Puisi I Putu Suwéka Oka Sugiharta; Pawarah Kaki Lungsur

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Minabang saking pangipian piragi titiang pranan I Kaki ngangsur
Ambun temako ireng bangeté sané kasesebang ngab ngesiur
Ciplakan lambéné nyedah ngawé tandruh
Diastun yan rasayang pamarginé nénten wénten sanggup nuluh
Sikian anggané nénten wénten sida nempuh

Marawat I Kaki masandekan ring ampik meténé balér kangin
Nanging tan wénten sané ngélingin
Yan kadi punika napi ngawinang Dané ngrauhin natahé sané setata kaprawésan,
kalulut baya, kageni miwah karipu baya?
Néntenké puniki manusa sakti sané sedek masalin rupa?
Nanging titiang nénten purun muncingin napi malih nundung
Napi taler ngawinag titiang ngrasayang Dané mapeséngan Kaki Lungsur?
Ajerihin puniki wantah bebai déwa sané polih panugrahan ring pempatan agung

Sané mangkin jejehé tan sipi, meled ngadébras saking pangipian
Titiang nénten las padem mablonyoh ring pasaréan
Nanging paneleng Kaki Lungsuré dahat mawisésa

Minab wikan ngeringkes aksara
Srana ngejuk miwah negul atma
Nénten wangdé déwék titiangé pacang sirna

Pangawas I Kaki saksat rarungé ngregepang padéstian saking purwa
Nyansan nyekenang ngaksi paukudan titiangé sané sayan niwang
Metu baosné pesak,
“Jani Cening peras Kaki masrana kamen sakordi buuk bréngbéng
Wiréh keneh Ceningé suba tusing mampuh mangingetang képésan tayungan liman
Kakiné
Kaki tusing ja lakar ngenah di baas pipis sedahané
Keto masé di omongan anaké ané kadanglap samar, kadanglap gamang
Apa buin kasurup bebai dewa”

“Sujatiné Kaki suba bisa makeneh uling winih suniané mara mategil kiuh
Parus mrakérti uli karang suung
Manik mangmungé makenyah
Ngawindu galang cara surya macangcang
Tri Dewatané mamurti, ngardi raréncang
Saupan nguntul tusing bani piwal tekén uger-uger Sang Luputing Paratra .”

“Manusané kasusupin kaadnyanan Hyang Rudra, ngawé kabisan makeneh
Kéwala kenehé pepesan jok lanjok tusing beneh
Marasa ngelahang gumi
Mekejang kapréwéngin, kaakuin
Tusing matilesang raga, lekad mara ibi
Gunungé kabelah
Bukit-bukité kabungkah
Pasihé kaempel nganti tuh dadi uyah
Tukad-tukadé kabiokin wisia
Basang tanahé kaempet baan beton miwah gala-gala“

“Kekayonané kabal-bal sakereng-kerengné
Beburoné katampah nganti ka pucil taluhné, ka pusuh belingané
Brayané ané lengé karejek kapisuna
Gelah-gelahné karampag
Sisan balungné katambus di tebénan semané
Kayangan Widiné tusing masé buungan dadi pakantah momoné”

“Hotél-hotélé nyeleg tegeh ngayur
Nangtangin pangadeg meru tumpang solasé
Toris-torisé makalungin bunga kapapag baleganjur

Nganti mapunya belog ajum di kenehné
Juru gaéné ditu pada masuryak marebut pipis kéténgan
Maimbuh punyahin wiski ané dadi inem sakita-kita
Tusing tangeh tanah palekadané kadadah
Nganti benyah.”

“Pamuputné sabilang enceg di pakubon sesai marasa kuangan
Nyakupang lima masambilan nyanggupang sesaudan
Liu masé ngambul ngematahang Widi
Wiréh pinunasné tusing taén misi
Uli dija lakar nglungsur yan tusing taén ngaturang?
Apa mirib uli bungut brérongé ané tusing med enggang?
Aturan ento Bali
Tongos bebutané kasomia, tongos Widiné kaanjali,
Kalangan déstiné ngisep sari”

“Uli dija tekan grubugé yan tusing uli kenehé daki
Yan tusing baan omongané banggi brangti
Nyambehang tampus madui di ati
Makelo-kelo ngawé catur sanaké magedi kasisi
Kasalinin sebet maketi-keti”

Sapunika linggih Kaki Lungsuré nyansan ical saking metén
Kleteg bayun titiangé ngrasayang Dane pawayangan panembahan
Pangemit jagate saking dumun
Minab mangkin sampun ngungsi Dewa Loka, kocapan genah patuté masebun
Ambun temako ireng bangeté kari marawat makesiur sedek titiang sampun
ngendusin
Ring angen, marasa kélangan
Sapunapi antuk kadung sampun kaperas ring pangipian
Kija mangkin wenang masadu, mapangenan
Sajabaning ka tanah palekadané sané sedek mataenan


I Putu Suwéka Oka Sugiharta
dosen ring STKIP Agama Hindu Amlapura. Magenah ring Karangasem.

No comments