Tuara Buung

Olih: I Kadék Krishna Dwimartopaz Kory

Gagambaran Manik Sudra


“Cutet, Bli ngomong, né harus payu!”

“Ngudiyang to, Bli? Orta beline puyung, sing ada apa.”

“Ngudiyang kéto I Luh mesaut? Cutetné harus payu Luh!”

“Malajah matilesang déwék, Bli. Da buka dongkangé gedénan keneh!”

“Yén sing kenehé gedénang, apa men buin patut ajumang di guminé?”

“Suluhin déwéké kapah-kapah, Bli, misi mabet nagih tangkil ka pura ngiderin jagat Bali. Awak tuara ngisiang kécér.”

“Yén suba madasar bhakti pasti ada jalan Luh!” kéto Pan Odon magerengan ngajak Mén Rindi sambilanga ngarit padang lakar ngamaang ngamah sampi kadasanné. Pan Odon tusing ngelah apa-apa, tuah dadi pengangon sampi ané kadasa uli pisagané. Umahné tuah mabedég, maraab cukcukan, pedemané tuara misi kasur, tuah galar matangkeb tikeh pandan dogén. Sawai-wai ia lan kurenané tuah naar nasi cah-cah matimpal uyah sera tabia. Idupné tuah amontoan dogén.

“Apang kénkén misi muspa joh-joh, Bli? Kadirasa kayangan tiga di désané tondén rata baan maktinin.”

“Sing ja kéto, Luh. Anaké uli joh-joh gumi teka ka Bali angob nepukin pura-purané. Masak iraga ané nongos di Bali tuara ngelah keneh tangkil?”

“Nah, Bli, tiang ngerti. Nanging tolih ja pisagané, Bli, ia anakné sugih sakéwala sing taén ngelah keneh cara beli nagih tangkil ka pura ngiderin jagat Bali.”

“I Luh sing taén ngerti, kenehang bhaktiné Luh, eda kenehanga sugih pisagané.”

“Yan bli payu nangkil, lakar nyéwa mobil? Ngelah pipis tusing? Gegaéné tuah dadi pengangon sampi, maan gaji tuah anggo meli nasi. Cobak to kenehang, Bli! Iraga jengkrut, Bli.”

“Ngudiang nyéwa mobil? To di jumah iraga suba ngelah sepéda.”

“Atahhhh, Bli, Bli, adi tusing pesan bisa matilesang déwék? Sepédan bliné cara cekutruk pelaibné kradat-krudut. Nyanan mara neked di Manggis suba ngadat, sing kodag tiang norong sepédan bliné!”

“I Luh sing inget, sepédané ento ané ngeranayang I Luh jak bli matemu dadi aiketan tur makurenan. Adi kéné I Luh ngomong?”

Pegat lantas ortané. Jani Pan Odon ngamaang ngamah sampi pisagané. Mén Rindi negak di betén punyan pohé tur makeneh apa ané orahanga tekén kurenané. Ngelantur Mén Rindi ngaukin Pan Odon tur ajaka ngorta.

“Men bli ngujang aluh kéto ngomong, maturan to apaké sing misi banten? Dija meli buah? Dadi baan jaja uli doén kar aturang?”

“To nguda kéweh pesan I Luh ngenehang buah anggo maaturan? Di teba kadén ada punyan manggis apuun sedeng mabuah, ento dogén aturang. Salak ané duang lingseh masih sedeng pupu buahné. ”

“Mih, juari maaturan ngider gumi Bali maraka buah kakéto dogén? Anak cara jani, aturané pang misi buah apel lan pir, bli.”

“Eda bes nuutin jaman, Luh. Apa gelahang, kéto aturang. Bhakti anggo dasarné!” kéto sarat kenehné Pan Odon ngidaang tangkil ngider jagat Bali, sawiréh suba kadung saud bibihné ngomong, ngoraang masesangi lakar muspa ngiderin jagat Bali yéning pianakné materima masekolah di bucu kaja pulo Baliné. Mapan swéca Hyang Widhi, suba jani matrima pianakné ditu, nampi wantuan pendidikan uli pamréntah Provinsi Baliné. Suba panumaya Pan Odon lakar ngawales sasanginé ento ané raosanga dugasé ia muspa makiré ngatehin pianakné tés ka sekolah.

“Luh, keneh bliné tuah abesik. Bli makeneh lakar nawurin sesangi maturan ngiderin jagat Bali, sing ada lén, inget sing? Ané madan sesangi ento semaya. Anak muani buka bli tusing taén lémpas tekén semaya. Kadirasa tekén manusa Beli tusing bani lémpas tekén janji, salingan tekén batara.”

“Sangkalanga di masesanginé kenehang masi déwéké, bli! Eda mulah gedé kenehé masesangi sakéwala tuara ngidaang naur. Jani maksaang déwék lakar naur, tusing matilesang awak lacur!”

“Hahaha, santai Luh! Yan bli suba ngorahang nyidang, pasti lakar ada jalan.” Magedi lantas Pan Odon ka cariké ngalih amah-amahan sampi. Enem bulan suba majalan, pianakné ané paling Kadék masekolah di Kubutambahan. Sekolahé ento nerima sisia ané sing ngelah apa utawi lacur. Sekolahné gratis, biayaina ajak pamréntah Baliné, sing tuyuh mayah apa-apa.

Pangaptiné, pianakné sekolahanga dini, reramané nyidaang anteng maburuh tur ngasilang, apang saka bedik nyidang matingtingan. Sekolah ne nerima sisia uli sajebag jagat Bali, sing ada ané malianan, makejangné patuh. Malianan agama nanging tetep menyama braya.

Kacrita dugasé ento, pianakné kangen tekén mémé ngajak bapané, dot ningeh munyin reramané. Lantas pianakné ngalih guruné makeneh nyilih télpun, lakar nélpun mémé bapané.

“Om Swastyastu, ampura sira niki?” kéto raos anak luh di selat télpun.

“Niki Kadék, mé, panaké ané masuk di Kubutambahan.”

“Ohhhh Kadék, éngkén tumbén nélpun, Dék? Seger ditu? Patuh panes guminé? Dini di jumah kebus gati jani. To i bapa ngangsehang ngarit di cariké nganti puun tunduné. Men Kadék kénkén? Nyak luung madaar? Begehin nginem yéh, Dék, apang tusing nganti bedakan…..” Tusing pegat-pegat raos méméné sawiréh kaliwat kangen tekén pianak muaniné aukud ento.

“Bahhh né mémé lantang pesan patakoné. Baang malu tiang matakon, mé. I Bapa seger di jumah?”

“Atahhhhh adi ngomong ajak mémé kéwala ané takonanga i bapa? Sing san Kadék kangen jak mémé?”

“Kéné mé, tiang tusing taén leplep sirepé. Sabilang peteng kadirasa ada anak ngentenin. Tiang tusing nawang apa ané kuangan. Mara ibi buin tiang inget, i bapa taén masesangi yéning tiang matrima masuk dini. Men, suba maan naur sesangi mémé ajak bapa?”

“Mémé sing nyidayang ngomong apa, né bapané ajak ngomong.”

“Adi kéto mé?”

“Né bapa Dék, kenapa né Dék?”

“Éngkén bapa suba naur sesangi?”

*Dreetttttt* nadak pegat télpuné.

“Ataaahhhh telah pulsa guruné.” Ningeh télpun pianakné buka kéto, ngancan inguh keneh Pan Odoné.

“Luh, kénkén ja carané jani harus payu!”

***

Nemu dina Buda Umanis Prangbakat, Pan Odon kekeh tur ngedénang bayu lakar maturan ngiderin jagat Bali. Mén Rindi tuah nyiapang canang raka ané lakar anggon maturan. Yadian tuah maraka salak lan manggis, rasa bhaktiné tuara gigis.

“Bli, tiang nyiapang canang sari doén.”

“Nah Luh, sing kenapa. Canang sari to ané sebenehné paling utama yén ngaé banten, canang ento dadi cihna iraga nyalanang bhakti.”

“Nah, bli, beliang lengis malu cekutruk gelah bliné. Ditu di langgatané pipisé, bli.” Lantas Pan Odon majalan nyemak pis di langgatané.

“Luhhhh…. Luhhhh… mai Luhh”

“Kenapa, bli? Adi gedeg kéto sebeng bliné?”

”Di langgatané ada limang tali doén Luh, kénkén né Luh? Apa bakat limang tali Luh? Kénkén maksud I Luhé?”

“Ento suba, bli. Limang tali doén kanggoang malu bli, irit. Kanggoang aprapat meli bli, pang misi keneh motor bliné.”

“Atahhhhh, nah nah Luh. Yadian mabekel tuah limang tali, bli tuara buung.”

Jani kacrita mekejang suba suud nyiapang ané lakar anggo maturan. Lantas Pan Odon nyalanang motor ngajak Mén Rindi pesu uli umahné.

“Kija jani bli?”

“Ka bongkol Gunung Agungé Luh.” Disubané neked di bongkol Gunung Agungé, menék I Pan Odon ngajak Mén Rindi ka tongos purané. Ditu lantas di tengah jalan cegata I Pan Odon tekén anak uli ditu.

“Om Swastyastu, bli. Bli saking dija?”

“Tiang saking Karangasem, deriki beténan.”

“Ohhh saking beténan, rarisang dumun muspa, Bli.”

Mén Rindi ngalih kurenané lantas ngomong kéné, “Bli adi alus-alus kéné anak Karangasemé, ning atiné ningehang yén ngomong. Apa raga doén ané uli dini ngomong kakéné bli? Ngaur sajan.”

“Mula Luh, ento suba cihna anak Karangasem, alus yén ngomong.”

“Sajan to, bli, jani kija né bli?”

“Jani lakar ka pura umah lelawah, ané paek ajak Pesinggahan, tongos makan-makan to Luh.”

“Jalan, bli.”

Pan Odon markirang sepédané, nglantur menék ka pura. Di tanggané ia cegata masih ajak anak ngadep serombotan, kéné laut ia ngomong, “Mbéééé meriki malu mbok, ampura dumun niki, kadi mangkiné niki nak, yén driki ané ketah kéntené, serombotan Klungkungé nika. Mbéééé jeg jaen san sambelné, niki tumbas malu?”

“Ampura niki mbok, tiang lakar sembahyang malu,” kéto lantas masaut tur Mén Rindi nyerengseng menék ka pura.

“Bli adi kéné basa Klungkungé, lén san ngajak Karangasem, bli?”

“Mula kéto Luh, I Luh harus malajah jani. Mai Luh maturan malu.”

Suud maturan Pan Odon nyetater sepéda ngelantur ngauhang. Neked di wates wewidangan Klungkung tekén Gianyar, ngomong Mén Rindi ngajak Pan Odon.

“Bli, adi uli jumah iraga mejalan ngantos dini, begeh tiang nepukin aksara Bali di toko, sekolah, kantor, pokokné begeh, bli. Adi bisa kéto, bli?”

“Nak mula kéto jani Luh, né suba macihna gumi Bali, pamréntah nyak buka adané ngajegang sastra Bali, apa buin jani Gubernur Baliné Pak Koster, jeg ajeg gumi Baliné jani Luh.”

“Oh kéto bli, demen sajan I Luh nepukin bli, to… to…. to… bli ditu ada aksara tulisané kakéné s) l m t¾Ñ t*¾ di eKÿ t ednæ s(. bacaané to “Selamat datang di Kota Dénpasar” ento artiné iraga suba neked di Kota Dénpasar, bli.”

“Sajan to Luh, begeh sajan sepéda ajak montoré jani Luh, jeg makalukan. Buina melah-melah Luh. Pidan lakara iraga ngelahang kakéto Luh?”

“Sabar bli, idup mula kéto, nu ada prosés.”

“Astungkara ada jalan Luh.”

“Lega sajan atin tiangé, Bli. Lakar kija jani, Bli?”

“Jani ka kawitan Luh.”

“Bli, uli tuni awaian iraga ngider jagat Bali adi malegéndah basané tepukin? Ada ané alus, ada ané jabag, ada ané kasar.”

“Ento suba kasugihan basa Baliné Luh. Yadian iraga ngelah sor singgih basa, sakéwala désa kala patrané ané ngadanin. Ento ngawinang iraga patut sesai pesu, apang nawang gumi di sisi. Apang tusing buka katak betén kauné. Melah di jumah, tondén karoan melah di pisaga.”

Suud maturan ngelantur jani Pan Odon nyalanang sepédané lakar ngider buin. Jani kacritayang dina suba peteng dedet. Pan Odon suba kiap maleplep, matané sing nyidayang ngedat. Disubané ento, klepetan gati nasibné Pan Odon, ban sepédané bedah. Krana suba peteng tusing ada béngkél paek ditu, ia ajak dadua ngangsehang déwék norong sepédané nganti leleh sajan. Pan Odon norong sepédané sambilanga angkih-angkih. Mén Rindi nututin uli duri sambilanga nyuun sokasi. Jalané suung mamung. Kadirasa kunang-kunang tuara ada ngliwat. Jangkriké buka ketebin. Sepi jampi. Sawatara tengan jam suba majalan, Pan Odon nolih pos kamling ané dadi anggo mararéan tur tongos pules. Nanging tongosné bengang peteng sajan, asané tusing ada sunar ané ngalangang tongosé ento. Bulané suba ilang. Buin limang dina lakar tilem. Tusing buin matakon tekén somahné, Pan Odon ngénggalang mabahan di pos kamlingé. Nyriep. Sirep. Leplep.

***

Siapé makruyuk.

“Bli bangun, bangun bli. Né kopiné siup malu, suba lemah né bli, bangunang ibané, bli. Eda beg-beg ngipi maturan ngiderin jagat Bali.”

Pan Odon bangun uli pasaréané. Tikeh pandané anget pesan. Di sampingné suba ada kopi agelas, lan séla kukus atebih.

 

Kubutambahan, 28 Oktober 2019


I Kadék Krishna Dwimartopaz Kory
sisia SMAN Bali Mandara

No comments