Gitanjali (13)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

/49/
Tedun I Ratu raris ngadeg ring embakan kubun titiangé.

Pedéwékan titiang melimpuran ngaturang sarin kidung ring bucu mati, sarin kidung titiangé kepiarsa antuk I Ratu. Tedun l Ratu raris ngadeg ring embakan kubun titiangé.

Sareng akéh sané mendak I Ratu, belat adauh raris katurang sarin kidung. Sekéwanten sarin kidung jatmané sané kantun mepupuk cekuh tur bengil ngembanin sih I Ratuné. Jatma alit sané kesedihan maksaang déwék ngaturang sarin kidung ring bhuana agung, raris makta sekar akatih jagi kanggén pica, tedun I Ratu raris naneng ring embakan kubun titiangé. /50/ 
Kenjekan ngedih-ngedih titiang, meriki-merika ring marginé, duk keréta kencanan I Ratuné kanten saking doh, sekadi ipian sané ngulangunin, raris titiang metakén ring manah, sapa sira minab Ratuning sekancan Ratuné punika. 

Kendel manah titiangé ngedudun, manahang titiang, sengker kenistané tutug sampun, sané mangkin titiang mejujuk ngantosang pica sané nénten tuyuh lungsur titiang, tur wibuhé jagi kesambehang jamak ring buké.  

Kerétan I Ratuné merarian ring arep titiangé. Cecingak I Ratuné mungkul ring sikian titiangé, raris mekenyung I Ratu tedun. Pemuput ipun, kemanah antuk titiang, sané mangkin sampun aget bagian urip titiangé rauh. Sagét I Ratu natakang tangan I Ratuné sané ring tengen tur ngenika, “Apa ané sida baan bapa lakar aturang bapa marep tekén manira?” 

Béh, bénjul pisan I Ratu, I Ratu natakang tangan, mepengarsa ring i gegéndong. Keda-keda tur sumenia titiang mejujuk, raris ring takilan titiangé sané daki bengil, megamgam ambil titiang mincid gandum abatu raris aturang titiang ring I Ratu. 
Sekéwanten mekesiab pisan titiang, duk sandi kaoné ketogang titiang takilan titiangé, mebrarakan emasé panggihin titiang ring natahé. Ngeling tur meselselan titiang, ugin ipun mekasami sané duénang titiang aturang titiang ring I Ratu. /51/ 
Sampun wengi. Geginan titiangé sampun puput. Titiang ngemanahang, tamiuné sané pinih ungkur wenginé sané mangkin, sampun rauh, tur jelanané ring désa mekasami sampun muneban. Wénten sané maosang Ida Sri Nata tedun. Titiang kedék raris mebaos, “Dija perah.” 

Piragin titiang jelanan kubun titiangé kedogdog, kemanah antuk titiang punika wantah kuusan sayong. Suaré pademang titiang, raris titiang medem. Malih ipun mebaos, “Ida tedun.” Titiang kedék raris mesaur, “Tusing, ento kuusan angin.” 

Tengah wenginé biur piragin titiang. Duaning ngeramang, titiang ngemanahang punika suaran kerug sané kepit ring dija menawi. Tanahé génjong, bidalé megejeran, inguh antuka titiang ring pedeman. Ipun maosang punika suaran batis keréta. Titiang ngerengkeng kantun kiap, “Tusing! Ento gerudugan kerug.” 

Wenginé kantun dedet duk tamburé mesuara. Ipun mebaos, “Bangun! Enggalin!” Titiang mesidakep turmaning ngetor kejejepan. Malih ipun mebaos, “Ento tingalin! Ento suba ngenah tunggul Idané!” Titiang medungkunan raris mebaos, “Uli né jani tusing maan buin i raga mélan-élanan.”

Ida Sri Nata sampun tedun sekéwanten ring dija suaré? Ring dija sekar tamané? Ring damparé sané engkén Ida jagi katuran melinggih? Imih, kémad antuka, kémad tur érang! Ring dija tamiuné jagi katuran melinggih? Ring dija pepayasané? Ipun mebaos, “Suud malu ngeraos! Pendak Ida aji lima metalang, iring Ida ka metén beliné!”  

Ampakang titiang jelanan kubun titiangé, tundén titiang nyaman titiangé ngemunyiang sungu. Sampun wengi wau Ida Sri Nata tedun ring kubun titiangé sané bet tur megelaturan. Kerugé ngerudug ring ambarané. Wenginé ngetor sander tatit. Medalang titiang tikeh titiangé sané uwék raris kebatang titiang ring natahé. Sinarengan ring belabar agungé, tedun Ida Sesuhunan tltiangé. /52/ 
Metu manah titiangé ngelungsur ring I Ratu sekéwanten nénten purun titiang matur kalung remawané sané anggén I Ratu. Mekawengi antosang titiang, pét I Ratu sampun lunga, sira uning wénten sané kecag ring pecak genah I Ratuné melinggih. Raris sekadi gegéndong, kantun saru geremeng semengé, seliksik titiang ngererehin kelupakan sekaré sané ruru. 

Sekéwanten, béh, punapi sané keniang titiang? Cihna sihé sané engkén sané kecag? Nénten wénten sekar, nénten wénten bebijan, taler nénten wénten sibuh medaging tirta alub. Sekéwanten pejenengan I Ratuné sané nyejepin, mesunar sekadi geni, berat sekadi batu ageng. Terang semengé ngelintangin jendéla raris sambeh ring linggih I Ratuné. Paksiné nguci raris metakén. “Mémé, napi ané bakatang mémé?” Nénten wénten sekar, nénten wénten bebijan, nénten wénten sibuh medaging tirta alub, sekéwanten wantah pejenengan duén I Ratuné sané nyejepin. 

Kepelek titiang negak raris ngemanah-manahin pican I Ratuné. Nénten titiang medué genah jagi genah nyepel pican I Ratuné. Nénten purun titiang mundut pican I Ratuné, duaning titiang andap, semaliha pejenengané punika natunin titiang pét jelekepang titiang ring tangkah titiange. Yadin asapunika, ring manah titiangé jagi pundut titiang kagungan pikobeté sané nyakitin puniki, pican I Ratuné!

Ngawit sané mangkin, nénten wénten malih sumenian titiangé ring jagaté, semaliha I Ratu jagi setata mepikolih ring lampah titiangé. I Ratu mekecagan padem sané jagi anggén titiang timpal, raris ipun gelungin titiang antuk urip titiangé. Pejenengan duén I Ratuné pundut titiang, jagi kanggén nastas belagbag titiangé, raris nénten wénten malih sané kecag sumeniané ring sikian titiangé ring jagaté. 

Ngawit sané mangkin, genahang titiang sekancan pepayasané, Ratu! Sané mangkin nénten wénten malih sebak miwah ngacep-acep ring bucu-bucu, nénten wénten malih manah kémad, miwah bikas mapi-mapi bakti! Picaang I Ratu ring titiang pejenengan duén I Ratuné anggén pepayasan. Nénten wénten malih pepayasan sané siosan ring manah titiangé! (masambung...)

Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments