Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; Satua I Bapa

Sumber Gagambaran; https://pixabay.com

Bapa

Alpaka tiang bapa
Ring pucuk pamargi
Tiang nénten ngiringin
Pamegat tali karmané
Sunaré sayan remrem
Sayan padem
Manahé kelem
Tiang kapetengan
Hidupé rasayang mati

nov 2019Suksma Bapa

Diastun pajalané nénten tatas
Mawastu putus ring pamargi
Nanging bapa suba ngenepin
Ayah-ayah ngayasayang tiang
Ngebekin keneh antuk tresna
Ngurapin pajalané antuk pangajah-ngajah
Satua bapa anggé sasuluh hidup
Suksma bapa

Nov 2019Satua I Bapa

Cening ené ada bekel bapa
Béndan yén bapa sing ada
Gembel bekelé tekekang
Bekelé marupa satua
Katuturan Ki Kebo Iwa
Embas saking yadnya
Uripé mapayas yasa
Bhakti ring rerama
Bhakti ring tanah kauripan
Kebo Iwa anggén cening tuladan
Apang melah ngaba raga
Mayasa sakayang-kayang

Nov 2019Kebo Iwa

Pura-pura jejeg kadiriang
Goa Gajah, Srijong, Pura Sadha
Pinaka ngemit kautaman ida
Kebo Iwa cihna Bali sujati
Embas saking taksu suci
Wisésa tur pradnyan ring wiwéka
Satya lan sutindih ring tanah kauripan
Nanging sampun pituduh widhi
Kebo Iwa pejah mabéla pati
Ngatohang urip ring tanah jawi

Nov 2019Kumbakarna Matangi

Suryak siu tabuh gentuh byuh mabyayuhan
Nundun sakancan sabda bayu lan idep
watekin guna tamas
kumbakarna putraning prabu wésrawa
satria satya mahotama
sirep rerep makerem sepi sipeng
Tangiang, tangiang
Idupé wantah pangipian
pangipiané sujati idup
sasolahan maya pada
sutindih nindihin ibu pertiwi
lima batisné palas las matelasan
rah medal kadi sabeh membah
nénten ajerih mundur
waliang, waliang
kumbakarna mawali
nyujur jagat sunya sipeng

nov 2019 Maserah

Geleh, leleh
Manahé tanpa genah
Tanpa selah
Ala ngalimbak
Nebek tangkah
Lédangan
Apang dangan
Ngiring maserah
Ngarestiti ring Sang Hyang Titah
Pangapti anggén titi
Nyujuh sané jagi rauh
Ané sampun lintang
Aksamayang

Okt 2019I Nyoman Sutarjana
guru ring SMA Negeri Bali Mandara. Malajah nulis angge sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments