Prospék Dadi Tukang Penék Punyan Nyuh

Olih: I Putu Supartika
Biasané ané paling pepes dingeh tiang di seminar-seminar wiadin baca di berita-berita: jani suba tusing nu ada anak ané nyak dadi petani. Makejang nagih magaé dibidang pariwisata, nagih dadi PNS lan bla bla bla.... Nanging timpal tiangé ada ané mamunyi cara kéné: dadi tukang penék nyuh prospékné luung, krana jani suba sing ada ané nyak melajah menék punyan nyuh.
Tiang sing nyak ngorahang yéning tukang penék punyan nyuh patuh tekén petani. Ento gagaén ané malénan yén manut tiang. Tukang penék punyan nyuh gagaéné tuah menék punyan nyuh, ngalap nyuh, ngalih busung, ngenteb slépan. Yén petani, makejang suba pada nawang lan tiang tusing perlu buin ngorahang dini.
Yén gelekang, munyin timpal tiangé totonan ada benehné. Di désan tiangé liu ada tukang penék nyuh, nanging suba nyansan tua, suba énggal pensiun. Makejang pianakné tusing bisa menék punyan nyuh, tusing bisa nganggon slingkad.
Umpamané tiang bisa menék punyan nyuh, sinah buin mani puan anaké ané ngelah tegal misi nyuh lakar mayah tiang. Tiang tundénanga ngalapang nyuhné lan ngalian busung. Apabuin di Bali odalan liu, ondén buin ngabén ané perlu busung lan nyuh liu, ondén buin ada pésta-pésta yén disageté suksés menék dadi anggota Déwan, kan perlu nyuh anggon ngaé santen lan lawar. Apabuin ané nundén menék nyuh ngelah jabatan, sinah upahné lebian.
Jelas luung prospekné, lan ulian asil menék punyan nyuh pasti tiang nyidaang idup. Anggep dogén suba menék nyuh apuun paling cenik bayaha selaé tali. Duang puun suba maan séket tali. Yén awai menék limang puun, suba maan satak selaé. Nah mantak anggon meli baas lan darang nasi pasti ada.
Apabuin jani di Bali liu ada turis, krana Bali for tourism. Liu turisé demen ngoyot yéh nyuh, naar kuud, tukang penék punyan nyuhé buin mupu. Itung-itung, mula gedé prospékné. Sayangné, tiang sing bisa menék punyan nyuh. Péh!
Ipidan pekak tiangé taén nuturin tiang ulian tiang sing bisa menék punyan nyuh. Koné pekak tiangé suba liu najuk pijer. Yén tiang suba gedé, yén dislameté nyak mentik, pasti suba mabuah. Lek koné lakar dadiné yén kanti tiang mupaang ngalap nyuh. "Purukin apa uli jani menék nyuh, apang tusing cara anak lénan kanti mupaang ngalap nyuh!" kéto pekak tiangé nuturin tiang. Tiang nyaru-nyaru lan tuah nyautin "nah" dogén, sakéwala kanti jani sing bisa menék nyuh. Nyesel tiang tusing rungu tekén munyin pekak tiangé lan jani ningeh timpalé ané ngorahang prospékné luung.
Sakéwala yén jumunin makeneh, di jaman yutuber makacakan lan nyidaang sugih ulian ngaé prank sing maguna, nyén ané lakar nyak dadi tukang penék punyan nyuh? Dadi tukang penék ento kenyel. Ondén tangkahé babak, bayuné telah, kondén buin likad di duur. Misi asilné cenik, maan upah selaé tali résikoné gedé. Lamun nyak ané ngupahin sugih, jalané nyamané jumah nundén menék punyan nyuh, kénkénang lakar nagiin ongkos. Paling aget menék apuun baanga ngidih kuud abungkul. Di jelék nasibé maan suksma dogén, jeg pocol.
Sing adénan dadi yutuber. Bisa dogén ngaé prank ane tusing maguna, tusing perlu mendidik, maan penonton liu, ngelah skil ngédit vidio bedik-bedik, ngelah modal kaméra, subskriber liu, jeg aluh maan pipis.
Apabuin liu ngelah penggemar, ngadaang lantas meet and greet, kecrat-kecrét mafoto, maan kado, gaénang vidio sambil mamunyi: luar biasa gaes, gua gak nyangka kalok rame banget, di luar ekpsektasi. Sumpah rame banget. Buin lantas aplud ka yutub, buin maan penonton liu, buin maan pis. Kadirasa prank meju gaé liu nyidaang maan pipis. Ketimbang tangkah babak, bayu telah maan asil tusing karuan?
Disubané makelo tiang mendep, timpalin tiang munyin timpal tiangé totonan: buin pidan suba sing perlu tukang penék nyuh krana suba tusing ada punyan nyuh!


No comments