Ki Dalang Tangsub (2)

Olih: IDK Raka Kusuma
Gagambaran Manik Sudra
Eda ngadén awak bisa, depang anaké ngadanin, gaginané buka nyampat, anak sai tumbuh luhu, ilang luhu ebuk katah, yadin ririh, liu enu palajahang.

Pupuh Ginada puniki sampun séket tiban uningin titiang. Sampun sakéng séket tiban titiang apal ngendingang. Nanging ten uningin, ring dija kaunggahang. Artin ipun, titiang ten uning, ring kakawian sané mamurda napi kaunggahang. Sira ngawi kakawian punika. Napi unteng kakawian punika, sakéng séket tiban taler titiang nénten uning.
Sané ngawinang nénten uning, babon sané ngunggahang pupuhé punika durung panggihin. Sapunika taler, titiang nénten teleb ngamanahin, napi sujatiné unteng pupuhé punika. Napi eda ngadén awak bisa, nyampat, buk, luhu, napi liu enu palajahang.
Mangkin wawu titiang uning. Pupuhé inucap kaunggahang ring kidung Perémbon . Ring pahan gaguritan Basur. Indiké puniki wawu mangkin uningin. Wawu mangkin uningin wénten ring sajéroning, Gaguritan Basur, gaguritan sané kacaritayang antuk Ni Jampiring. Sané kacaritain Ni Soka. Tur, wawu uningin, gaguritan Basur jaga kalanturang malih antuk gaguritan I Ketut Bungkling. Sané nyaritaang Gaguritan I Ketut Bungkling anak sios. Nénten Ni Jampiring.
Mangkin wawu titiang uning sané ngawi gaguritan Basur sané mungguh ring kidung perémboné Ki Dalang Tangsub. Wawu titiang uning, Ki Dalang Tangsub, kawitan danéné ring désa Tangsub, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tur naen jenek derika. Dané késah ka désa Nuaba riantukan kapidanda antuk Raja Gianyar I Déwa Manggis. Ring Nuaba, dané nunas pasayuban ring Ida Pranda Sakti Buruan karejek antuk Ki Nglurah Batulépang. Ida Pranda Sakti Buruan késah sakéng derika ka désa Kuum sebung ring wawengkon Puri Mengwi. Ki Dalang Tangsub ngiringang Ida Pranda Sakti Buruan ka désa Kuum Sebung. Sakéng derika Ki Dalang Tangsub késah ka désa Bongkasa ring Abiansemal.
Risampuné jenek ring désa Bongkasa. Risampuné nénten malih wénten anak ngrejek, dané raris ngawi. Derika embas kakawian danéné sané mamurda Kidung Perémbon. Kadi sané sampun aturang titiang. Kidung Perémbon puniki madaging limang paletan gaguritan. Limang paletan gaguritan punika. Gaguritan I Ketut Bagus, Gaguritan Siwa Tiga, Gaguritan Basur, Gaguritan I Ketut Bungkling, Gaguritan Cowak. Daging kidung perémbon puniki, indik tatwa jnana, indik kiwa tengen, indik kawikanan miwah katambetan jatma, indik aab jagat, indik cecangkitan sané kawetuang antuk sang sadu sané mapi-mapi tambet.
Yéning pinaka dalang dados ranjingang, soroh anak wikan macarita, wawu titiang uning, Ki Dalang Tangsub sang wikan macarita. Carita sané madaging pikenoh teleb. Carita sané sakéng silib madaging pitutur. Pitutur sané mapakéling, sumangdéna dados jatma setata ngardi rahayu. Sumangdéna pakardiné sané kaon kalebur. Kalebur dados pakardi becik. Pitutur sané ngélingang, sumangdéna pinaka jatma iraga setata éling.
Mangkin, ngiring baosang unteng pupuh ginada inucap sané kaunggahang ring gaguritan Basuré. Sadurungné, jagi kawitin titiang nyurat. Eda ngadén awak bisa, depang anaké ngadanin, gaginané buka nyampat, anak sai tumbuh luhu, ilang luhu ebuk katah, yadin ririh, liu enu palajahang.
Risampuné teleb titiang ngwacén, sinambil ngendingang ring keneh, sané dados unteng pupuhé inucap: nyampat. Nyampat punika, pakaryan sané sadina-dina ambil. Sané kasampatang luhu. Luhuné ten naen telas. Araina wénten kémanten luhu. Riantukan luhuné magenah ring betén, sinah luhuné madampingan sareng buk. Ring telasé nyampatang luhu, buké kari katah wénten. Buké, tan mari wénten. Kawéntenan buké tan pegat-pegat. Rupané kadi tepung. Alus kawentenané. Yadiastun alus yén polih nyipenin panyingakan, pedih antuka.
Ki Dalang Tangsub, ring tepengan puniki, teleb pisan marna anak nyampat. Teleb pisan mikayunin napi sané kasampatang. Napi timpalné sané kasampatang. Manawi, sinambi nyambat, dané taler mapikayun: kéné anaké nyampat. Luhuné tetep dogen ada. Kéné anaké nyampat, telah luhuné buké nu katah ada. Pantes, yén keto, pagaé nyampaté selid sanja bakat jemak. Di kenkéné peteng bakat jemak. Manawi té dané mapikayun malih, nyampat yén kéto patuh tekén malajah. Ané palajahin waluya kahanan luhu miwah buké. Sing telah-telah palajahin. Yén kéto, ngalih duegé ketil gati. Amul encén ja duegé, ada dogén ané tondén palajahin. Ada dogén kecag dadi paplajahan.
Sakéng sané telatarang titiang wawu, nénten iwang yén nikaang, Ki Dalang Tangsub nganirgamayang: anaké malajah nénten araina, nénten awuku, nénten asasih, nénten awarsa, nénten taler roras warsa kantos duang dasa warsa. Anaké malajah auripan. Riantukan sakantun atma wénten ring anggané, sakari kénak, iraga tan mari nyampat.
Duaning malajah ten pegat-pegat, nenten patut iraga ngangken dueg. Riantukan sané mawasta anak dueg, anak sampun jangkep malajahin paplajahan. Ngrereh mangda jangkep méweh pisah. Napi mawinan? Sané palajahin sayan sué sayan ngakéhang. Usan malajahin niki, metu malih palajahan sios. Metunné nénten asiki, nanging akéh. Yéning dados aturang, antuk akéhé wénten sané palajahin, sépanan kantos malajah. Mancan dados dueg, sepanan taler. Sané ngranayang sané palajahin sayan maweweh tan péndah gebiuran ombak ritatkala segarané kebek. Pitaenang ragané sampun dueg, belogé kantun kémanten nyantolin. Riantukan kari akéh sané nénten uningin.
Siosan ring luhu miwah buké kanirgamayang sané ruruh pinaka palajahan, taler kanirgamayang sané ngawinang belog. Punika awinan sampatang.


Amlapura, 2019


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments