Mawa Madui (12)

Olih: Ketut Sugiartha

Gagambaran Manik Sudra

Putu maan timpal buin. Makadua magaé di béngkélné Pak Anés. Ané berag landung mabok sosoh adané Sarman. Kulitné sada putih, jalemané kalem tusing liu pesu munyi. Malénan ajak Gimin, timpalné. Ia soméh, mudah sajan kenyemné. Pangawakné éndép nanging kentel. Yadian kulitné selem, ia ngenah manis.

Makadua ngaku teka uli Jawa Tengah sakéwala désané malénan. Semengané ento Gimin magaé sambilanga magending, nembangang lagu dangdut ané sedeng populér. Di sisi, di bucun tokoné Sarman iteh ngumbah mesin montor aji bénsin.

“Ené madan magaé sérsan, Bli Putu,” pesu munyiné Gimin tatkala Putu nulungin mongkar mesin montor.

“Apa maksudné?” Putu matakon tusing ngerti.

“Sérius kéwala santai.”

Putu makenyem ningehang. Lega pesan kenehné maan timpal ané enggal leket ajak déwékné. Yadiastu Putu bisa nyemak gaéné Sarman ajak Gimin, nanging ia nyelap nongosang awak dadi pangayah apang tusing kadéna mapi-mapi dueg. Lénan tekén ento ia masi maan tugas ngladénin anak ané teka lakar nganti oli.

Awainé ento liu ada anak mapasuh ka béngkél. Petengné, suud madaaran lan ngaraos ajak André, Putu lantas macelep ka kamarné. Tulang-tulangné karasa buka kelés baan kenyelné kaliwat. Nanging ia marasa liang.

Satondén sirep ia nulis surat ané lakar kirima tekén Duarsa. Di suraté ia ngorahang makejang ané suba jalanina. Lénan tekén ento ia masi ngorahang suba malajah ngengsapang Gung Ayu patuh cara Duarsa ané masih mautsaha ngengsapang Ratni.

Abulan magaé di béngkél lan nongos di umah kulawargané Pak Anés, Putu suba anggapa pianak tekén Pak Anés lan somahné. Petengé ento disubané suud nulungin André ngaé PR, Pak Anés ngajak Putu maraosan di ruang tamu. Sujatiné mukak béngkél mara kakeneh baana tekén Pak Anes disubané ia taén nyemak gaginan ané lénan.

“Suba makelo sajan Pak di Jakarta,” Pak Anés nuturang. “Maluné dadi sopir pribadi. Majikan tongos Pak magaé ngelah kedudukan melah di kantor pemerintah. Pak mapangapti lakar magaé di kantorné. Nanging, pamuputné pinehin tiang sukeh lakar nyidaang idup dadi pegawé negeri aji ngandelang ijazah SMP. Kéto masi yén terus-terusan dadi sopir pribadi rasané sing kuat.”

Pak Anés marérén ngaraos laut ngisep rokoné. Buin kejepné ia nutugang, “Disubané ngantén, Pak dadi sopir taksi. Kurenan Pak mukak warung.”

Putu anggut-anggut ningehang. Pak Anés ngutang puntung rokoné di asbak ané ada di duur méja éndép di maluné.

“Kulawargan Pak pepes makisid, mautsaha ngalih umah kontrakan ané mudahan, krana sukeh sajan alih-alihané dugas ento.”

Putu marasa angob tekén kaselegan Pak Anés. Mendep-mendep ia marasa elek padidi krana marasa élah-élah nyalanin idupné.

“Kéto pajalan idup kulawargan Pak kanti lantas nyidaang meli tanah anggon nyujukang umah. Nyujukang umah tusing ja acepokan sakéwala adéng-adéng, nyicil sakabedik kanti marupa umah ané tongosin Pak jani.”

“Bapak kari ngaba taksi?”

Pak Anés kituk-kituk. “Miribang nyén dogén tusing ja nyak terus-terusan magantung tekén anak lén. Nyén dogén pasti ngelah keneh mandiri yéning ada galah.”

Putu anggut-anggut marasa cumpu tekén papineh Pak Anés.

“Putu makita nulad Bapak, nanging asané tusing ja lakar nyidaang.”

“Nyidaang, ngudiang sing. Nyén nawang malah melahan tekén ané suba jalanin Pak. Sekolah Putu ané tegehan tekén Pak sinah lakar ngmaang pajalan ané melahan. Ané penting sekenang kenehé, eda med malajah lan ngalih pengalaman.”

Putu ngancan angob tekén Pak Anés. Kapineh baana, tusing ja di sekolahan dogén tongosé malajah. Ia dadi inget tekén raos anaké dueg: “Idupé ento patuh tekén buku, misi papelajahan magenep lan tusing ja lakar telah baan malajahin.”

“Aksamaang, Putu,” Pak Anés mamunyi alon disubané makelo mendep. “Yén alih benehné, tongos Putu tusing ja dini. Kéwala eda salah tampi, Pak sing ja ngorahang Putu sing dadi makelo dini. Pak tuah marasa, Putu tusing ja lakar teked ka tongos ané aptiang Putu yéning Putu terus-terusan nyemak gaé kasar cara dini.”

“Nanging Putu demen magaé dini.”

Pak Anés anggut-anggut. “Pak suba nawang yéning Putu demen magaé dini jani, nanging makelo-makelo nak bisa med.”

“Kéto, Pak?”

“Apabuin ené tuah anggon Putu pelarian.”

Putu mendep, nguntul buka nlektekang lanténé ané malakar aji keramik. Pak Anés buka tukang témbak ané cepeng, ngaé Putu kélangan kruna.

“Putu sinah suba nawang yéning Putu sanget katerina dini. Putu suba anggap Pak panak padidi. Pinaka nak tua, Pak marasa wajib ngaé Putu nepukin jalan ané melah.”

Putu nu mendep.

“Pak sing ja ngorahang Putu sing dadi buin magaé di béngkél. Pak tuah mapangapti apang Putu tusing maselselan di duri.”

“Tondén kapineh baan Putu, gagaén lén apa ané lakar jemak Putu,” Putu masaut dabdab.

“Pak lakar ngraos ajak paman Putu.”

Putu kituk-kituk. “Putu sing ja lakar mabalik kema.”

Pak Anés ngenyit roko buin akatih.

“Pak nawang apa ané rasaang Putu. Nanging sing luung yén Putu terus-terusan kakéto. Pak percaya yéning keneh paman Putuné melah.”

“Putu suba nawang ento. Sakéwala Putu marasa tusing cocok tekén carané nglémékin Putu. Yén dadi idih Putu, depang Putu dini malu buin akejep sambilang Putu mapineh.”

“Oh, dadi. Nguda sing. Kadén suba orahang Pak, kulawargan Pak demen ngajak Putu dini. Nah, jani mangaso malu, manian ajaka buin maraosan.” (masambung…)

 


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments