Singha Baka

Olih: Putu Éka Guna Yasa
Sumber Gagambaran; Google.com
Yén demen mamaca satua tantri ané ketah karipta olih Ida Bhagawan Basubaga, ditu ada satua ané mamurda Padanda Baka. Anaké masih ngadananin satuané ento Cangak Maketu. Apang tusing engsap, kené satuané.
Di telaga ané kasengguh Kumuda Sara, soroh bé, udang, muah yuyuné maumah ditu. Ulian yéh telagané ening, tingkah watek béné terang sida kakantenang. Ada ané égal-égol marerod kema mai ngalih amah-amahan, ada ané macanda, ada masi ané masesaki. I Yuyu karag-kirig uli gookné. Buka iri ia nepukin béné ané nyidaang ngelangi nganggon kepesné. Kéto masi I Udang, matané nelik, kapitné rénggah, ikuhné nguntul. Tusing ja ulian ia ngaba basang gedeg ideh-ideh, sakéwala mula bekelné uli lekad buka kéto. Di duur yéh telagané, I Tunjung sedeng mekar. Kadirasa tusing emed-emed ia ngilé nyuluhin kajegegan ragané di yéh telagané ané ning.
Yéh telagané ané ning ento patuh cara anaké ane mabaju putih uli muncuk batis kanti muncuk bok. Abedik ada daki pasti selah ia ngenah. Ento awanané, sujatiné ila-ila mabusana putih buka ukud. Apabuin, yéning putihné tusing kepit uli di tengah kanti dasar keneh. Apucilan dogén laksanané singsal tekén sesana, pasti liu anaké ngetarang, ngonjakang, tur nyelék-nyelékang. Kéto sujatiné amerta tekén wisyané mula mamesik kéweh baan masahang. Ulian yéhé ening ento masi ngranaang I Cangak nyidaang nepukin béné pasliwer.  Ané ngranaang metu reragragané apang nyidaang nadah saisin telagané. Suba pepes ia muktiang, yén nyotot béné uli di sisi, sinah tusing liu bakatanga sawiréh ané lénan pasti mengkeb ka umahné soang-soang.
Uli ditu Ia ngelah rincikan daya lakar nyuti rupa dadi padanda. Apabuin buluné mula putih nyentak. Imbuhina ketu dogén sirahné, suba satus persén béné lakar percaya ia suba dadi pandita. Ngregep ia di batune jimbar duur telagané sambilanga ngranasika tur kemak-kemik cara anak mamantra. Yén suba kudang dina béné pasliwer betén tutukné tusing cotota ulian ngelarang brata ané madan ahimsa. Unduké ento lantas ngranaang soroh béné precaya, yéning i cangak suba meséh bikas nyaluk sasana dadi pangempun gumi. Apabuin, ia ngaku lakar ngalokapalasraya, ngayahin soroh buroné ané lakar nangun karya. Nyansan mawuwuh-wuwuh legan béné ningalin solahné i cangak ané lakar anggona suluh matingkah di guminé. 
Disubane gisianga keneh soroh béné. Aluh baana nyekuk tur nadah awakné tekén I Cangak. Men engken carané? I Cangak ngorahang yéh telagané lakar nyat. Suba liu ia koné ningeh pakrimik, para bendegané ané sumuyub lakar teka ngalih bé ka telagané. Ditu lantas ia ngorahang ada telaga anyar ané madan Andawana druén Hyang Rudra. Yén bene nyak makisid Ia lakar nulungin ngeberang. Sawireh I Cangak suba nyaluk sasana kapanditan, ento ngranaang soroh béné precaya. Sakabesik, béné keberanga nuju telaga anyaré. Sakewala, di tengah jalan telah amaha tekén i cangak. Ditu mara watek béné marasa yéning ia suba kena pangindrajalan I Cangaké.
Sakabesik béné di telaga kumudasara tadaha tekén I Cangak  Maketu. Enu masisa I Yuyu dogén buin abesik. Sasubané ngeberang I Yuyu ané neket di baongné, I Cangak tusing madaya I Yuyu ané nguntul nepukin tulang-tulang béné mabrarakan salantang pajalané. Ditu I Yuyu nawang bikas I Cangaké ané sujati. Ia matingkah buka padanda tusing ja lén tuah anggona ngalih tetadahan. Ento ané ngranaang, disubané ia atehanga buin ke telaga kumuda sara, japita baong I Cangaké kanti palas. Pragat satuan Padanda Bakané.
Yéning keneh-kenehang satua Tantrine ento kasurat i pidan apanga i raga satata yatna mapan unduk kapatutan, kadharman, muah agama mula dadi anggona ngéka daya tekén anaké. Yén jelék baan tiang ngorahaang, mula ada anak ané nganggon agama, dharma, miwah kapatutan dadi “barang dagangan”. Apabuin cara jani nyansan liu anaké ané sugih ulian gunakaya, sakéwala kenehné satata suung, masaré osah, ajak kulawarga masih tusing raket. Ento ané ngranaang, nyansan liu anaké ngalih galang keneh tekén anak ané stata nuturang dharma kapatutan. Pasti tusing onyang anaké ane ngraosang kadharman cara I Cangak, sakéwala yéning kacunduk ané buka kéto apanga i raga bisa yatna nyaga ukudan.
I raga enu inget, ri tatkala Dewi Sita ngraga di tengah alasé sesubane Sang Laksmana ngruruh Sang Rama ane ngatutwuri kidang kencana. Ida Sang Rawana nyuti rupa dadi pandita wreda. Ngudyang Sang Rawana tusing nyamar dadi juru boros? Mirib, tatkala keneh anaké istri suung mangmung, marma, masasambatan sakadi Ida Déwi Sita, nyuti rupa dadi pandita pastika tusing ngaénang sangsaya. Yéning dadi juru boros muani, bisa dogén Déwi Sita lakar anggona kurenan. Pamuput pandita siluman Sang Rawanané ento ane ngeberang Déwi Sita ka jagat Alengka. Buin acepok, i raga tusing dadi tuna panrima tekén pandita maya-maya.
Ida Padanda Madé Sidemen tatkala nyurat Geguritan Salampah Laku masi suba miteketin apanga i raga yatna tekén bacakan ané kasengguh Wiku Raksasa, Wiku Taluh, muah Wiku Mayong. Ané madan Wiku Raksasa tuah wiku ané satata ngulati pikolih. Wiku Taluh tusing ada lénan tekén wiku ané tusing pragat mlajahin unduk kadiatmikan. Kéto masih, Wiku Mayong tuah wiku ané tusing ngelah patitis nyujur genahé sunia.  Patuh cara pamargin Ida Padanda Madé Sidémén, satua Tantrine i pidan anggona panglémék tekén para panglingsiré apang anaké tusing kabelog-belogin baan sang mapi-mapi dadi wiku. Lénan tekén ento, satua Tantriné masi mapikenoh apanga anak ané lakar malaksana buka Padanda Baka wangdé malaksana kéto.
Lén i pidan, tusing patuh jani. I pidan panglingsiré ngripta satua Padanda Baka ulian ada anak mapi-mapi dadi wiku sakéwala tetujoné ngalih tetadahan. Dugas satua tantriné ento karipta enu jaman kerajaan. Ento ané ngranaang tusing ada wong kepara ané ngaku dadi raja. Yén ada ané bani ngaku dadi raja, pasti kena pabalik utawi kasiatin olih rajané ané pasaja.  Toh-tohané tusing ada ané lénan tekén urip. Dadi bogolan sanistané. Ento ané ngranaang, di kidung Tantriné tusing ada satua unduk Singha Baka. Tui-tuah dugasé ento enu liu ada raja ané sujati Raja. Pinaka raja, ida madué panjak, wewidangan, tur tetujon Idané madeg nata tuah ngyasaang jagat apang sida mangguh karahayuan.
Ané jani, disubané guminé merdéka, pemerintahan suba nganutin demokrasi, metu buin reragragan dadi raja. Ngudyang buin nagih dadi raja? Ulian maan pawisik uli niskala koné! Yén suba pawisik uli niskala orahang, pastika kéweh anaké muktiang. Apabuin di gumin i déwéké wates kelir sakala muah niskalané tipis. Niskalané dogén orahang, pitui di kenehé meled dadi raja apanga nyidaang ngalih tegakan, ngalih panjak, ngalih pipis, muah ngalih kakasuban. Tusing malénan tekéning solah I Cangak, apanga anaké precaya ia merluang raja, orahang masi guminé lakar uug, kalisanghara mamurti, musuhé suba teka uli dauh tukad. Yén suba kéto, pasti liu ané lakar nyak masayuban di bongkol sipah rajané.
Yén di jaman cara jani i raga enu ngugu lelampahan “I Singha Baka” di kalangan Pulina Baliné nirdon satuan Padanda Bakané baca lemah peteng. Yén I Cangak kalahang Yuyu di panyineb satua, apa anggon ngalahang I Singha Baka? Satua tantriné maosang, I Singha kalahanga tekén I Lembu. Nyén Lembu totonan? Ida Sang Nandaka. Nyén Sang Nandaka? pangayah Ida Bhatara Siwa ané paling satia. Nyén pangayah Ida Batara Siwa di sakala ento suba patut alih-alihin apanga nyidaang ngalahang I Singha Baka. Nyen ento? Indayang, Ida ané nyabran semeng nyurya séwana takénin!

Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

No comments