanti singdâ maan ngenehang apan-apan, sedjawaning moeatang madaté dogén, réh ento soemasat anggon tiang nasi. 

Boeinâ singdâ tiang njidaang ngoeloerin idep, memadat boekâ ibi peoané. Selemah-lemah tiang nyelsel déwék, gelibag-gelibeg di pedemané dogén, toearâ inget tekén gegaén. Petengné tiang inget tekén lakar memaling, apéng adâ anggon meli madat. 

Sedek dinâ anoe tiang medem sambilang memadat. Setondén sémbé pemadatné matiang tiang, énggalan tiang poeles kepati, toeara inget tekén apan-apan. Doek totonan langsé tiangé mirib ampehang angin, kepar-kepir ngoengkoelin sémbé pemadatné, laoet poeoen. Sajan makelo sajan gedé endih apiné djoemahan metén tiangé. Mara merasâ keboes, lantas tiang enten; adjinang tiang apiné soebâ nilap keraab oemahé moeah seperabotné, pelaibang tiang pesoean. 

Apiné toesing sidâ baan tiang ngematiang; lantas tiang geloer-geloer ngidih toeloengan. Serab anaké padâ tekâ noelongin ngematiang api. Oemahé oeoeg pesan, toesing dadi boein tongosin. Aboengkoelko toesing noe oemah tiangé. Tiang medoenoengan sig oemah pisagan tiangé, ané enoe inget tekén tiang. 

Pekarangan tiangé kadep, pemelinné kanggon meli madat. Soebâ telah ento, sepeteng-peteng tiang loeas memaling, asing bakat, kadep apang adâ anggon meli madat. Kéto gegaén tiangé sapeteng-peteng. Pepes tiang kedjoek toer kesisipang baan anaké gedé.

Djani tiang makoetang meriki teloeng tiban, salah mamaling sampi akit. Sampiné akit ento adep tiang tekén djagal sampiné tan pesoerat keterangan. Déning kéto tiang kedjoek baan Manteri Poelisiné toer katoer kepekentjan, pemoepoet tiang memanggoehang boekâ djani. 

 

Catetan: Satua puniki kaambil saking cakepan Tonggak Baru Sastra Bali Modern kakawian I Nyoman Darma Putra kaca kaping 38.

 

No comments