Puisi-puisi Arya Darsana; Nuléngék Menék

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Enuké Inget
 
Ditu, di tongos ané sesai entasin
Ditu, di tongos ané sesai kasinggahin
Ditu masih tongos ané nyak ngadungang rasa
Ngadungang tresna ané maimbuh misi masemaya
 
            Punyan waru ané setata manimpalin masurya girang
            Punyan waru ané setata bungah yéning kalalinin
            Punyan waruné pinaka saksi ngucapang rasa
            Rasa ané tusing buin kapercaya
 
Enu ké inget tekén jukung bendégané dugas ento
Ané setata dadi témbok, sesai kaselélégin
Masambilan meliat kelod ningalin ombak ané ening
Ningalin bintang ané maberarakan di langité
 
            Ditu suba tongos iraga masadu ajeng
            Nanging, ané jani buka kedékin desiran angin
            Makeber ngindang kanti tusing katingalin
            Enuké adi inget ?
 
 
 Singaraja, 2 Juli 2020

 
 
Nuléngék Menék
 
Mula tusing ngidaang kanti nuléngék
Nuléngék, tuah baong né ané lemuh
Kadirasa tusing bani nolih ané di betén
Tusing ja lén, ento ulian nuléngék menék
 
            Menék baduur kanti tusing ada nyujuh
            Ané nyujuh tuah ané nawang tuyuh
            Tuyuh né énto mula saja masuang peluh
            Peluh ané makada landuh
 
Da pati nguberin ané tusing pantes uberin
Apanga tusing katanjung ulian becat malaib
Baang ia malain kanti tusing ada ngimpasin
Ngimpasin ané tusing pantes impasin
 
            Indriané tusing dadi palebihin
            Apanga tusing cara ulungan durén
Pamuputné payu magelebug
Demen ké yén suba kéto ?
 
Singaraja, 8 Méi 2020
 
 
 
Bungah Kaliwat Ngéndah
 
Guminé suba mayusa wayah
Mabikas melah sasimbingné ngéndah
Pada uyut magarangin ané tusing ngenah
Kanti engsap tekén wates umah
 
            Sabilang tolih ngansan tawah
            Maimbuh panganggo sarwa méwah
            Mula saja makejang ia ngelah
            Napi ené kaorahang bungah
 
Bungah dimuncuk, kanti tusing ada nunggah
Ulian meled ngisinin keneh jengah
Jengah ané tusing ngansan telah
Kanti engsap tekén kawitan sanggah
 
            Duuh, kewéh yén setata ngaba keneh corah
            Corah ané ngaé keneh bungah
            Napi ené kaorahang tulah
            Sajaké ento ah ?
 
                                                                     Singaraja, 22 Fébruari 2020
           
 
 
 
Dharmaning Dharma
 
Bekel idup wantah karma
Patut iraga ngamargiang swadharma
Swadharma tekén rerama
Ngantos swadharma tekén pisaga
            Marcapada genah ngarastiti
            Mulat sarira anggén sutrepti
            Majalaran antuk manah suci
            Sampunang engsap tekén mabakti
Solah manusa kadi raksasa
Keneh corah lebihan daya
Tuah ngitungang ané madan indria
Kanti engsap tekén sesana
            Pageh déwék patut kagisi
            Agama wantah anggen tati titi
            Sira ané mabéla pati
            Nika manusa sané sujati
 
            Singaraja, 9 Novémber 2019


Ary Darsana
mahasiswa STAHN Mpu Kuturan Singaraja

No comments