Mawa Madui (5)

Olih: Ketut Sugiartha
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
“Rahajeng semeng, Bli Putu,” kéto ada anak nyapa dugas Putu pesu uli kamarné. Dapetanga ada nak luh majujuk matangledan di pagehan telaga ané malakar aji pipa besi magedé amun lengen anak kelih.
“Rahajeng semeng masi, Mbak Evi,” Putu ngwales. “Ngudiang ento, mancing apa nglamun?”
“Mancing Bli, masak semengan kéné nglamun. Bli Putu lakar kija?”
“Kursus.”
“Kok semengan. Kursus kadén biasané soré atawa peteng?”
“Ené kan sing ja kursus biasa,” Putu macanda, “kuda suba maan mancing?”
Evi kedék ngrikik ngaé Putu ngon.
“Nak sing ja nganggon umpan kénkénang bisa maan bé.”
Telagané ané malinggah sawatara atengah are ento mapaekang ajak kamarné Putu. Miribang telagané ento ané makrana leguné liu sajan. Aget ada kipas angin di kamarné. Yén sing kéto sinah ia perlu ngenyit ubad legu sabilang peteng.
“Ngudiang sing nganggon, to kadén ada baneh?” Putu nujuhang kodang di sisin batisné Evi.
“Padalem béné, Bli.”
“Yén kéto sing ja mancing adané, nanging mancing-mancingan,” Putu lantas ngalahin Evi majalan ka malu lakar ngantiang angkot.
Dikénkéné Evi demen matingkah soléh nuju sedeng libur. Mirib ulian kéto ia nyidaang nungkulang kenehné disubané kenyel magaé ngladénin penumpang di pesawat.
Mara akejep majujuk di sisin jalané ngantiang angkot, sagét ada tukang pos teka. Putu madadugan déwékné lakar maan kiriman surat. Beneh sajan buka ané sedeng pinehina. Disubané ngarérénang montorné tukang pos nakonang anak ané madan Putu Mastra.
Putu ngénggalang nerima amplop ané enjuhanga tekén tukang posé. Amlop ané suba makelo antosanga. Amplop uli Duarsa. Kadropon ia mukak amplop ané suba ada di limané kanti uék tusing karuan.
Di tengahné ada buin amplop ané cenikan. Tangkahné makebyeng nyeng buka kasiam yéh kulkas disubané nawang amplop ané besikan ento uli Gung Ayu. Masépan-sépan ia maca suratné Duarsa lantas mukak suratné Gung Ayu.
“Surat Putu nekain Ayu buka kritisan yéh di tanahé ané tuh,” kéto munyin surat Gung Ayu. “Yadian tusing ja sida ngilangang bedak, liang keneh Ayu mapan Putu nu inget tekén Ayu. Tusing sangsaya Ayu yéning Putu mula satya. Ayu marasa bagia nyidaang ngadungang tresna tekén Putu.
“Sasukat Putu makalah, pepes Ayu marasa jejeh. Ada rasa sangsaya nyilib ka keneh Ayu. Dumadak makejang majalan buka ané aptiang Ayu ajak Putu. Tusing liu Ayu nyidaang nyatua unduk kahanané di désa. Putu sinah suba nawang yéning Ayu mengkeb-mengkeb nulis suraté ené. Ané aptiang Ayu, dumadak Putu pageh mayasa. Apa ané tawang Putu unduk paukudan Ayu lan apa ané taén orahang Ayu tekén Putu, kayang jani nu patuh buka kéto. Tusing ada anak lakar nyidaang ngelahang paukudan Ayu lénan tekén Putu.”
Putu marasa bagia yadian suratné Gung Ayu bawak sajan. Suud mamaca, suraté pileganga lantas celepanga ka kantong jalérné. Galang kenehné menék ka angkot ané ngatehang déwékné teked di pempatané. Uli ditu ia lantas menék montor bis ka tongosné kursus.
Cara biasané, semengan tatkala anaké pada pesu ngalih pangupajiwa, montoré labek. Bis Patas ané tumpangina majalan andet-andet. Penumpangé bek, kanti ada ané majujuk madesek-desekan tur ngalanting di jelanan bisé. Luh-luhé ané tusing nyidaang naanang ungkeb ngilih-ngilihin déwékné nganggon koran atawa majalah ané abana. Bon peluh ané madukan ajak bon parfum ngaé Putu marasa seneb, nanging ia mautsaha naanang apang tusing kanti ngutah.
Gedeg basangné nepukin anak muani mokoh di sampingné ané iteh klepus-klepus ngisep roko. Dadi ati sajan jalemané ené, kéto ia ngrenggeng di kenehné. Tusing ya anaké ené taén maca koran atawa ningehang radio yéning solahné ngaé anak lén rugi. Ngaé anak lén bisa katibén baya ulian ngisep andus rokoné. Koné, perokok pasif ané ngisep andus rokon perokok aktif lebihan kena baya. Ah, miribang ené mula jalema tusing ngelah pangrasa.
Ngancan liu penumpangé ngrémon. Kénkénang laut. Putu makékéh ngéséhang kacan jendéla bis ané seket di sampingné. Lega kenehné disubané kacané nyak makéséhan. Anginé makesiur macelep ngaé tangkahné tis.
Limang menit satondén kursusé majumu ia suba teked. Kadropon ia maekin méjan customer service lantas néken daftar absén.
“Ruang empat satu,” anak luh bajang ané arepina ngorahin Putu tongos kursus ané barengina sinambi ngenjuhang modul lan tas.
“Lanté pat nomor satu?”
“Beneh,” petugasé ento manggutan.
Teked di lanté pat tepukina ada anak sedeng masalam-salaman di ruang nomor satu. Ulesné pada makenalan. Putu ngéncolang macelep tur bareng makenalan. Ia suba negak di bucu dugas instrukturé nengok.
“Suba makejang teka?” ané ngamaang kursus matakon sambil majujuk di malun kelasé. Putu ajak timpal-timpalné saling tolih, tusing masaut mapan tusing nawang akuda liun pamiletné.
“Kuda ané suba teka?”
“Telulas, Pak,” silih sinunggil masaut.
“Béh, ené angka sing luung. Kéwala eda bas sangét percaya tekén ané kéto-kéto.” Instruktur makenyem. “Sambil ngantiang ané lénan, tiang lakar ngenalang paukudan.” Ia maekin papan tulis putih ané magantung di malun kelasé lantas nulis: Kartono.
“Tiang suba ngelah cucu abesik,” ia nutugang, sebengné ngenah liang. “Suba makelo magaé di bank. Mapan suba marasa med, tiang marérén laut bareng ngajahin dini.”
“Dugas suud magaé, napi jabatan Bapak?” ada ané matakon.
Satondén masaut pak Kartono makenyem. “Mapan tuah lulusan S1, tiang suba lega taén maan jabatan manajer,” kéto ia masaut lantas nuturang kénkén pajalané dadi pagawé bank ngawit uli staf kanti dadi manajer.
“Yén sarjana, paling sing lulusan D3, ragané aget mapan lakar maan galah marengin program EDP. Eda salah, EDP ené tusing ja Electronic Data Processing nanging Executive Development Program. Durinan ené, liunan bank suba nerapang program buka kéné.  Di programé ené ragané lakar latiha adasa bulan satondén angkata dadi staf. Yéning sida lulus bani suba mastiang lakar maan tongos ané melah. Akuda ada sarjana dini?”
Ané menékang lima ada tuah lima. Sisané ané akutus sinah tuah lulusan sekolah menengah atas, rumasuk Putu.
“Tiang sing sarjana, Pak,” timpal ané negak di sampingné Putu menékang lima. “Yén tiang magaé di bank dadiné aidupan tiang dadi staf?”
Makejang kedék ningehang munyin timpalné ané polos ento.
Pak Kartono tusing engsap makenyem. “Yadian tusing ja sarjana, ragané tetep nyidaang magaé di bank, kéwala eda ngarepang lakar nyidaang dadi manajer. Dadi staf dogén nak suba luung, gajihné tusing ja lakar ngaé kuciwa.”
Akijapan kelasé sepi mapan makejang pada mendep. Mirib pada ngenehang nasib déwékné soang-soang yéning suba dadi pegawé bank.
“Nah, amunto malu pinaka pamahbah. Yén terus nyatua nyanan ragané ané rugi tur tiang ané lek.”
Pak Kartono ngawit mukak modul ané ada di duur méjané. “Suba makejang maan modul?” ia matakon. “Ené suba karingkes pang melah, padet isiné. Lakar terangang tiang sakebedik, kéwala ragané ajak makejang perlu buin maca jumah. Yéning ada ané tondén karesep baan, eda engsap nyatet. Nyanan bligbagang di patemoné ané lakar teka. Papelajahan sijumu ané madan Introduction to Banking liuné enem palet. Iraga maan galah katemu ping palakutus kanti pragat. Nah, teked dini ada ané matakon?”
Mapan tusing ada ané menékang lima, Pak Kartono lantas majumu nerangang palet kapertama nganggon laptop ané kasambung ka proyéktor. Dugas nu di Bali Putu tondén taén kuliah nganggon alat buka kéto. Ngon ajak lega macampuh di atiné mapan nyidaang miletin kursus ané asaanga méwah, buka mabalih pélem di bioskup.
Kéwala prabéané masi sedeng maelné. Ento awanan tusing ja liu anaké nyidaang marengin kursusé ané ruangané dayuh cara di gunung mapan nganggon AC. Sajaba ané tondén magaé liu masi pegawé bank ané marengin kursus. Tatujoné tusing lén tekén nincapang kawagédan apang énggal nyidaang ningtingang tongosné di kantor tur maan gajih lebihan.
Ané pegawé bank tusing perlu majumu uli dasar, kéwala dadi marengin pakét kursus ané anut tekén tugas di bank tongosné magaé. Ada makudang pakét ané dadi pilihan buka: Export/Import, Credit Analysis, Clearing muah ané lénan. Galah kursus ané piliha biasané peteng disubané teka uli magaé.
“Ngudiang sing nyemak kursus petengné?” kéto petugas customer service matakon dugas Putu mendaftar. “Sujatiné luungan kursus peteng mapan liu pegawé bank ané marengin. Matimpal ajak pegawé bank sinah enggalan maan informasi yéning ada lowongan di bank.”
Putu anggut-anggut cumpu tekén raos petugasé. “Nyanan yén suba pragat kursus dasar tiang lakar nyemak kursus petengné,” kéto ia masaut padahal sujatiné ia makita ngorahang, ia jejeh pesu petengné mapan tondén makelo di Jakarta.
Ajam tengah suba liwat. Pak Kartono marérén nerangang pelajahan tur ngamaang galah mangaso limolas menit.
“Ngilangang bedak malu,” kéto ia ngaraos sambilanga makenyem. “Di sisi ada téh lan kopi, kéwala tondén maseduh. Seduh padidi gén nah. Jam solas kuang limolas menit nyanan buin ka kelas.”
Pamilet kursus bangun tur marérod pesu uli kelasé. Sakabesik laut nyeduh kopi atawa téh nganggon yéh panes ané suba kasediaang nganggon trémos. Makejang maan duman jaja roti manis padem abesik.
Maluné tusing ada ané pesu munyi, iteh ngasaang jaen jajané. Apabuin ané luh-luh pada adéng-adéng nyegut jajané cara mirib lakar dingeha tekén timpal di sampingné. Kéwala disubané liwat makudang menit ada nak muani maekin Putu tur matakon.
“Putu nak Bali?”
Putu manggutan, “Kénkén?”
“Sedeng ngungsi ené?” anak muani ané tabuh munyiné cara nak Batak ento buin matakon.
Putu bengong, tusing resep tekén patakoné.
“Dingeh raga Bali suba magadé.”
Putu mara tangeh yéning timpalné sedeng ngonjakin déwékné.
“Ndas bedag!”
“Hei, Putu,” timpal lénan ané mamata kupit matimpung. “Saja yén nak Bali ngorahang kopi ento kupi?”
“Nyén ngorahang kéto?”
“Timpal kuliah raga dugas di Surabaya.”
“Sing ja nak Batak ané ngorahang kéto? Benny, tegarang ngorahang kopi.”
“Eda ja ngaé-ngaé kuda ya!” Benny ngadésem.
Ningeh ada pamilet uli Bali ané lén-lénan pada maekin Putu. Magenep takonanga tekén timpal-timpalné. Ada ané matakon unduk séwan hotél ané mudah, ada nyedsedang unduk rasan bé guling atawa lawar. Ada masi ané nakonang apa di Bali tusing ada kursus perbankan?
Tusing karasa galah mangaso suba telah. Makejang laut macelep buin ka kelas nutugang pelajahan. (masambung...)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments