Pamarikukuh Sastra Bali

Olih: Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M.Hum.
Sumber gagambaran; https://id.pinterest.com
Pamahbah 

Ring wwang tan wruha ring subhāșita mapunggung mangraseng sadrasa,
tan wruh pangrasa ning sĕdah pucang-adoh tambūla widyâsĕpi,
yan wwantĕn mawiweka śāstra nirapeksa byakta monabrata,
yan wwamg mangkana tulya ning rahi nikā lwirnyān guhekāhidĕp
(Kakawin Nitisastra I.2)

Teges ipun: 

Anaké sané nénten uning ring basa basita, néntcn pacang prasida ngrasayang sadrasa, nénten prasida ngrasayang pacanangan, saha ngawinang tuna kawruhan, yéning wénten raris anak maosang daging sastra agama, janten ipun nénten rungu, jeg pragat meneng sakadi anak nglarang mona brata, rupan sang kadi punika yéning kamanahang tan bina kadi gua.

Sané nguni ring Bali, kawigunan sastra mabuat pisan ri sajroning nuntun kauripan i krama Bali, duaning ring sastra i krama Bali ngrereh sasuluh, titi pangancan, saha sepat siku-siku pamatut. Ring sastra para kawiné nyinahang saha nglimbakang sadaging pikahyun sané luih mautama, maka sari-sari ning idep utawi peh ning rasa ri tatkala nampénin kawéntenan kauripané sakala miwah niskala. Punika mawinan, sané nguni majanten pisan kawigunan sastrané ring Bali maka sasuluh sané galang apadang manyuluhin i krama Bali ri tatkalané kapetengan. Sastra jati-jati kanggén piranti nincapang kasuksman kauripanné, nyujur tatujon kauripané sujati. Sakadi kaucap ring Kakawin Nitisastra punika mangda i raga gumanti oneng nelebin basa basita. Yéning i raga nénten oneng ring daging-daging sastra kaupamiyang sakadi gua, wantah meneng tan paucap, bengong miragiang semetoné magenduwirasa, nénten uning ngrasayang sadrasa, wastu ngawinang tuna kawruhan. 
Sané nguni, para lelangit i krama Bali yéning pacang ngicén titi pangancan miwah pangajah-ajah ring pratisantana mangda manados janma manusa utama, gumanti ketah mapiranti utawi malarapan antuk sastra. Punika mawinan sané nguni sastra Baliné mabuat pisan ri sajroning kauripan i krama Bali, sakala miwah niskala. Sastra Baliné tan bina sakadi candi pustaka maka sarana i krama Bali nyujur kauripan niskalané. Mlarapan antuk nelebin kasuksman sastra Bali, i krama Bali nelebin saha nglaksanayang daging pitutur agama. 
Mapaiketan ring kawigunan sastra Bali ri sajroning kauripan i krama Bali sakala miwah niskala sané mabuat pisan, sandang patut i krama Bali sareng guru wisésané ring Bali niténin, mikamkamin, ngalaca-laca tata titi pamargi ngrajegang miwah mikukuhang sastra Baliné. Napi malih ri kanjekan sakadi mangkin, i krama Bali, utaman ipun para yowana Baliné sampun sayan tuna uratian ipun ring sastra Bali, duaning i krama Bali sampun keni pangrabdan aab jagaté sané awor tan patepi, sané wantah ngutamayang kasuksman kauripan sakalané kéwanten. Kawéntenan i krama Bali sané mangkin sampun matiosan pisan yéning sumaihang ring para lelangité sané rihin. Kaya, wak, manah i krama Bali sané mangkin sampun sayan adoh ring kawéntenan sastra Bali. Bilih-bilih i krama Bali pacang nilar tetamian sastra Baliné, duaning ipun narka nampénin kawigunan sastra Baliné nénten wénten malih ri sajroning kauripan. Sastra Baliné katarka nénten prasida kanggén sangu urip. Indiké puniki mabuat pisan kapikahyunin sareng sami, rerehang pamargi mangda sastra Baliné nénten ical punah katilar olih pratisantanan i krama Bali. 

Pariteges Sastra Bali 

Wénten sané matiosan ring sajroning tata-titi ngawastanin sastra Bali, yéning sumaihang ring anaké ring dura désa, sakadi ring Jawi, Sasak, Bugis, miwah sané lianan. Upaminé ring Jawi, janten pisan antuka ngojah sané kawastanin sastra Jawi wantah sastra sané nganggé utawi mapiranti basa Jawi. Asapunika taler ring Sasak, Bugis miwah sané lianan jeg dangan antuka maosang napi sané kawastanin sastra Sasak, sastra Bugis. Yéning ring Bali méwehan malih akidik yéning pacang nepasin napi sané kawastanin sastra Bali. Napi mawinan, duaning parinama sastra Bali jimbar pisan kasuksman ipun, boya wantah sastra sané nganggé basa Bali kéwanten. 
Maka wit ipun sané nguni rauh saking basa Sansekerta, metu raris ring Bali kruna sastra kategesin kawruhan, ajah-ajahan, miwah aksara (Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Dati I Bali, 19902615). Kasuén-suén nganut aab jagaté, raris kruna sastra nglimbak teges ipun minakadi sakaluir kawruhan miwah basa basita reriptan sané kasurat nganggé aksara Bali. Pariteges sastra sakadi puniki kacihnayang antuk kawéntenan sang sané oneng ring sakaluir kawruhan miwah ngulik-ulik tutur agama sané wantah kasurat nganggé aksara Bali kabaos anak nyastra. Punika mawinan kasusastran Bali anyaré, sané marupa puisi, cerpén, novél, drama duaning ketah kasurat antuk aksara Latin sakadi durung prasida kasengguh sastra Bali. 
Salantur ipun, sesampuné kruna sastra ngranjing ring basa Indonésia tur tegesnyané kalimbakang, kruna sastra kanggén amarinama sakaluir basa basita reriptan sané nganggé basa Bali. Pariteges puniki kacihnayang olih parinama sastra Bali pateh sakadi parinama sastra tiosan, minakadi sastra Jawi, sastra Sunda, sastra Sasak, sastra Indonésia, sastra Inggris, sastra Jepang miwah sastra-sastra sané lianan kawastanin manut basan ipun. 
Madasar antuk kawentenan teges sastra sakadi inucap, manawita prasida kacutetang napi sané kabaos sastra Bali, inggih punika sakaluir basa basita reriptan sané nganggé basa Bali utawi basa-basa tiosan minakadi basa Sansekerta, basa Kawi, basa Tengahan, miwah basa Malayu, sané kasurat nganggé aksara Bali utawi huruf Latin. 
Sairing ring pariteges sastra Bali inucap reriptan sakadi roman Ni Rawit Ceti Penjual Orang, Sukreni Gadis Bali, Tarian Bumi, miwah sané lianan mangda gumanti nénten malih kasengguh utawi karanjingang ring sastra Bali, pamekasnyané kasusastran Bali anyar, sakadi sané ketah nglimbak ring para jana loka sané mangkin. Mapaiketan ring kawéntenan sastra Bali sakadi punika sandang patut pabligbagang ring pasamuhan alité puniki mangda gumanti wénten pariteges sastra Bali sané kapastikayang, kacumponin, saha kapikukuhin. 

Wewidangan Sastra Bali

Sastra Bali kapah dados makudang-kudang wewidangan kadasarin antuk wangun miwah panglimbaknyané. Kapartama, sastra Bali kapah dados sastra Bali purwa miwah sastra Bali anyar. Sané kawastanin sastra Bali purwa, inggih punika sakaluir basa basita reriptan sané wangun ipun kabanda antuk uger-uger sastra purwa, minakadin ipun parwa, kanda, kakawin, kidung, geguritan, gegendingan, babad, pamancangah, uwug, purana, tutur-tatwa, satua, paribasa. Sastra Bali purwa katarka sampun ngawit nglimbak daweg pamadegan para ratu dalem ring Gélgél miwah para ratu dalem ring Klungkung (Berg, 1927; Pigeaud, 1957; Kanta, 1984; Bagus dkk, 1985; Suastika, 1997; Suarka, 2007). Sané kawastanin sastra Bali anyar inggih punika sakaluir basa basita reriptan sané wangun ipun kabanda antuk uger-uger sastra anyar, minakadin ipun roman, novél, cerpén, puisi, miwah drama. Sastra Bali anyar katarka sampun ngawit ring warsa 1910-an (Danna Putra, 2000).
Yéning selehin wangun ipun, sastra Bali wénten sané marupa sastra tembang miwah sastra gancaran. Sastra tembang inggih punika sakaluir basa basita reriptan sané wangun basan ipun kabanda olih uger-uger tembang utawi sekar, sakadi sekar raré, sekar alit, sekar madia, miwah sekar agung. Sastra gancaran inggih punika sakaluir basa basita reriptan sané wangun basan ipun nénten kabanda olih uger-uger, sakadi parwa, kanda, babad, tutur-tattwa, satua. Manut ring panglimbak ipun, sastra Bali taler kapah dados sastra rerambangan miwah sastra sasuratan. Sastra rerambangan inggih punika basa basita sané panglimbak ipun mlarapan antuk tutur-tuturan, sakadi satua miwah paribasa. Sastra sasuratan inggih punika sakaluir basa basita reriptan sané panglimbak ipun mlarapan antuk sasuratan. 

Kasuksman miwah Kawigunan Sastra Bali
 Yéning seleh-selehin, pikanten pisan sastra Baliné madué kasuksman miwah kawigunan sané dahat mabuat ring kauripan i krama Bali sakadi ring sor. 
(1) Sastra Bali pinaka sarana nincapang guna kauripan sakala miwah niskala
Ring Kakawin Saraswati wénten kaunggahang mungguing kawigunan miwah kasuksman sastra Bali, kabaos śarana ning amet guna halĕp, inggih punika sarana sané kanggén nincapang kawigunan kauripan i manusa sakala miwah niskala. Sastra Bali kanggén sarana nincapang kawéntenan i krama Bali saking jadma manados manusa, madasar antuk nglarang sasana ning manusa manut daging kasuksman Manawadharmasastra sané ketah kaunggahang saha kalimbakang ring sastra Bali. Sastra Bali sat waluyané candi basa, pinaka yasa kerti para wagmi ring sajroning namtamin kaulangunané sakala miwah niskala. Sastra Bali kanggén sarana ngamargiang dharma agama. Punika mawinan sastra Bali prasida kanggén sarana nincapang sradha bhakti olih i krama Bali sajroning mikukuhin kahyun sané pageh tur subhakti majeng ring kagungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa pinaka sangkan paraning dumadi. Taler sastra Bali maka sangu urip sangu pati i krama Bali sakala miwah niskala. Sakaluir geginan i krama Bali minakadi pamangku, balian, undagi, pragina, pandé, prajuru, sarati, mancagra, dagang, pamacul, jagal, miwah sané lianan sami madasar antuk sastra Bali sané marupa tutur, sasana, dhanna, aji, indik, kanda, plutuk, miwah carcan. Sastra Bali sané ngawinang i krama Bali prasida “nawang, bisa, dadi” metu saking angga sarira miwah sangkaning pasuécan Ida Sang Hyang Paramakawi sané ngawinang i krama Bali madué taksu.
Sastra Bali pinaka sangu pati sakadi kabaos ring Bhasa Sangupati miwah ring Kakawin Ramayana, sané manyantenang sastra wantah pinaka silunglung kanggén bekel sangu pati ri kala nyujur suarga lokané kawekas. Sastra pinaka sadana nyujur kalepasan sakadi kajantenang ring Kakawin Gatotkacasraya, miwah sastra kakawin sané tiosan.
Salantur ipun, sastra taler pinaka yadnya sang kawi sané katur ring para istadéwata miwah sang amawa rat sakadi kabaos ring Kakawin Bharatayudha, Kakawin Arjunawiwaha, Kakawin Hariwangsa, Kakawin Smaradahana, Kakawin Sumanasantaka, miwah sané lianan. 
 (2) Sastra Bali pinaka sasuluh miwah sarana mituturin raga
Ring Kakawin Ramayana ketegesang pisan mungguing kasuksman sastrané kabaos “kalinghaning śāstra suluh nikāprabha”, inggih punika sastra sat waluyané suluh sané galang apadang, kanggén sundih ri kalané i manusa katibén manah kapetengan minakadi pariambek bregedegan, bingung, duleg maparilaksana kaon, bobab, corah, irihati, satata ngadug-adug, ngawé aru-ara nénten manut sakadi parilaksana miwah sasanan manusa. Sastra Bali patut kanggén titi pangancan olih i krama Bali ri kala ngentas kali sangharané wastu sida paritatas sauninga ring pamargi sané becik miwah patut, makawinan prasida degdeg landuh mamargi antar labda karya. Sastra Bali pinaka sarana ngardi prabawa ning idep malarapan antuk ngulik-ulik saha nelebin daging sastra gumanti ngwetuang kasusilan budi ning manusa, duaning kasuksman sastra Bali nuek ring idep manusané, boya ring manah napi malih ring indriyan manusané. Idep sané kawengkon olih daging sastra sané luih utama prasida ngapul nungkulang manahé sané pinaka rajaning indriya, wastu raris medal marupa parilaksana sané dabdab alon manayuhin saha mangetisin jagat.
Kasujatian ipun, sastra Bali wantah kanggén mituturin raga padéwékan, boya mituturin jadma tiosan. Sakadi pitutur sang Rama majeng ring sang Wibhisana sané nyantenang pariindik tutur mapitutur kasujatian ipun wantah kakawitin pinih riin saking mituturin raga padéwékan antuk daging sastra agama sané luih utama (awakta rumuhun paweh ing ayu). Yéning sampun telas tatas tur pageh antuk ngagem daging sastra agamané punika (tĕlas ta mapagĕh magóm āgama), wau raris rauhang ring anak lianan (tĕke rikang amatyamantri tumūt). Pitutur sang Rama sakadi inucap kantun arang katulad olih i krama Bali, sakadi kacihnayang sarahina-rahina utaman ipun ring pasantian ri kala mabebasan kantun akéh napi sané kawacén punika wantah katuekang ring anak tiosan, boya ring raga padéwékan ipun. 
 (3) Sastra Bali pinaka panyalimur manah 
Tiosan malih kawigunan sastra Bali sakadi inucap, sastra Bali kanggén panyalimur manah i krama Bali ri kala katibén kaduhkitan. Reriptan sané marupa bhasa miwah pralampita ketah maosang kawigunan sastra punika pinaka panyalimur manah katuridan, bilih-bilih manah kaduhkitan. Malarapan antuk ngripta miwah ngwacén sastra Bali para pangawi miwah pangwacén sastra Baliné prasida gumanti nyalimurang manah. Sakadi kajantenang ring Kakawin Ramayana, sangkaning mangawi miwah ngwacén saha nelebin daging-daging sastra, yadiastun sampun rumaga wagmi sang pawikan sayan pawikan, miwah pikahyun idané sayan-sayan ening suci nirmala tan paleteh (sang yogiśwara śista sang sujana śuddha manahira luwus mace sira). Asapunika taler ring Kidung Jerum kaunggahang mungguing kawigunan miwah kasuksman sastra punika pinaka sarana panyalimur manah katuridan (tangeh anamun turida), yadiastun manawi sida lan tan prasida kasalimurang (salimur tan kasalimur). Ring Kakawin Arjunawiwaha kabaosang indik kawéntenan Mpu Kanwa makarya kakawin gumanti mapikahyun ngicalang pikahyun ida sané osek bingung duaning ida ngarepin karya payudan (tumatāmĕtu-mĕtu kakawin bhrāntāpan tĕhĕr angharĕp samarakārya). Punika mawinan sastra taler kasungkemin pinaka sarana ngamet kadirgayusan sakadi kabaos ring Kakawin Smaradahana. Ring sastra geguritan akéh kajantenang pariindik sastra punika pinaka sarana sang kawi nyalimurang manah, sakadi ring Geguritan Tamtam sastra kabaos palambang anak punyah. Ring Geguritan I Japatuan kabaosang sastra punika pinaka payung idep sané prasida rumasuk sajroning kahyun raris ngetisin atma sarira, wastu ngametuang uningé sujati ring kawéntenan Ida Sang Hyang Tuduh. Ring Geguritan Giriputri kajantenang sang kawi mangawi wantah kanggén tangkis mangantosang sabeh tedun saking langit, miwah sok kanggén ica-icayan. Cutetnyané, sastra Bali prasida kanggén panyalimur manah ri kala kosékan miwah katibén katuridan lan kaduhkitan. 

Upaya Amarikukuh Sastra Bali 
Madasar antuk nelebin kasuksman miwah kawigunan sastra Bali sané dahat mabuat sakadi inucap sandang patut iraga sareng sami nglaca-laca mautsaha ngrereh pamargi mangda sastra Baliné prasida ajeg kukuh kawéntenan ipun. Sakadi sané kaunggahang ring UU Nomor 5 Tahun 2017 indik Pemajuan Kebudayaan kasinahang pisan upaya guru wisésané niténin Kebudayaan Nasional Indonésia saha ngangsokang kabudayané pinaka wala sajroning ngwangun wangsa Indonésia ka pungkur wekas. Kawéntenan kabudayan nusantarané kajantenang pinaka kasugihan miwah cihna kawangsan sané pinih mabuat kanggén ngupapira Kebudayaan Nasional Indonésia ri sajroning midabdabin panglimbak jagaté.
Mapaiketan ring indiké punika, sastra Bali patut kasengguh sinalih tunggil kasugihan wangsa Indonésia, boya wantah druén i krama Bali, sané pinih mabuat pinaka wala sajroning pacang ngwangun panagara Indonésia, utaminnyané ngwangun kasusilaning budi kawangsan (pembangunan karakter bangsa) mangda gumanti panagara Indonésiané prasida degdeg, landuh, dayuh, teduh, wibuh, gemah ripah, werdi sarwa tinandur, murah sarwa tinuku.
Sajroning nyujur pangapti sakadi punika, patut kalaca-laca sepat siku-siku patitis panglimbak sastra Baliné, inggih punika: (l) panglimbak kasuksman sastra Bali gumanti kapatitisang pinaka upaya ngwangun kawangsan (idéntitas), kauripan kapungkur wekas (masa depan), miwah kadibianing wangsa nagara (peradaban bangsa); (2) sastra Bali patut kangsokang, kagunakayang, tur kapikukuhin kawéntenan ipun ri sajroning niténin karaketan NKRI, bilih-bilih pasidikaran jagatraya (digunakan serta dipertahankan di dalam konteks pergaulan nasional (NKRI) dan global); (3) ngelidin kakaonan sastra Bali, minakadi sifat ekstrimitas sastra Bali; (4) ngraket daging kasuksman sastra Bali (merajut nilai budaya); (5) éling mangélingang sajroning pasidikaran pantaraning sastra Bali ring sastra-sastra tiosan (membangun kesadaran saling ketergantungan kultural); (6) sida manampi sastra-sastra tiosan ring nusantara wantah pinaka mitra prakanti sajroning panglimbakan sastra Bali (sastra daerah lain adalah mitra dalam pengembangan sastra Bali).
Sepat siku-siku patitis inucap prasida gumanti kaupayang malarapan antuk makudang-kudang parilaksana pamargi sakadi ring sor.
(1) Pangraksan Sastra Bali (Pelindungan Sastra Bali)
Makudang-kudang upaya pamargi sida katiténin ri sajroning ngraksa kawéntenan sastra Bali, inggih punika malarapan antuk pamilpilan (inventarisasi), pangamanan (pengamanan), pangupapiran (pemeliharaan), pamidabdaban (penyelamatan), saha panyobiahan (publikasi) sastra Baliné ka dura désa, bilih-bilih ka dura nagara. Upaya pamilpilan (inventarisasi) sastra Bali prasida kamargiang malampan antuk upaya pencatatan lan pendokumentasian, penetapan, miwah pemutakhiran data sastra Bali. Upaya pangamanan (pengamanan) sastra Bali sida kamargiang malarapan antuk upaya-upaya (a) memutakhirkan data ri sajroning Sistem Pendataan Sastra Bali Terpadu sané tan mari, (b) ngwarisang utawi namiang sastra Baliné ring pratisantana, (c) ngusulang sastra Baliné mangda gumanti kangkenin pinaka warisan budaya dunia. Upaya pangupapiran (pemeliharaan) sastra Bali patut kalaca-laca marupa pamargi sakadi (i) ngrajegang daging kasuksman miwah kautaman (nilai keluhuran dan kearifan) sastra Bali; (ii) ngunakayang sastra Bali ring kauripané sarahina-rahina; (iii) ngrajegang taman sari (keanekaragaman) sastra Baliné; miwah (iv) nguripang saha ngrajegang ékosistem sastra Baliné. Upaya pamidabdaban (penyelamatan) sastra Bali prasida katiténin malarapan antuk upaya révitalisasi sastra Bali minakadi nedun, marik, negesin, miwah nyelehin daging kasuksman sastra Baliné. Upaya panyobiahan (publikasi) sastra Bali mapaiketan ring upaya nyobiahang sapulahpalih pamargi miwah pikolih ipun sajroning invéntarisasi, pengamanan, penyelamatan sastra Baliné majeng ring krama Bali miwah para jana loka tiosan. 
 (2) Panglimbakan Sastra Bali (Pengembangan Sastra Bali)
Upaya nglimbakang sastra Bali patut kalaca-laca marupa pamargi sakadi: (a) nglimbakang (penyebarluasan) sastra Baliné ka dura désa miwah ka dura nagara; (b) nglaksanayang panureksan (pengkajian) sastra Bali; miwah (c) ngawerdiang kabinarupan (pengayaan keberagaman) sastra Bali. 
 (3) Pangunakayan Sastra Bali (Pemanfaatan Sastra Bali)
Upaya mangunakaya sastra Bali gumanti matetujon (1) ngwangun kasusilaning budi kawangsan (membangun karakter bangsa), (2) nincapang kakukuhan sastra lan budaya Bali; (3) nincapang kawibuhan krama Bali; miwah (4) nincapang kawigunan sastra Baliné majeng ring sastra Indonésia miwah sastra dura nagara. Upaya ngunakaya sastra Bali sajroning ngwangun karakter bangsa miwah ketahanan sastra Bali prasida kamargiang malarapan antuk paneleban daging kasuksman (internalisasi nilai) sastra Bali; pangragrag (inovasi); nganutang sastra Baliné mangda gumanti prasida kanggén midabdabin aab miwah pangrabdan jagat (beradaptasi menghadapi perubahan); ngwangun komunikasi lintas sastra; miwah ngwangun kolaborasi antarsastra. Upaya ngunakaya sastra Bali sajroning tetujon nincapang kawibuhan krama Baliné manawita prasida kamargiang upaya-upaya sakadi ngolah sastra Baliné mangda gumanti dados sangu urip utawi pangupa jiwa (produk), sané tetep ngrajegang kasuksman miwah kautaman (nilai keluhuran dan kearifan) sastra Bali. Upaya ngunakaya sastra Bali sajroning tetujon pasidikaran prasida kalaksanayang pamargi minakadi diplomasi sastra miwah nincapang pasawitran pantaraning dura nagara (peningkatan kerja sama internasional di bidang sastra). 
 (4) Panuntunan Sastra Bali (Pembinaan Sastra Bali)
Panuntunan sastra Bali janten matetujon gumanti nincapang kawagedan krama Bali sajroning nyastra malarapan antuk upaya-upaya sakadi (1) nincapang pangajah-ajah miwah paurukan ri sajroning sastra Bali (pendidikan dan pelatihan sastra Bali); (2) standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Sastra Bali manut sakadi pangapti; miwah (3) nincapang kapasitas tata kelola Lembaga Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. 

Panutup 
Pamarikukuh sastra Bali jati-jati kapatitisang mangda gumanti sida ngentikang rasa gelitik mangragrag pamargi-pamargi (budaya kreatif) krama Baliné mapaiketan ring tata titi ngolah sastra Bali mangda gumanti sida mabuat mapikenoh pinaka sangu urip utawi pangupajiwa sané luih tur inggil sané tan prasida katandingin olih para jana ring nusantara miwah ring dura nagara. 
Upaya amarikukuh sastra Bali mawasana ring kapikukuhan lan kagunakayan sastra Baliné ring kauripan i krama Bali sakala niskala, miwah ngentikang saha ngawerdiang rasa bangga krama Baliné madué tetamian sastra Bali. Kakukuhan mapaiketan ring kakukuhan jau' angga i krama Bali sajroning nangkepin pangrabdan jagat. Kagunakayan mapaiketan ring panglimbak pangragrag i krama Bali majeng ring tetuek sastra Bali sané sayan-sayan kadohin olih para yowana Baliné ri sajroning pasidikaran jagat sané awor tan patepi. Kabanggan mapaiketan ring upaya ngentikang saha ngawerdiang rasa urati miwah tresnan para yowana Bali ring sastra Bali mangda gumanti nénten banget keni kagoda, bilih-bilih kaanyudang olih pangrabdan kaluihan rupaning budaya dura nagara (pesona budaya asing). 

Daftar Pustaka 
Bagus, I Gusti Ngurah lan I Ketut Ginarsa. 1985. Kembang Rampe Kesusastraan Bali Purwa. Wewidangan I. Singaraja: Balai Penelitian Bahasa. 
Berg. CC. 1927. De Middlejavaansche Historische Traditie. Santpoort. Uitgeverij C.A. Mees. 
Darma Putra, I Nyoman. 2000. Tonggak Baru Sastra Bali Modern. Yogyakarta: Duta Wacana University Press. 
Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Dati I Bali. 1990. Kamus Bali-Indonesia. Denpasar. 
Kanta, I Made. 1984. “Kesusastraan Bali pada Zaman Klungkung”. Singaraja: Balai Penelitian Bahasa. 
Pigeaud, Th. 1957. Literature of Java. The Hague: Martinus Nijhoff.
Suarka, I Nyoman. 2007. Kidung Tantri Pisacarana. Denpasar: Pustaka Larasan. 
Suastika, I Made. 1997. Calon Arang dalam Tradisi Bali. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.


Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M.Hum.
dosen ring Prodi Sastra Jawa Kuno. FIB Unud.

No comments