Lawat-lawat; Idupé Mondong Bagia

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
Suba pasti! Sing sengsara dogén ané tepuk uli mara lekad. Adané dogén cara cakra gilingan, musti misi mapiteh. Uda urusanga, nyak beneng kija pitehané. Ané penting, iraga suba nawang ulian mapiteh tongosé terus matukar-tukar. Biin betén, biin duur. Gantiné duur eda engsap taén betén. Kéto masih, digantiné betén eda engsap dugasé baduur.
Liu ada penutur kejernihan ané nawang rumusé ento. Munyiné dugasé nuturin, nyak ening cara yéh klebutan ané tusing telah-telah membah. Yéh ening ento luung anggon malukat, ngilangang sakancan mala di paukudané. Tutur ané ening dadi masih anggon panglukatan. Ané lukat sing ada lén, tuah kenehé ané peteng dedet cara tilem kapitu.
Yén alih di satua-satuané, idupé di guminé matimpal koné ajak peteng dedet. Peteng dedet ento nyejehin, sing ulian caling rénggah cara Rangda, kéwala ulian peteng dedeté ento gobané luung-luung. Nyén ngorang jegég kalawan bagus ento tusing luung? Jegég bagusé masih ané bisa ngaénang iraga kaput peteng dedet. Tungkul ngurusang kajegégan ajak kabagusan, engsap menehin ané buuk-buuk di tengah ukudané.
Munyi ané alus-alus bisa masih metengin. Kadén suba tuturina di satuan Tamtamé, I Tamtam punyahin tutur alus Diah Adnyaswari. Ento mirib ané madan tutur manis ngamanesin. Awinan patut iraga adéng-adéng yén ningeh tutur alus buka kéto. Sing tawang di tengahan alusé misi wisia. Yén suba ento kadung bakat gelekang, sinah iraga lakar sengsara ulian sing tiaga.
Cutetné mulan kéweh milih-milihin, ané kén kadén sandang gugu, ané kén kadén ané dadiang luu. Makejang pangenahné patuh dogénan. Apa buin cara jani, tutur ayuné suba mudah maliah. Apang bisa koné iraga nuutin I Bébék. Bisa ia milihin amahan diastun madukan ajak endut. Ento mirib ané dadianga dasar, ngudiang bébéké natia anggona banten suci. Apa buin bébék putih jambul ané makeber ngaja kanginan.
Bébék putih majambul dogén suba orahanga bén suci. Apa buin yén ada anak putih-putih misi jambul baduur sirahné. Sinah ento sucian tekéning ané suci-suci. Anak ané suba ngadokang jambulé ento, apang bisa koné matingkah nganutin warnan panganggoné. Suci koné sing tuah ulian panganggo bresih. Suci ento koné ada di tengah kenehé. Apanga tiling koné kenehé ngambekang kasucian. Yén suba kenehé suci, sinah layahé ngekoh ngomongang ané sing suci. Suba amonto kondén masih madan pragat, patut lanturang kasuciané apanga nganteg ka parilaksanané.
Tetelu ané suci ento anggon dasar apanga idupé tusing terus ngéwehin gumi. Ané madan gumi sing tuah tongos iragané ngoyong. Awak iragané masih gumi. Awak anak lénan masih patuh madan gumi. Makejang ento gumi. Sing ngéwehin gumi, tegesné sing ngéwehan awak padidi lan sing ngéwehin anak lénan. Ené madan jalan nguseh padidi.
Luungan iraga majalan padidi-padidi yén tetujoné suba tusing patuh. Bandingang iraga paturu saling maatin pajalan. Pajalan iragané baatin anak lenan, pajalan anak lénan iraga ané maatin. Ané maatin sing ja ada lénan, ulian tetujoné ané sing patuh. Pradé patuh, carané ngalih bisa sing patuh.
Kéto ajah-ajahé uling ilu. Kéwala yén jani tingalin, liunan anaké maksa apanga nyak patuh carané ngalih tetujon. Sing perlu buin anaké ento nakonang tetujon iragané apa, tetujon iané apa. Kadéna suba patuh tetujon iragané ajak makejang. Nyak cara anak ngaud don blimbing.
Iraga nénénan anak suba kaliwat baat ngaba aban-aban, tunduné kanti bungkuk-bungkuk, peluh nyrékcék, angkihan angseh-angseh. Aban-aban iraga uli lekad dogénan suba baat. Yén sing ulian baat, to ngudiang anak ceriké mara lekad misi ngeling? Yén sing tuah ulian ia suba nawang, palekadané ené tuah ngaba pabaat. Pabaat ento suba bekelé idup, pabaat ento ané lakar kutang dini di guminé. Nyén ngadén iraga ené tuah manusa idup mondong suka duka, lekad dini maat-maatin gumi!IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments