Rok

Olih: Komang Adnyana
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Wraspati kliwon dugas ento, I Gindra lekad. Dinané baah, kéto anaké ngorahang. Nanging boya ento ané ngeranaang kulawargané sanget tenget tekéning déwékné. Tuah abesik, sangkaning ia pianak muani ané suba makelo keapti-keapti. Muani abesik ané lakar nyelametang kulawarga  bapané apang tusing madan camput. Putung.
***
Satondén ada I Gindra, sujatiné suba pang telu méménné ngelah pianak, kéwala tusing ada nyang matuuh lebihan tekénang abulan. Maketelu sada muani. Maéndahan papesun penyakitné. Ada ané ulian ngangseg, ada ané mising, ada masi krana panes. Pemragatné makejang ngalahin. Tusing nyidaang keslametang.
Mémé lan bapanné I Gindra boya ja tusing bisa miara pianak utawi ampah, kéto masé pekak lan dadongné ané suba dot sajan ngelah cucu, kéwala lacuré mula tusing dadi kelidin. Amongkén suba baana apik miara, uli belingan nganti raréné lekad, tetap sengkalané tusing ngejoh. Ada dogén dadalan ngantos buah tresnané makejang ilang.
Ditu kulawargané I Gindra paling patitakon. Mautsaha nyelehin bencana apa sujatiné ané nibénin kulawargané. Dija mirib ada iwang sisip kanti sing suud-suud sengkalané nekain. Apa ké ada kuang yasanné dadi manusa kanti miara preti sentana nyang abesik tusing nyidaang. Utawi ada ké mirib manusa sakti ané mula ngelah sekel ati tur mabuaka ngawénang bencana, apang kulawargané putung, camput, tusing ngelah sentana?
***
Munyin baasé ngorahang, tusing ada kapiambeng ulian upacara. Bencanané mula gegaén manusa sakti. Manusa saktiné tusing ejoh. Tuah jalan mula. Mula ada anak ané ngelah keneh jelé apang kulawargané putung. Tetujuné tuah abesik, yén suba putung, camput, sing ada sentana muani, sinah aluh baan ngewarisin. Apa ja pagelahan pekak lan dadongné, uli tegal, carik, aluh baan nyuang. Ané buin besik, manusa saktiné nénénan masé dot nyengkalain mémé lan bapanné. Tusing buungan lakar memati-mati mejalaran niskala.
Kéné suba ané pidan. Munyin baasé laut kagugu. Katugtugang baan metamba nyabran pitung dina. Gegemet lan sikep kabekelin. Kija-kija kewatesin. Apanga ngelah ja sentana nyang aukud. Apa saluir kanikayang olih jero dasaran katuutang. Mangdané sida buin ngelah pianak tur di lekadné selamet lan seger.
***
Duang bulan nyalanin metamba, mabuah tresna mémé kelawan bapané. Uli belingan enu cenik suba apik kapreténin. Sasidan-sidan kaengkebang apang tusing ngranayang anak iri, apang tusing buin dadi gegaén manusa sakti cara munyin baasé.
Liwat sia bulan, wraspati kliwon tambir, cara panyemun satuané, lekad I Gindra. Seken-seken muani. Jangkep. Selamet. Ditu tusing buin tuah bagia ané kerasayang olih kulawargané. Ada rasa jengah kénkén ja carané apang pianakné jani tusing buin ngemasin mati cara pianakné né malunan.
Metamba tusing suud-suud kejalanin. Sesikepé setata sadia. Bawangé kaolésin di lengené makedua, di tanggun batisé, sabilang wai. Cekuh baasé mapakpak masimbuhang dadi pupuk di pabaané, katimpalin acep-acepan. Sentiré ngendih di natahé nyaga ari-ariné metanem.
Apang saruan, apang siliban, nyén ja metakon apana pianakné, luh apa muani, makejang  kulawargané adung ngorahang luh. Sajan. Luh. Pianakné kapiara kénkén ja apang pangenahné luh. Apanga nyidaang  ngelidin i manusa sakti cara munyin baasé.
Ditu di subané ngelih-ngelihang, di subane sedeng mapenganggo, I Gindra mapenganggo cara anak luh. Mabaju bunga bunga, tur nyaluk rok. Sajan, rok. Pekak lan dadongné ané ngelah rerincikané. Depang soléhan agigis, ené tuah daya upaya. Kénkén ja carané apanga ia selamet tur pretisentana kulawargané tusing putung.
Sadina-dina I Gindra tuah meplalianan nganggo rok, ento buin misi sanget kewatesin. Tuah di pekarangan natah dogén, tusing dadi pesu. Pekak lan dadongné sanget sajan tenget. Nyaluk sandikala raréné apang suba di tengah, tusing dadi klicak-klicak buin. Pang sing baah, pang sing dadi kali. Kéto masi sedeng jegjeg gai, suud meplalianan, jangkutin raréné apang aris masaré.
I Gindra mara suud nganggo rok di subané matuuh limang tiban, di subané anaké ané kasengguh manusa sakti cara pamunyin baasé totonan ngalahin mati malunan. Mémé bapanné ngorahang, manusa saktiné totonan mati ulian ada anak ngepluk di petengé. Suba pang keti ngidih apa ja ané apang dadi idih anggona tamba tekénang anaké ané ngepluk, kéwala setata katulak. Pemragatné payu masé ngemasin mati.
Ditu mara seken kasinahang I Gindra tuah anak muani, boya ja anak luh cara penganggoné. Roké kapejang, kaanggon inget-ingetan tuah ulian dayané totonan presida selamat preti sentanané. Majemu buin mémé bapané mretinin déwékné kénkén ja cara mreténin pianak muani. Aget masé, diapin ia taén marok, kapiara cara pianak luh dugasné cenik, ngelih-ngelihang ia tetep tumbuh dadi anak muani tulén, tur nganutin sesanan pianak muani tulén. Ngantos ia ngelah kurenan, ngelah pianak, nugtugang sentana kulawargané. Sing pocol saja dadong lan pekakné ngerincikang daya ané soléh buka kéto.
***
Ento makada, sabilang  nepukin rok, utawi anak marok, merawat-rawat I Gindra tekén idupné pidan. Tekén carita-carita mémé lan bapané. Lawat-lawat ento tuah ajelawatan. Di kénkéné jenek di kenehné, inget ia tekén undukné makejang, di kénkéné tuah akebiasan, pegat-pegat. Né jani, lawat-lawat ento misi matanggu, numbuhang ngahngah di kenehné, ngawé engsek.
Putu Gilang, pianakné muani ané suba matuuh duang dasa lima tiban, ada nyang pang telu tepukina mulih ngedaslemahé, nyilib, dunkun-dunkun di petengé, srayang-sruyung gigis, kéwala enu seken sajan ngenah paukudané, nganggo rok sada gantut, di duur entud, mabaju ketat, tur ngenah soléh di tangkahné, cara anak manyonyo.
Né daslemahé jani, I Gindra mabuaka ngintip uli natah umahné, nyekenang unduké mapan takut mirib paningalané ané kamur dugas ento. Kéwala  ané tepukina tuah patuh cara dinané malunan. Pianakné muani teka uli diwang, marok gantut, mabaju ketat, sada nganggo wig. Unduk apa ké mirib ané engkebanga lan kelidina? Manusa sakti?


Komang Adnyana
Lekad di Gunaksa, Klungkung. Kedaut tekéning carita, lan di kénkéné makarya cerpén mabasa Bali wiadin Indonesia. Pupulan cerpénnyané kapertama, Meték Bintang, ngamolihang hadiah Sastera Rancage 2012.

No comments