Raja

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber; https://id.pinterest.com

“Celekotokané... aéng liu anaké jani ngaku raja! Soléh-soléh dogén tingkahné.!”
Mbééé... I Luh ngarémon, paningalané nuléngék tivi, limané iteh nyematin canang. Tiviné nyiarang unduk anaké ané ngaku dadi raja, ngelah puri, sada panjakné paberarak.
“Anaké tua ngorahang, yén ada balian ngaku sakti eda guguna. Kéto masi yén ada ngaku dadi raja, eda runguanga! Jaman jani, nyén nyak lakar panjakang? Cuiiih... ga sudi aku!”
Naaa... Jani misi bernésia bahasané I Luh, sakéwala rengné enu dusun kelen! Mawanan makita tiang nyautin.
Iss... isss.. isss... kenapa pula kau yang résék sih?” bernésia masi tiang ngaraos. Apang sing kalah angsengan.
“Ya, iyalah... Jokowi kanti suba dua périoda dadi présidén né ada jelema ngagaok ngaku dadi raja! Kan gila? Kan? Kan? Kan?
Mbééé... Nyansan pongah ia ngaraos gaul, sakéwala dingeh pacul!
Ah, kalahang suba déwéké. Yén ento timpalin bisa ngemasin uyut. Yén suba uyut, pisagané motah nampedang kurenan tiangé sedeng layu bunga! Mendep... Sepi... Ada apakpakan basé. Sagét buin ia ngaraos.
“Bli, sing makita dadi raja? Dikapahé icang meled masi dadi ratu. Apang kuting makoncéng ada ngayahin. Ané bagusan lakar pilihin réncangé ané tugas ngoncéngin!”
Néh, nyén sing gedeg mireng kurenané ngaraos kéto? Masak nagih koncéngin anak lénan, sada nagih ané bagusan! Makita tiang ngidkidin uli don lateng ndasné!
Sakéwala kalipekang kenehé. Tarik nafas panjang... lantas ngaraos.
“Luh, Nyai eda melihang yén ada anak ngaku-ngaku dadi raja. Sawiréh iraga ajak makejang, sujatiné maperih tur marasa déwék dadi raja.”
I Luh mendep. Antianga kemikan bibih tiangé, cara anaké main kasti nyaga ngantiang ulungan bola. Nagih nyanglak, lantas ngelambet!
“Bli, Nyai, iraga ajak makejang sujatiné suba rumasa tekén déwéké raja. Sakéwala ada ané bani ngaku, ada ané lek lekan ngaku. Buka senggaké, nasak manggis nasak durén. Pada pada nasak, ada mebo ada tusing.”
Enu ia nuléngék...
“Jaman jani makejang ngenehang déwékné dadi raja. Tegarang kenehang. Pejabat, orahanga pelayan rakyat. Mawanan rakyaté juari jani tekén pejabat, tekén guru wisésa, mapan ia rumasa déwékné raja. Sang wiku, Ida Sang Sulinggih, orahanga pelayan umat. Mawanan liu umaté bani tempal tur langgana tekén linggih Ida sang maraga suci, mapan ia marasa raja. Bantas mabelanja aji siu rupiah, gedé pesan engkig anaké mablanja marasa tekén déwék pembeli adalah raja. Dagangé panjak. Wiréh ia raja, dadi nganggeh! Numpang montor, penumpangé dadi raja supiré panjak. Ka rumah sakit pasiéné dadi raja, dokteré panjak. Masekolah muridé raja, guruné panjakanga. Makejang anaké anggap panjak, wiréh iraga marasa dadi raja. Kéwala bantas sing ngaku. Nah, yén anaké siaranga di tiviné ento, sobiahanga déwékné raja. Sing kéto?”
I Luh anggut anggut. Buin ia ngarenggeng,
“Ibi icang mamaca di pisbuk, ada kata kata bijak buka kéné: Istri adalah ratu dalam rumah tanggamu! Cocok ento Bli?”
Néh dong dayan, ia suba nagih dadi ratu apang maan manjakang.
“Cocok. Bli setuju ento. Mawanan Bli ngawangiang Nyai. Nuju majelé melah, Nyai baang Bli baduuran. Apang Bli sing tulah tekén ida ratu!”
Booééé... Ngajengit ia mara ungkab rahasiané. Makelieng mapi iteh nyait canang.
Sagét I Wayan, pianaké paling kelih ané magaé di Badung teka. Basa basi kangin kauh, lantas ia ngorta.
“Icang dadi orang kepercayaan jani, Mé. Di tongosé magaé, Icang ngéncakang!”
Béh prajani méméné girang, bibihné bawah béwéh cara jit siapé upinin.
“Dija Cai magaé jani, Yan?”
“Di Raja....” pasautné I Wayan pegat, salipa tekén méméné.... Piiih... Ber cara sepur méméné ngaraos.
“Mimih... dadi réncang raja Cai, Yan? Raja di puri dija? Apa pangkat Cainé? Patih? Mantri? Demung? Pangalasan?” mbééé... Borongan patakoné, sada nakonang ané tuara ada, buka raraosan nuju maplalianan drama gong.
I Wayan kamemegan, masaut megat megat, “Di Raja Mampet...”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendéla)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments