Ngipiang Kawéntenan Sastra Bali Modérn Sausan Pandemi Covid-19

Olih: I Putu Supartika 

Potrekan Supartika

Malih pidan pandemi Covid-19 puniki ical? Nénten wénten sané uning, lan kantos sang sané wikan ring saparindikan virus taler durung uning. Ring média massa iraga mireng utawi ngwacén orti indik penelitian pacang makarya vaksin Covid-19, sakéwanten kantos mangkin vaksin punika durung usan. Iraga sareng sami kantun buta, nénten uning sapunapi panadosné bénjang pungkur.

Yadiastun iraga nénten uning kantos pidan pandemi Covid-19 puniki, nanging iraga, sané seneng ring sastra Bali modérn kantun maduwé ipian. Ipian punika nénten dados ical, yadiastun saderana. Ngiring mangkin sareng-sareng ngipi. Ngipi indik kawéntenan sastra Bali modérn sausan pandemi.

Guru wisésana utawi pamerintahé sampun maduwé rarincikan sapunapi carané pemulihan utawi recovery ekonomi wiadin pariwisata sausan pandemi. Sapunapi sumangdané sami mawali ka jatimula, sakadi dumun sadurung pandemi. Nanging, sapunapi panadosné yéning maosang indik sastra Bali modérn, napiké perlu prosés pemulihan utawi recovery?

Perlu wiadin nénten, tiang maduwé ipian, yén bénjang pungkur, sausan pandemi puniki, sastra Bali modérn pacang sayan akéh maduwé pamilet. Akéh sané makekawian, akéh cakepan sané kawedar, akéh taler sané ngwacén, miwah akéh-akéh sané lianan. Punika taler, sayan akéh sané ngamiletin, sastra Bali modérn puniki pacang sayan-sayan maduwé kualitas, nénten ja akéh ring wilangan kémanten. Taler wénten embas kritikus-kritikus sastra Bali modérn.

Ipian tiangé sané lianan, pangawi sastra Bali modérn pacang maduwé masa depan. Maduwé genah pateh sakadi sastra lianan, napiké sastra Bali purwa wiadin sastra Indonésia. Rikala pandemi puniki ical, mangda sakadi i matan ai sané wau endag nyunarin jagaté, ngawi galang, ngisidang petengé.

Ring sekolah, paplajahan indik sastra Bali modérné nénten ja maya-maya sakadi mangkin, sisiané wantah uning kulit-kulitné kémanten, kaajahin indik napi sané mawasta cerpén, puisi, wiadin novél, nanging nénten naanin ngwacén cakepan utawi kakawiané. Indiké puniki sané rasayang tiang rikala kantun masekolah. Tiang wantah uning murdan cérpen Ketemu ring Tampak Siring kakawian Madé Sanggra, sakéwanten daweg punika nénten uning daging cérpen punika. Punika taler tiang uning murdan novél Malancaran ka Sasak kakawian Gdé Srawana, utawi novél Tresnané Lebur Ajur Satondén Kembang kakawian IGG Djelantik Santha, sakéwanten nénten uning napi daging novél punika. Lan indiké punika pateh saking SMP kantos SMA. Rikala SMP malajahin artos novél, cerpén, wiadin puisi miwah contonyané, SMA taler pateh lan conto kakawiané taler pateh. Lan pateh taler, sisiané wantah uning murdan kakawiané kémanten.

Indiké punika sangkaning ring sekolah arang utawi kantos nénten wénten cakepan sastra Bali modérn. Rikala malajah, sisiané sakadi ngawang-awang, wantah polih téori, polih kulit kémanten lan nénten mersidayang nyicipin dagingnyané.

Sausan pandemi, ipian tiangé sané lianan wantah, perpustakaan-perpustakaan maduwé koléksi cakepan sastra Bali modérn. Punika taler sisiané ring sekolah nénten ja wantah uning kakawian pangawi sastra Bali modérn ilu kémanten, sakéwanten uning taler kakawian saking pangawi sané pinih anyar. Sangkaning mangkin sampun akéh wénten pangawi anyar sané taler maduwé kakawian, lan sastra Bali modérn boya ja Nyoman Manda, Madé Sanggra, I Wayan Gobyah, Gdé Srawana, Putu Sedana kémanten, nanging wénten taler Madé Sugianto, Komang Adnyana, Darma Putra, Alit Juliartha, Carma Citrawari, Ari Dwijayanthi miwah sané lianan. Napimalih mangkin aab jagaté sampun nglimbak, teknologiné sampun canggih, sinah sayan dangan manggihin kakawiannyané.

Mangkin, sadurung pandemi puniki ical, ngiring sareng-sareng ngipi. Dumogi, rikala pandemi puniki ical, ipian-ipiané puniki nénten ja kantun dados ipian kémanten.

 

Dénpasar, 1 Juli 2020

No comments