Jodoh

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

“Bli, kénkén ya sangkan iraga majodoh, o? Padahal pidan iraga pada ngelah tunangan. Icang suba majanji sehidup semati ajak mantané, kéto masi Bli suba cinta mati ajak mantané ento. Kan? Kan? Kan ?”

Mimih... beber soléh-soléh patakoné I Luh, nundunin kenangan masa lalu. Disubané panaké akélan, mara nakonang unduk jodoh. Celekotokané....

“Nu inget Bli ajak Ibu'é ento? Cié..cié..cié...”

Ndas bedag... I Luh sayan wanén nyerémpét. Tiang mendep. Wiréh suba tawang pamragatné yén nemin nuturang mantan, bisa mamanes makerig buka danyuhé ancungin api.

“Kénkén Bli? Ngujang tusing sautin patakon tiangé?”

“Patakoné ané engkén? Yéning unduk mantan, Bli no komén!”

“Ento unduk jodoh! Kénkén sangkan iraga bisa majodoh?”

“Ooo... ento... kéné kandané ento...” Boé... prajani I Luh ngamelahang tegak mara tiang nyautin patakoné. Nuléngék paningalané cara I Dogi ngantiang tulang!

“Bli nami tutur uli anak lingsir. Koné atmané ané numadi ka mrecapada ngentasin marga masepak sia, cara sabang kekawa. Ento koné madan Marga Sanga. Sang numadi bingung milih marga ané patut entasin. Nah, risedek kéto, ada atma lénan ané olas ngentasang. Atmané ané olas ento koné pajatukarmané di lemah. Kéto!”

Wayah tutur tiangé, misi nuturang atma ané tuara taén tepukin. I Luh anggut-anggut.

“Artiné, Bli ané ngentasang tiang di Marga Sanga, kéto?”

“Mirib kéto!”

Sagét I Luh nyureng, cara hansip nelektek maling. Laut ngaraos bangras, “Ndén té malu, sujatiné akuda ipidan Bli ngentasang atma?”

Naaa... né patakon kéweh nyautin. Akuda laut orahang? Nak sing tawang, sada sing inget dugasé mapawakan atma! Nyansan soléh patakoné! Yén tawang dugasé ento, lakar pilihin ngentasang atma ané jegég nang akélan!

“Nyai kumat gelemé? Dadi tawah-tawah kéto patakoné? Nyén nawang...” Tondén pragat raos tiangé suba beber salipa ngaraos.

“Men.. ibu'é mantané pidan, sing entasang Bli? Awas ento entasang Bli masi nah! Icang sing iklas... icang sing ridho.” Mbééé... over dosis mabalih sinétron azab nénénan. Misi iklas, misi ridho... tanpetemahé!

Ulian gerimutan basangé, bawak saut tiangé, “Dugasé ento Bli ngojék!”

 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

 


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments