Puisi-puisi IGB Wéda Sanjaya; Jalan A. Yani Nadak Sepi

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Jalan A. Yani Nadak Sepi

Jalan A. Yani nadak sepi
Tuara ada puisi malali
Ané ngliwat tuara nyambat sara
Ané nyambat sara tuara saja

Telung jam tiang ngantiang
Jalané nu masih sepi
Motoré pasliwer
Tuara ngaba ramé
Mirib raméné ané tuara ada

Kudang tiban suba iraga matemu?
Tiang nyujur kampus
Idéwa ada kala nika
Matanja kenyung wangi sekar gadung
2006
Jalané ené manyama ajak tiang
Anggo tiang tugelan
Ngantih ipian

Ah, kampus tiangé suba ilang
Jepuné ilang
Tresnané ngambang
Di betén jepune pidan
ada anak luh maplalian smara
Tiang kasmaran
A.Yani ramé ulian puisi
Né jani
Saget nadaksara sepi.Nandur

Bulihé suba sedeng tandur, Gég.
Kéwala entegang kenehé mangantosang.
Mani ada déwasa, barengin tedun di carik.
Yadian ceriké tuara pagelahan.
Ngendon uripé, patilesang ragané.
Yén bulihé suba dadi padi,
Paselegin nyukutin.
Di disné manyi, 
ditu liangé édéngang.Negak

Melahang negak, Gég
Eda bes tegeh,
anginé ngesir bisa ngilangang ngeh

Yan baduur,
jalané masisa tuah nuunang
Ngancan tegeh,
saget ulung sakité nyajang

Tongos negaké pilihin
Eda negakin gedebong
Apang tusing kuni anak ngomong
Gég né masa jité belus

Melah yan negak di dampar
dampar kayu, dampar besi
tegeh andap, luan tebén dadi
Kéwala eda kanti nglikadin anak lén
ulian tegak bisa ngaé salah panampén

Yadian ada tegak baduur,
negaké apang nganutin sulur.
Yén dadi alih,
Ané betén pilih 
Belog ajumé tejek tegul 
ané ngliwat apang nguntul.


  
Sikep

Kebatang kampid idéwa
Mangda teeb manah sang ngaton
Kéwala sampunang lali
Ketékin buluné saka siki

Rikala nyujur muncuk
Selahang matinggah ring carang
Sisik buluné,
wilangin iwangé
Mangda tan baat keberé

I déwa sikep
Mautama genah ring akasa
Kéwala sampunang lali
Wit pranan idéwa ring pretiwi

Yéning tegeh idéwa mangumbang
Paliaté sampunang ngambang
Manahe sampunang bimbang
Uleng ring pangapti
Lawat idéwa ngetisin gumiKélangan

Kélangan batis
Kélangan lima
Kélangan awak
Nadaksara makejang ilang
Batis tukung
Lima buntung
Awak putung
Panumaya makejang limpung

Kesyab akesyaban
Sebet asebetan
Kéwala urip patut majalan
Jalané jalanin
Uripé jalanang
Ané gelahang jani aduang
Eda kanti nguredang.


I Gusti Bagus Wéda Sanjaya
guru Basa Bali ring SMA Negeri Bali Mandara. Kakawian dané naanin kawedar ring Bali Post miwah Suara Saking Bali

No comments