Lawat-lawat; Agama Gajah

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; www.indoneo.com
Gajah awakné gedé ganggas misi tamulélé lantang. Batisné masih gedé-gedé, kulitné katos. Yén batis gajahé ento maan nelejek, prajani bisa awaké pényé.
Miribang ulian gedénné, gajahé ento umpamianga cara gama. Mulan saja gama ento ngaénang iraga nyak marasa gedé, gedénan tekén gunung ané paling gedé. Krana sing bedik jani ané nuturang, magama koné cara ngusud-ngusudin gajah. Yén batis gajah gamané maan ngenjek, prajani awaké bisa sepékang gumi.
Yadiapin suba liu ada anaké nuturang gama ento cara ngusudin gajah, enu masih demen magarangin engkén sujatinné goban gama gajahé. Tutur gama ané cara ngusud gajah, tuah teked di tutur dogén. Sing seken-seken baan ngresepang. Makejang tuturé pragat di munyi.
Magarangin gama gajah, patuh cara magarangin goban angin ané tusing tawang. Ada ngorahang angin ento ané ngupin-upin semprong di bungut paoné. Ada masih ngorahang angin ento, ané nguugang umah anaké ulian kaliwat baretné. Tileh dogén sing karoan tepuk, éngkén kadén goban angin.
Diapin sing tepuk, ulian anginé ento ukudan iragané ngidang ajak magaé magenepan. Adan angin ané ngaenang iraga ngidang magaé, adasa liunné. Krana adasa, adanina dasa bayu. Ada masih pustaka ané ngorahang liun bayuné duang dasa, adanina bayu rwang puluh. Lénan tekén ento, Ida Pedanda Madé Sidemen masih maosang bayu liuné telung dasa. Adanina bayu tigang puluh. Ané kén beneh, tusing tawang. Wiréh makejang ento bakat duduk di sastra.
Liu sajan baos sastra ané patut pelut-pelutin adéng-adéng. Cara melut bawang koné carané yén dot melut sastra. Yén unduk papelutan sastra ento, masih suba lumbrah di guminé. Cenik kelih, tua bajang, lingsir anom, luh muani sing buin likad ngomongang melut sastra cara melut bawang. Lemuh bibihé ngorahang ené suba madasar sastra. Nyak lemuh bibihé cara lemuh bubuh sumsumé.
Suba kéto, indayang iseng takonang teken ukudané padidi. Nak ngudiang iraga malajahin sastra kanti ngluer? Apa sastra ento ané lakar singgihang dadiang guru? Apa sastra ento ané orahanga cara amerta lakar ngemang pangurip? Sing ja sastra ento anggon ngarahayuang awak padidi?
Kéwala kanggoang buka kéné, iraga ngomong di karang suwung. Munyi padidi, tuah kuping padidi ningehang. Ané lakar ngenehang masih padidian. Sing ada ajak mapaitungan, buka kéngkén lakar panadian bejugan sastrané ané suba bakat uling mara majumu malajah. Ping kuda kadén iraga suba pelih ngundukang isin sastrané. Wiréh yén ada anak kasakitan matakon, sing bisa iraga ngorahang di sastra ada ubad luung.
Di sastra koné ada ubad lung gati. Kéwala tusing tawang buka kéngkén goban ubad sastrané. Ada tutur katuturan, lakar ada ubad lung ané bakat yen terus iraga nyak meseng sastra. Ubadé ento sing lakar ilang-ilang, wiréh maraga sarin-sarin sastra.
Buka keto katuturan satuané nuturang kotaman sastra. Makejang tutur utama ento ané ngubuh agama gajahé apang nyak nyansan ngedén-ngedénan. Sagét suba gedé gajahé, liu anak kedat aluh nepukin gama gajahé. Sing buin ia kéweh lakar melut-melutin buka kénkén ané madan gajah. Sing buin paling ngalih pustaka ané kéngkén madan gama gajah. Sing buin lakar keweh nuturin anak, sambilang engsap nuturin awak.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments