Belahan

Olih: Ni Putu Asriani Putri
Gagambaran Manik Sudra
Nuju bulan Oktober guminé sampun masuk masan hujan, mulané guminé galang sané mangkin guminé peteng dedet matan ainé tangkeb baan gulem. Kruwug-kruwug munyiné uli baduur nyihnayang lakar hujan, makuwus hujané teka uli bedaja bengong Madé Rai nepukin hujané masibakan wiréh di tongosné sing hujan di bedaja suba bales. Gelur-gelur dadongné ngaukin “Éh rai... nyi ngujang  geleng bengong jemak énggalan dagangané apang tusing énggalan hujané neked dini." Mekesyab Rai ningeh munyin Dadong Rundu ngénggalan ipun laut nampedin dagangané. Sampun telung dina Dadong Rundu tusing maan medagang ulian neren hujané tusing merérén-rérén. Makaengan Dadong Rundu nyambi nampedan dagangané, “Kéné suba déwéké hidup lacur tusing ngelah apa, kadirasa tongos medagang tusing ngidang nyéwa jeg mileh kéné nyempil dini ditu ngojog dija ja ada tongos kosong kemu ya laku.” Madé Rai sané ningehang dadongné mekaengan tusing nyidang ngorahang apa lagutan mula saja hidupé lacur kemu mai mileh nyempil medagang.
Di tengah mobil Avanza-né Mén Jrikén lan panakné Ketut Berit mekenyem jelé nyingakin Dadong Rundu lan Madé Rai tusing maan medagang. “Éhh Luh tolih nyi ja sing maan medagang musuh méméné,” masaut lantas Ketut Berit, “Aget iraga dadi anak sugih o mé, sing cara kéto tiwas dadi jelema mirib ipidan parisolahné jelék to mé.” Kedék ngerikik Mémé Jrikén, “Hahaha ento suba mémé mula sing cocok ajak Dadong Rundu uling pidan ulian ia lacur mémé tusing demen ajak ya, sing lével mémé Luh diapin orang ya pisagan dauh umah iraga lek atin mémé lamun orahanga manyama tekén ya. Mémé tusing marasa ngelah nyama jelé kéto hahaha." Ketut Berit milu kedék ningeh munyin méméné, “nah do to rambanga mé, do paek-paek ngajak jelema kéto lan mai jani adénan mulih.” Risampuné neked jumah uwab-uwab Ketut Berit matané kiap, laut ipun ka kamar, “Mémé, icang lakar pules malu kejep kiap sajan matané.” Mecelep Mén Jrikén ka kamar Ketut Berit, “Mih kéné sajan nyi Luh dadi panak asal mekékén orahin nyemak gaé setata lebian alasan, nah pules ja nyi ditu ked sanja.” Ketut Berit tusing nyangetang munyin méméné, matané suba kiap ten kerasa ipun suba meklepuk sirep. Rikalaning nyaluk sandikala Mén Jrikén nundunin panakné, “Éh Luh bangun, suba sandikala jeg atep nyi ked peteng pules,” kijap-kijap Ketut Berit bangun, “Duh mé mata icang kiap sajan tusing ngidang nanggehang kéwala jani sakit nas icang mara bangun mé.”
“To suba nyi lebian pules Luh langakahin ai nyi to makané nyakitang sirah.”
“Ahh tusing mé né lén sakitné, tumbén ngasanang kéné mé, lan mai ateh jep ka dokter mé.”
“Nah panjusang iban nyi malu bénjep mémé ngateh ka dokter.” Ritatkala sampun di dokter Mén Jrikén lan Ketut Berit ngantosang antréan wiréh akéh anaké maubad. “Atas nama Ketut Berit silahkan masuk,” ningeh adané sampun sambata tekén perawaté laut ipun Ketut Berit mecelep. “Sira niki sané sungkan?” kéto dokterné matakén. Laut masaut Mén Jrikén, “Niki panak tiangé sungkan pak, ngorahang duurné sakit sing sida naénan.”
“Nggih berbaring dumun drika tiang cék.” Risampuné wusan mepréksa Ketut Berit baanga ubad tekén dokteré lantas ipun budal sareng Méméné.
Gelisang satuané, sampun aminggu Ketut Berit gelem tusing ngidang bangun ulian nyakitang sirah. Mén Jrikén inguh paling nepukin pianakné buka kéné, kadirasa ngelekang nasi tusing jaen. Ketut Berit, gobané kembang lémlém duwuh-duwuh ngorahang sakit sirah, dokter kudang dokter suba aliha tekén Mén Jrikén tusing masih nemu hasil. Sagetang ada anak jerit-jerit disisian, “Mbok.... mbokkk....”
“Yih éngkén né Dék? Adi jeg jerit-jerit.”
“Né yang nelokin panak mboké I Berit mekelo orahanga gelem nyakitang sirah.”
“Ae sajan Dék inguh paling yang kéné Dék nepukin panaké.”
“Kéné nyen mbok pisagan dangin umah yangé ada masih taén sakit kéto, orahanga to sakit belahanné Dadong Rundu to bisa ngalih belahan.” Mesaut bangras lantas Mén Jrikén, “Éh Dék, kadén Dék nawang yang jak Dadong Rundu suba memusuh uling pidan, nyak sing yang kemu bukané seger panak yangé malah sakitina, bisa kéto jeneng jelemé né Dék.”
“Wéhh mbok alahang malu gedeg basangé mongkén ja memusuh iraga nak perlu adané, Dadong Rundu nak biasa gén ngajak mbok, mbok né maluan ngemusuhin ulian dadongé to anak lacur, alahang malu kemu sing pedalem panaké? Memules tusing ngidang bangun mbok?” Mén Jrikén mendep ningeh munyin ipahné laut ipun memunyi, “Nah lamun kéto ateh yang kemu Dék, sebenarné yang géngsi tapi ulian panak yang nyak kemu meubad.”
Rikalaning sampun neked di jumahné Dadong Rundu, ipahné Mén Jrikén laut ngojog Dadong Rundu. “Dong... Dadong Rundu tulungin ja ipah tiangé dong.”
“Tulungin apa Dék?” Kondén pegat munyiné Dong Rundu ipun kesyab nepukin Mén Jrikén ka umahné ngajak panakné. Laut Dadong Rundu metakon, “Nak kéngkén né? Mesaut ragu Mén Jrikén nyautin munyiné Dadong Rundu, “Dong coba neng préksa sirah panak yangé nyakitang sirah a minggu suba sing seger-seger.” Dadong Rundu tusing nyautin munyiné Mén Jrikén laut ipun ngecék sirahné Ketut Berit. “Mimih déwa ratu panaké belahan né Luh uling di paban ked beténné belahan.” Mayéh-yéh peningalané Mén Jrikén ningeh orahanga pankané belahan. “Mih men kéngkén jani dong?”
“Nah lakar ubadin malu.” Dadong Rundu iteh ngubadin Ketut Berit uling di pabané jangina simbuha baas cekuh mimbuh liligundi anggona mepel sirahné. “Né Luh suba ijin cang ubad panaké ajak malu mulih baang ya sirep.”
“Mih suksma né dong, dumadak énggal seger panak yangé.” Kacerita sampun liwat petang dina, Ketut Berit sampun dadian bayuné sampun segeran Mén Jrikén makenyen nepukin panakné sampun nyak segeran. “Kéné ba nyak panaké jani seger, lakar ngorang makasi malu ngajak Dadong Rundu amongkén suba cang ngemusuhin ia nyak tetep nulungin icang.” Kéto Mén Jrikén ngemimik pedidina. Sagetang tepuk Dadong Rundu di rurungé teka uling warung, laut Mén Jrikén nyagjagin, “Dong..... dongg... Suksma suba nulungin panak yangé dugasné ngubadin jani suba dadian bayuné dong.” Dadong Rundu mekenyem, “Nah Luh men suba seger gén.” Mesebeng layu Mén Jrikén laut ngeraos, “Sujatiné tiang lek ajak dadong uling pidan bakat musuhin, jani disubané tiang ngelah kabrebehan dadong nyak iklas nulungin, sing ngidang ngorang apa yang dong jaba ngorahang suksma dogén.”
“Luh né liwat-liwat depang suba do bin satuanga, jani melajah iraga menék ngancan éngkén patutné raga ngajak anak tuaan, éngkén patutné raga manyama braya jani bareng-bareng melajah, cang tusing gedeg jak Luh mirib ulian sakit Belahan iraga ngidang bin paek bin akur tusing memusuh kéné mirib jalané Luh.” Makenyem Mén Jrikén nyambi mlekuk Dadong Rundu.


Ni Putu Asriani Putri
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, Fakultas Dharma Acarya, Institut Hindu Dharma Negeri Dénpasar

No comments