Petang Dina

Olih: I Wayan Paing
I Nyoman Tusthi Eddy
Petang dina, sadurung ragana mawali ka genah sunia, tiang polih parek ka jeroné Pak Nyoman Tusthi Eddy. Tatujon tiangé, ngaturin dané buku sané katerbitang olih Suara Saking Bali sané majudul Nyujuh Langit Duur Bukit. Bukuné punika, sampun wénten aminggu kapatitip ring tiang mangda ngaturang ring dané. Nanging, antuk baged déwék tiangé, wau rahina punika prasida katur.
Ten kadi biasa, jebag ring  angkul-angkul jeroné Pak Nyoman mauneban. Sepi sipi nénten wénten sira sané panggihin tiang ring arep jeronné. Manawi dané sedek lunga, kénten manah tiang. Nanging, ngindayangin tiang mageluran sinambi ngucapang Om Swastiastu.
Wénten pang tiga tiang mageluran, nénten wénten sané masaur. Wau jaga tinggal tiang, wénten rauh. Ampura, nénten uning tiang sira sané rauh, manawi keluarga Pak Nyoman. Ragané raris nganikaang, Pak Nyoman sedek sungkan, nanging nikaina tiang nyantos dumun.
Malih jebosné, rauh rabinné Pak Nyoman Tusthi. Ibu nganikaang, tiang mangda ngrauhin Bapak ka kamar. Bapak sané nganikain. Kénten ibu nyumekenang.
Tan maa tiang. Sué nénten polih gatra indik Pak Nyoman, rahina nika panggihin tiang dané sedek ring pamereman. Gatra sané pinih ungkur pireng tiang, daweg dané tan éling ring raga ring Perpustakaan Daerah Karangasem bulan Oktober sané lintang. Usan punika wénten gatra, dané sampun kénakan, kantos rahina petang dina sadurung mawali ka genah sunia nika, tiang nénten polih majengukan.
Saking pameremané, Pak Nyoman nganika sada bingar. Ngenikaang ragané nénten mresidayang among malinggih. Cokorné kocap rahat pisan sungkané, sakadi rumpuh. Sampun wénten kalih minggu kocap kawéntenané asapunika. Tiosan ring nika, ragané naler nganikaang wénten pikobet ring weteng. Kanker usus kocap. Nika sané banget nyungkanin tur nundunin sakit sané tiosan.
Nanging, panganika kénten taler semita danéné nénten maciri wenten banget sungkananga ring padéwékané. Akeh pisan panganika tur pekéling dané indik sastra Bali Modern medal daweg nika. Sané pinih tiang ingetang, panganika danéné indik nyurat sejarah sastra bali modern. Sampun tamis puput.
“Wénten malih asiki bab panguntat sané durung dagingin Pak conto. Usan nika puput sampun. Rencana Pak, jagi terbitang ring Balai Bahasa.” Kénten panganika danéné daweg nika.
Nénten lali taler dane namiang tutur, “Wayan selegang buin nulis.” Tutur sané ngranaang dalem tiang nguntul. Ring manah tiangé lek pesan. Pangawi sujati, ngantos nénten mresidaang matangi, kantun nué rariptan sané jagi terbit. Tiang, déwék kari ceteng, nyurat boya nénten mresidaang, nanging males déwéké kalintang-lintang.
Nénten lintang tengah jam derika, akéh pisan sané atur-atur dané sané sarat pisan indik mararipta tur rariptan danéné sané jaga terbit muang sané durung puput nika. Panguntat panganika dané, “Kayang niki Pak nelpon wayan. Saget wenten galah rauhin Pak mriki.”
“Inggih,pak Nyoman. Sayaga titiang.”
Selami nganika, nénten panggihin tiang semita danéné sedek sungkan. Panganika pateh sekadi biasané tiang kacunduk sareng ragané.
Mapamit saking jeronné Pak Nyoman, nénten malih tiang matakén indik gatra danéné. Kantos malih kalih rahinané, rahina Buda pinanggal 15 Januari 2020, peleng jam 8 wengi, dané SMS:
Swastiastu,Yan. Saya memang sedang celaka, waktu Wayan datang ke rumah malamnya saya lagi masuk UGD langsung diopname. Tadi sore sudah dipulangkan. Bukunya sudah saya baca. Suksma,Yan.”
SMS Nyoman Tusthi Eddy majeng ring Wayan Paing 
Wénten kalih sané makulekan ring keneh tiangé nerima SMS danéné. Kapertama, tengkejut. ragané malih masuk UGD tur opname. Sebet pesan keneh tiangé mirengang ortiné punika. Kaping kalih, nampi panganika danéné ring SMS, buku sané aturang tiang sampun kawacén, marasa cager pisan, dané sampun becikan.
Begbegan keneh tiangé jagi ngwales SMSé punika. Pangkuda nyurat, apus tiang malih. Nénten panggihin tiang basa sané manut jagi anggén ngwales SMSé punika. Pamuputné, wangdé tiang ngwales SMS ragané. Kantos mangkin, SMS punika durung wales tiang. Kantos mangkin, banget pariselsel tiang ring déwék, nenten ngwales SMS danéné.
Gatra ring grup WA pinanggal 17 Januari 2020 sore, indik Pak Nyoman Tusthi Eddy sampun lebar, banget ngesiabang keneh tiangé. Pang kuda balinin tiang SMS danéné sane durung polih wales tiang. “Mara ipuan, mara ipuan!” kénten manten sané sida kaucap. Tan maa, bengong tiang ulian makesiab.
“Da ja nuutin panganika danéné apang terus nyurat, ngwales SMS ragané gén sing pelut baan!” kénten tiang mariseselang déwék.
Ampurayang tiang, Pak Nyoman. Mangda becik mamargi. Mogi Amor Ing Acintya. Malih pisan ampurayang tiang. Ampura pang banget.

Singaraja, 12 Fébruari 2020


I Wayan Paing
embas ring Désa Pakraman Gulinten, Désa Bunutan, Abang, Karangasem pinanggal 6 April 1983. Cakepan sané sampun kamedalang mamurda COR (2009) lan Gancaran Mersun (2012). Kakawianipuné naanin kawedar ring Bali Post (Bali Orti), Majalah Buratwangi, lan Jurnal Kawi.

No comments