12 Puisi Adri Darmadji Woko; Dagang Bé Matanja

Sumber; https://id.pinterest.com
Nuju Dina Anu

Timpal tiangé ngorahin,  “Satuain té icang.”
Lantas tiang masatua, “Nuju dina anu jam 13 tengai.Ada cecek pang 13 ngenah ilang di telagané ané yéhné masriak sirsir angin. Tingalin té yéhé totonan kliah-kliah buka sasidan-sidan ngilangang lawat muan cainé.”
Timpal tiangé nyelag aji raos, “tendas keléng. Dugas tanggalé ené suba bakat kutang mémé lan bapan cangé, wiréh sing akuin cang.”
Timpal tiangé ngipekang muané laut malaib nyujur tanggun langité.Mémén I Déwané

Mémén i déwané nyakan di paon dugas i déwa masaré
tiang ngrecah bé dugas i déwa masaré
mémén i déwané laut nglédok bé di jukuté
sedek ngudiang ya i déwa?
mémén i déwané ngeh dugas muan i déwané marawat
mémén i déwané ngojog ranjang tur napetang i déwa
pang kuda kapa nyemak apa kadén aji liman i déwanéI Déwa Ningalin Tiang

dugas mandus, i déwa ningalin tiang, aa apa sing
dugas meju, i déwa ningalin tiang, aa apa sing
dugas masanggama, i déwa ningalin tiang, aa apa sing
dugas masaré, i déwa nyangkil awak tiangé, aa apa singAnak Majalan Padidina

Ada anak majalan di tongosé linggah, padidina, di batisné bakiak apasang
Majalan padidina, nganggon bakiak apasang singgah di umahé kuna
Majalan padidina, bakiakné embusa, pejanga di umahé kuna
Padidina, nyujur alas, sanget mageluran ngelurang adané ...Di Tukadé Nuju Sandikala
(Noor Hasim Yubari)

I déwa nyapatin buka suba makelo kenal saha matakon, “Kija kedisé makejang magedi?”
Tiang ngusuin tundun lan tangkah, masaut, “Dini, di awak tiangé ada munyi nguci ruyu makalé.”
I déwa ané tondén pati tawang, dumogi lega nampénin patakon tiangé, “Nau nongos dini?
I déwa sing maanggutan sing makitukan, dugas rasaang tiang yéhé makada seger, pangrabdané ngranaang tiang buin bagia lan buin magendingPuisi Uli Héru Pamuji

Usus buntu ngranaang i déwa gelem, to makrana ia ukuma laut pejanga di botolé.
Usus buntu padidina jani ditu tur kéweh tekain nyambu sotong.
Nuju dina anu: usus buntu macelep ka bibihé prajani bakat gelekang, dugasé tan maa ada di piring nasiné.Kemplong Plalianan

Kemplong plalianan ané beli semengané tuni, jani suba usak tur nglétak di gudang sing nyidaang majalan wireh batisné kelés.
Dugas masaré tiang ngipi: kemplongé ento énjok-énjok majalan nyujur kori, ngunebang uli sisi laut ngenjut gudangé.
Semengan di subané bangun, jemak tiang kemplongé ento laut kasiotang tiang ka apiné.
Sing ada gunané ngeling!Juru Taman

Ngangon gunting baja ia iju ngunting padang di natah umah i déwané laut baanga kambingé ané majalan marérod ka tongosné matampah. Lantas nuju dina anu ia ngabas carang punyan-punyanan lan lalangé apang nyidaang i déwa makelid pét pradé polisiné ngalih nagih ngamatiang.Bulan Bunter di Langité

bulan bunter di langité
bulan bunter di tukadé

bulan bunter di langité
bulan bunter di kenehé

bulan bunter di langité
bajang-truna padaduanan ngraménin suungéBungkung  Mas Akatih

Bungkung mas akatih pasang tiang sig lék i déwané
Diman tiang pipin i déwané laut iraga majanji mabalih

di raméné sig tongos anaké magrunyungan i déwa ngilang
inguh kenehé wiréh tawang i déwa sing bisa mulih padidi
(da da i déwa  ada anak ngelemesin)

sekén te ané madingehan ngeling di lodspékeré ragan i déwané?
nyeh nepukin lék i déwané ngejer pesu getih wiréh bungkungé ada ngambisDagang Bé Matanja

di guminé, tongos anaké naar tahu témpe
sing ada andihan tekén dagang bé matanja
sing ada pakehan tekén dagang bé matanja
sing ada paitan tekén dagang be matanja
sing ada manisan tekén dagang bé matanja
gaya majalan mageluran: bé! bé!

dagang bé!
juru pencar bé!
ngraos dija-dija
bungah dija-dija
ngrasaang kolongané lantangan tekén rurung

miribang taén ningeh carita
unduk yunus bin amitai
ané taén ngranjing ka waduk ulam agungéParadiso

Bali, Balin tiangé
pulo déwata ngastitiang krama makaonya
pasih, daat, lan sakancan ané ada
makejang maaji

(di langité watek déwané ngujarang kruna kadéwatan)

tiang ngipiang gumi gadang
pasih pelung, tanah soklat
barak getih tiangé getih anak Bali

inget tekén Puputan Badung
mabusana sarwa putih nyadang Walanda
raja lan para ménak, anak istri mobot, lan alit-alit pejah

nanging sasidan-sidan ngengsapang bancana panagarané
kaluwarga saling basmi
ngamatiang nyama
baan marasa nindihin gumi lan tetamian leluhur
nindihin panyamaan lan banjar, nindihin wangsa
tur nyejerang pura lan nyegjegang puri

tiang ngipiang subak
tiang ngambar Gunung Agung, kaja lan kelod
Pura Besakih, tanah Lot
trunyan lan ngabén
sasolahan barong lan rangda, utawi carita rangda ning Dirah
nyepi miwah galungan
ogoh-ogoh jelék lan luung
karma salantang urip
balih-balihan cak

cak, cak, cak ..

tanahé sayan telah
adepa tekén anaké liu ngelah gumi
majujuk nyujuh langit résor lan hotél internasional
nekaang dolar sing katiba tekén kramané makaonya

(di pesisi Kuta
anak luh mlintir bok toris mancanegara
anak muani marasa sing nongos di gumi palekadané)

tiang ngipiang Bali
dadi paradiso di marcapada duén ibu pertiwi ...Terjemahan IDK Raka Kusuma sakéng puisi sane mamurda: Di Suatu Hari, Ibumu, Kau lihat Saya, Seseorang Berjalan, di Kali SUatu Senja, Puisi dari Heru Pamuji, Boneka Mainan, Tukang kebun, Bulan Bulat di Langit, Sebentuk Cincin Emas, Penjaja Ikan, Paradiso. Kaketus sakéng pupulan cicak cicak di dinding sepilihan sajak Adri Darmadji Woko. Kawedar antuk Penerbit Kosa kata kita, cetakan pertama, Oktober 2015.

No comments