Puisi-puisi Érkaja Pamungsu; Pakayunan

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Dara

apasang dara
lilit benang tukelan
saking lingga pertiwi Panyarikan
saking kurub gedong Pacatu
ibedang, bedbedang
:tegtegang

dara makitan
solas dina manyerung suwung
kampid cungkub kaserung panguub
tuduh ngucipin wija ongkara
ngagem klentingan buluné kelés
sliksik suka besik
:mareresik

rwang dara
masurat rajah di bulu abu-abu
tegteg noltol wija sumawur
punduh besikang di cekok mata selem
kanti dalem, ulengang pendem kelem
:sampunang kelem

--Erkaja Pamungsu
Jero Agung Hyang Ibu, Anggara Kliwon Kulantir 1941Pakayunan

lawang agung
sarin kabut ngetélang kayuné maong
nyibak dingin nyuksuk maseluk
ka embid undangan méru
linggah membah

krétésan ujan tan purun manyiwi
angkihan palas ka penjoré punggel
batis kipa manahé ngumbara
ka tuntung don cemara masuksuk
ka tampul-tampul belus
sadaya tangkil nungkalik sakilit sagilik
ring dupa dipa adepa né mapungpung

duh Ibu
dong runtuh sih I Ratu ring pabahan titiang makalih
nuntun titiang nuju marginé suwung sayu
nguwet sarining aci tan paaji
tan pawales sairing malumbaran
ngorten titiang lunyut belusan
ngambang buta kapetengan
kicalan pamedal lawang

--Erkaja Pemungsu
Jero Agung Hyang Ibu, Anggara Kliwon Kulantir 1941


Erkaja Pamungsu
alumni FIB Unud, lan magenah ring Bangli. Mangkin makarya dados wartawan Pos Bali.

No comments