Lawat-lawat; Bhatara Belog

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; wsimag.com
Dija tanggun duegé?
Kéto patakon anggon bantang satua. Madak nyak bakat pasaut amun isin kenehé. Mulan kéto patapan pasaut, ia anggona ngisinin keneh apang nyak lega. Yén ada pasaut tusing ngalegang keneh, pasaut ento kondén madan misi. Ento madan kéwala masaut.
Liu ada layah ané bisa masaut, sakéwala sing makejang bisa masaut melah. Ada masih layah ané nyautin patakon-patakon ané tusing takonanga tekén ia. Patakoné baanga anak lén, ulian kaliwat duegné, ia lantas nyautin patakoné ento. Né madan kabisan ngalih tongos.
Sing ulian ia dot ngalangang keneh anak ané masaut, kéwala ulian ia dot maan tongos melah ulian nyautin. Kéto kewehné ngambel kabisan, ulian bes kaliwat makejang tawang, makejang cacad, makejang bakat sautin.
Eda ja manusa, kedis Atat di satua Tantriné dogén takonang unduk pasaut, pasti pada lén ngelah pasaut. Ada kedis Atat ané ubuha baan juru boros, sabilang takonang pasautné pragat bangras. Munyiné sing joh uli ngamatiang tekén ngecot batun mata misi ngoyot getih.
Lén ajak kedis Atat ané piarana olih Ida Sulinggih. Bisa kedis Ataté ento nuturang sarwa rahayu. Dikénkéné bisa ia nuturang Aji Tutur Kadhyatmikan ajak Kadharman. Ento ulian ia sasai ningehang bebaosan Ida Sulinggih ri tatkala Ida mapica baos ring sisian idané.
Kéto prabédan kedis Atat ané lén tongos idupné. Lamun jani liu ada anak ané ngomong bangras, mirib ulian patuh kasusné cara kedis ataté ento. Anaké ento ngoyong di tongos anak ané ngomongné bangras-bangras. Kéto masih yén ada anak ngomong alus-alus, mirib ulian ia ngoyong di tongos ané alus. Sujatiné patuh jelemané cara kedis Atat, kabisané tuah nuutang ané suba ada. Sakéwala ulian ngenahné dogen anyar, marasa suba makatang sarin-sarin kawigunan. Suba kéto, apa saja anaké ané marasa dueg ento seken-seken dueg?
Na Widhya. Kéto baos sastrané. Artiné, sing misi ilmu. Wiréh sing misi ilmu, sing ia madan dueg. Nyén to? Ento koné lén peséngan Ida Sang Hyang Paramartha. Ada indik Bhatara ané tusing duég buka kéto. Ulian tusing dueg, sing koné ida ngarunguang téori kéné kéto yén lakar ngarya gumi. Sing masih ida mabaos akéh yén lakar nibakang magenepan tekén manusané. Cutetné ida maraga Na Widhya, ida maraga belog.
Ulian kabelogan idané, gumine ngidang mapiteh. Pitehané kija kadén, mirib ka tengawan mirib ka kebot. Kondén tiang taén ningeh ada anak dueg ngidang ngaé gumi apang rahayu cara ida ané belog.
Apa buin guminé jani, nyén kadén anak dueg ané sandang gugu. Ipidan satata anaké dueg dadi tongos masayuban. Anaké ento ané tunasin jalan, apang tepuk jalan beneng tan pabalikan. Ané jani kaduegané ento bes kaliwat galang. Ulian kaliwat galang, dadi sing tepuk apa-apa baan matané ulapin kaduegan.
Ratu nyakra warti masih kéweh ngalih ané sandang gugu. Makejang uyak kaduegan ané kaliwat galang ento. Kondén ada tepuk kaduegan ané seken-seken anggona ngalangin pajalan gumi apang nyak satata rahayu.
Ento mirib ané ngawinang, ida bhatara masih ngajain apanga iraga dadi anak belog. Kabelogané anggon ngarahayuang jagat. Belog koné paragayan peteng. Di petengé koné iraga ngalih galang. Éngkén carané ngalih galang di petengé? Kidemang matané!


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments