Utang Karma

Olih: Nyoman Tusthi Éddy 
Pengadegé langsing, kulitné selab manis, rambutné panjang semitanné nyampuh. Wastan ipun Luh Suci Astiti. Wed ipun saking Seririt. Kuliah ring FKIP Singaraja, jurusan Ékonomi seméster kalih. 
Étangin tiang wénten sawatara tigang sasih tiang macunduk ring ipun satunggil Saniscara ring perpustakaan kampusé. 
Yadian ipun jegég nyampuh tiang nénten pati renga ring ipun rikala tiang mecunduk ring perpustakaan. Ipun biasanné ngambil genah ring bucu kelod kauh, tiang ring kelod kangin. Saking wau rauh ipun sampun itep magiet ngawilangin kurva, statistik, lan tabél sané wénten iketannyané ring ilmu ékonomi. Tiang taler itep maca cerita péndék sambilang ngetonin kupu-kupu macanda ring sekar taman kampusé. 
Sedek tiang itep maca, ipun saget sampun ring samping tiangé. 
“Dadi raga nyilih pulpéné né sing manggo. Tintan pulpén ragané telah.”
“Nah.”
Ipun mawali ka genahné negak; malih itep makarya. Daweg ngantukang pulpén tiangé ipun sada akéh mabaos. “Terima kasih, maaf nah! Tintanné nu bedik gati. Anggap raga ngidih. Da nyen brangti!”
“Nah, nah, sing kénkén.”
“Kenalan malu, raga Suci Astiti.”
“Tiang Nyoman Baskara.”
“Pih, kerén gati adan Beliné. Ih, dadi raga ngaraos mabeli?”
“Nah dadi.”
Sekat punika tiang majanji jagi sareng-sareng ka perpustakaan satunggil Saniacara. Pukul sia tiang sareng Ipun sampun itep ring perpustakaan. Ipun ring kelod kauh, tiang ring kelod kangin. Pukul solas tiang budal. Sadurung mulih ka umah soang-soang biasanné tiang numbas pangan kinun ring kantin kampusé; sambilang mabaos-baosan antuk paplajahan. Ring sapunapiné saling jujutang antuk kawéntenan tiangé lan kawéntenan ipuné. 
* 
Nem sasih sampun tiang randang-réndéng sareng I Luh. Saking kampus ka kantin, ka réstoran, lan gedung filem. Ring sapunapiné maseliahan ka Taman Air Sanih ngicalang bucek manahé. Yén panarkan sang nyingakin sinah sampun baosanga tiang pastika makekasihan. Timpal-timpal tiangé ring kampus akéh sané maosang tiang belog makekasihan.
“Man dadi nani belog gati mapacaran. Jeg sapu déén! Amunto baanga kesempatan dadi nani belog gati.”
Tiang wantah cengar-cengir nénten maduwé pasaut. Tiang ngerti ring baos ipunné, kéwanten nénten sida antuk nyautin.
Duk punika bulan Désémbér. Mahasiswané wau pisan usan téntamen. Tiang nyelaang ngarereh ipun ka Jurusan Ékonomi. 
“Kénkén Luh, Saniscarané jani ka perpustakaan apa sing?”
“Béh, da ja beli. Istirahat malu; mara san suud ujian. Lamun beli sing ada kegiatan ayuk ka kampus, ajaka ka kantin. Dadi masih sambilang ka perpustakaan nyilih buku baca jumah.”
Pukul 10 tiang sampun ring kantin. Ipun tumbén ngajakin tiang ngarereh genah ring bucu. Genahé punika katawengin antuk kesel. Jantos rauh pangan kinum sané tumbas tiang ipun nénten pisan pesu baos. Semitané masiosan, nénten sumringah kadi biasanné. Tiang nénten purun nyapatin bas akéh. Usan nunas ipun mabaos matadah buat.
“Beli raga ada omongang kén beli.”
“Ban apa?”
“Yén raga ngomongang né sing nyen beli brangti?”
“Ah, sing. Apa sih lakar omongang?”
“Beli raga terus terang deen, sampé jani demi Tuhan raga tondén ngelah pacar. Diraga ngajak beli kema mai keneh raga marasa enteg gati; kéwala tusing pedan ada nyet pacaran tur makurenan ngajak beli. Yén oraang cara manyama masih sing. Beli...” baos ipuné pegat rauh iriki.
“Béh, beli masih demi Tuhan Luh; dadi pakenehan Luhé patuh gati ajak beli. Kéwala beli nuunin ngaraos tekén Luh tusing bani. Beli jejeh Luh salah tampi.”
Pramangkin ipun magentos semita. Égar sumringah kadi sané sampun-sampun.
“Dadi bisa cara kéné beli?”
“Takeh beli kéné Luh, tusing makejang kapitresnané nadtadang iraga ka pasomahan. Apa buin gumi cara jani; liu pesan gaginan manusané ané nyepukang iraga masilih asih; kéwala tusing tatujoné mapacaran utawi masomah. Yén juangang di aji agama mirib Luh ngajak beli pada ngelah utang karma. Jani macepuk dini di guminé pada mayah utang. Sangkan tresnané tusing kanti nadtadang ka pasomahan; among ngawetuang silih asih.”
“Apa adanné beli?”
“Bah, beli sing bisa ngadanin.”
Tiang raris kedék ngakak sinarengan tur masalaman. Jantos tamiu kantiné sané siosan sami makipekan ka genah tiangé. Silih tunggil macapatan; “Kénkén né keneh naniné, dadi ngakak?”
Tiang gelis matauran, raris budal saking kantin.

Amlapura, 2013


Nyoman Tusthi Éddy
embas ring Dusun Pidpid, Abang, Karangasem, Bali, 12 Désémber 1945. Polih piagam memajukan sastra Bali anyar saking Sabha Sastra Bali warsa 1999, hadiah sastra Rancagé warsa 2004 antuk jasa, lan warsa 2009 malih ngamolihang hadiah sastra Rancagé antuk pupulan puisi Bali modérennyané sané mamurda “Somah (2008).” Dané ngalahin Sukra, 17 Januari 2020.

No comments