I Sangut Dadi Raja

Olih: I Putu Supartika
Sumber Gagambaran; https://phdi.or.id
“Léaké, I Sangut jani suba dadi raja. Ipidan sesai ajak ngamah uyah sera, jani sagét suba dadi raja.”
I Gedé Anti Sosial Sosial Klub kilen-kilen makpak kacang magoréng sambilanga maca berita di korané. Di sampingné ada kopi mawadah cangkir misi tulisan Starbaké lan roko cap Tali Mayat. Di Korané ada berita gedé makotakin satu halaman misi judul “Penobatan Yang Mulia King of Kings Raden Agung Sangut Sukma Hadiningrat Kusumo Tegeh Gati Berjalan Khidmat.”
Simaluné ia tusing percaya yéning ané dadi raja totonan I Sangut. Krana di tulisané tepukina adan I Gusti Sangut Sukma Hadiningrat tur mabiséka dadi King of Kings Radén Agung Sangut Sukma Hadiningrat Kusumo Tegeh Gati.
Untung ia nolih fotoné méjéng di samping tulisané. Tepukina Ajik Sangut negak di duur korsiné maprada ngajengit ngaba tongkat komando. Di muncuk tongkaté misi ukiran mesib Hello Kitty. Sebeng Ajik Sanguté tegeh pesan, mapenganggo serba ngarényeb, misi gantungan-gantungan lencana, lan di palané misi bintang papitu.
“Mih bintang tujuh, cara ubad sakit sirah.”
Di fotoné né lén, ngenah Ajik Sangut masalaman ajak para undangané. Di fotoné ané lénan masi ngenah Ajik Sangut mafoto majujuk ngajak anak luh ané mapenganggo ngarenyeb mesib Ajik Sangut.
Seken ia maca kata perkata tusing baanga kecag beritané totonan.
“Bli, umbah apa malu caweté di WC. Kanti bengu sing umbah-umbah bli,” kurenané, Ni Luh Sayangku Mau Dibawa Kemana sagét suba matungked bancang di maluné.
“Ndén malu, awaké nu maca berita hot.”
“Berita hot, berita hot, cara anak sugih dogén semengan suba maca koran.”
“Pengkung orahin, né berita hot. Yén tekedang tekén pisagané, bisa gempar désané.”
“Berita apa to? Aéng jook bliné.”
“I Sangut dadi raja.”
“Cicingé I Sangut dadi raja?”
“Ae Luh.”
“I Sangut panakné Pan Gali Lobang Tutup Lobang Sana Sini dadi raja?”
“Ae!”
Korané saget suba sagrepa tekén Ni Luh Sayangku Mau Dibawa Kemana. Matané I Gedé Anti Sosial Sosial Klub nengéng mara korané kedenga tekén kurenané.
“Mih seken cicingé né dadi raja. Misi ngejengit poloné mafoto cara sing kuangan buk.”
“Baang dogén.”
“Né ané ngaé beritané lengeh masi, sing misi ngecék di jumahné kénkén, jeg saget ngaé berita aéng. Sing tawanga apa poloné reramané jumah ngamah pindang piing.”
“Baang dogén.”
“Mimih bli, adi misi I Gusti poloné né. Uli dija ia maan Gusti?”
“Baang dogén.”
“Baang dogén, baang dogén, apa orahang bli.”
“Nak demen baang dogén.”
“Mihhh misi king king king king jani adané apa koné madan kéto?”
“Baang dogén.”
Ulian sautina “baang dogén” Ni Luh Sayangku Mau Dibawa Kemana ngambul. Korané keswaganga kanti lecek.
***
Pas penampahan Galungan sanja, Ajik Sangut pulang kampung. Pas dugasé totonan I Gedé Anti Sosial Sosial Klub ajak Ni Luh Sayangku Mau Dibawa Kemana meli rujak di warung malun umahné Ajik Sangut.
Tepukina Ajik Sangut majujuk di malun umahné, lantas I Gedé Anti Sosial Sosial Klub matakon.
“Ngut, seken cai suba dadi raja jani? Ipidan bareng-bareng ajak ngamah uyah sera, jani sagét suba dadi raja.”
Ajik Sangut kilang-kileng laut maklieng tusing masaut. I Gedé Anti Sosial Sosial Klub mamedih.
“Mih léaké, ipidan ajak bareng-bareng ngamah uyah sera, jani aeng sombongné. Aéngkén suba dadi jlema sing kuangan empugan. Misi madan I Gusti jani, dija koné maan adan kéto? Madak ndasné…”
“Jeg baang dogén,” Ni Luh Sayangku Mau Dibawa Kemana masaut sambilanga ngéwérin kurenané.
“Apa baang dogén?” I Gedé Anti Sosial Sosial Klub gerimutan mekita ngapluk kurenané.
 Ni Luh Sayangku Mau Dibawa Kemana kedék ngikik.No comments