Samaya

Olih: Arié Sri Léstari
Sumber gagambaran; https://id.pinterest.com
Luhtu Ratna ngapus yéh paningalané. Sedih gati kenehné. Sampun kudang wai tusing ngidaang sirep. Liu sajan ané ngaé enduk sebengné. Usak bayuné. Kenyel gati. Sakancan unduk ring tongos magaé nganti ring umah, kenehanga. Luhtu Ratna inget tekén kurenané, Gedé Jaya. Sampun kudang sasih kurenané tusing taén mulih. Kija kadén pejalané, tusing ada kabar. Sukat magerengan neren kudang dina, unduk ané tusing jelas. “Eda ngalih bli, bli kar luas menenangkan diri,” kéto abetné sakondéné magedi.
Buin Luhtu Ratna nginget-ingetang pejalané mekurenan. Sawiréh suba tulis gidat mirip ia bisa ngantén ajak nak muani uli Buléléng to. Metepuk ulian kenalanga jak timpal, makabakan kesep jeg langsung kapincut. Kénkén kadén undukné, Gedé Jaya ngajakin ngantén, jeg ia nyak. Mara telung bulan suud ngantén, ngelah panak luh besik, Putu Mentari. Buin ia mekeneh, liu san ia ngelah perbédaan jak kurenané. Gedé Jaya ento nak muani asli Buléléng. Seniman ané sing dadi bes liu baang aturan. Biasa ngomong ceplas ceplos. Sing demen langsung ngorahang sing demen. Asané cara kuang ngerti jak perasaan nak luh. Tusing ada jiwa romantisné. Padahal Luhtu Ratna dot masi kapah-kapah maan munyi manis, misi rayuan bedik-bedik. Jeg liang sajan suba. Jani kurenané malah tusing mulih-mulih. Tusing ada kabar. Ento ngaé sebet keneh Luhtu Ratna. Ia maan mapikeneh lakar ngajuang surat cerai.
“Sing kuat tiang cara kéné terus,” kéto ia ngamikmik. 
Petengné, buin Luhtu Ratna sing ngidaang sirep. Ia nolih pianakné né sirep di sampingné. Leket ia nepuk semuné Putu Mentari. Jeg ia maasa liu sajan ngaé pelih jak pianakné. Selama né ia maasa tusing liu ngelah galah seken ngitungang pianakné, tungkulanga magaé wai-wainan. Malaib uli paindikan ané ngaé sebet kenehné. Sing maasa yéh pingalané buin paketéltél. Pianakné ento bukti tresna sujati, paica ané sing kena baan nyambatang uli Ida Sang Hyang Widhi.
Semengan sajan munyi dogdogan jelanan ngaé enten Luhtu Ratna. Mara ia ngubetang jelanan, jeg sagét ada Gedé Jaya di muka jelanané. Nak muani ané sing taén romantis to langsung ngelut kurenané.
“Iseng sajan bli jak I Luh.. suba kudang wai kadén pineh-pinehang.. jani bli sing nyak maksa I Luh tetep jak bli. Mun I Luh suba med jak bli, jani bli kar ngelésin I Luh. Tusing ulian bli sing sayang, bli sayang gati tapi bli kar ngemaang I Luh kebébasan mamilih. Bli sing nyak nyakitin kurenan ané suba sing demen ajak bli,” kéto abetné. 
Jeg uli dija kadén tekané, makesyeng kenehné Luhtu Ratna. Jeg ia maasa ngancan tresna jak kurenané. Inget ia ajak samayané dugasé ngantén pidan. Inget jak piteket ané orahina jak tetuané. Lamun nepuk masalah ring kulawarga tusing dadi énggal ngambul. Patut ngorta, ngalih cara ané paling luung. “Bli, tiang inget kén samayané pidan, inget kén tresnan tiang jak bli pidan, jani, selanturané... tiang nu dot nyalanin jak bli, to tolih pianak iraga suba kelih, ento masa depan iraga, ampurayang tiang bli sing ningalin melah keneh bli,” sigsigan Luhtu Ratna. “Bli masih pelih I Luh, kuang rungu ajak I Luh.. engsap jak samayané.. ampurayang masi bli,” kéto abetné Gedé Jaya sambilanga nekekang ngelut Luhtu Ratna. 

No comments