Ida Bagus Pawanasuta Polih Hadiah Sastera Rancagé 2020 Sastra Bali Modérn

Ida Bagus Pawanasuta (ring tengawan), Potrekan Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra
Hadiah Sastera Rancagé warsa 2020 sampun kasobyahang dina Sukra Umanis (31/1/2020) ring Majalengka, Bandung. Ring widang sastra Bali modérn (SBM), sané ngamolihang inggih punika sastrawan Ida Bagus Pawanasuta. Cakepan Idané sané polih Hadiah Sastera Rancagé 2020 marupa novelét mamurda Tresna Tuara Teked.
Hadiah Sastera Rancagé wantah penghargaan sané kasukserahang majeng ring pangawi sastra modérn sané nganggen basa daérah.  Hadiah puniki kaicén olih Yayasan Kebudayaan Rancagé ring Bandung duwén pangawi  Ajip Rosidi.
Kakawian pangawi saking Klungkung puniki nyaritayang indik tresna pegat ring tengahing margi saking duang pasang truna-truni. Kapertama indik pamargin tresnané I Duduk sareng Luh Kinanti sané pegat ring tengahing margi sangkaning ipun makakalih mabinayan pendidikan, swaginannyané sarahina-rahina, miwah kota genahné meneng. Lan sané kaping kalih indik tresnané I Madé Bungarta sareng Luh Cempaka sané pegat sangkaning keni guna-guna.
Panuréksa Sastera Rancagé widang SBM , Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra nganikaang, novelét kakawian Pawanasuta puniki karipta antuk basa sané lugas, kruna sané cutet, nanging mersidayang nguningayang napi sané jagi kasatuaang. "Pamargin satua lancar, konflik kaolah becik," baos Darma Putra.
Nanging, kakirangan novelét puniki wantah ring énding utawi panguntat carita. Sakadi gagéson lan kirang éksplorasi. Sakéwanten énding puniki tetep prasida katampi ring kayun. "Yéning cutetang, novelét puniki prasida nguningayang indik gagambaran krama Baliné sané akéh maduwé kesenian miwah kepercayaan indik kekuatan gaib," dané ngimbuhin.
Ring warsa 2019 kawedar 13 cakepan SBM, lan akéhan malih petang judul saking warsa 2018. Saking 13 cakepan punika luiré novelét asiki sané mamurda Tresna tuara Teked kakawian Ida Bagus Pawanasuta. Kutus pupulan satua cutet luiré satua cutet terjemahan saking Basa Indonésia ka basa Bali mamurda Mémé Mokoh kakawian Putu Oka Sukanta sané kabasabaliang antuk IDK Raka Kusuma sareng I Putu Supartika, pupulan satua cutet Suara Saking Bali mamurda Nyujuh Langit Duur Bukit madaging 22 satua cutet saking 22 pangawi, Ngipiang Jokowi kakawian I Madé Sugianto, Aud Kélor kakawian Déwa Ayu Carma Citrawati, Ngerebutin Abu kakawian I Nyoman Agus Sudipta, Pasisi Sanur kakawian IBW Widiasa Kenitén, Ling olih I Komang Alit Juliartha, miwah Bali Plastik? kakawian Ni Nyoman Ayu Suciartini.
Antologi puisi luiré Puspanjali sané marupa pupulan puisi sa-Kabupatén Bangli, Adi Bulan pupulan puisi I Putu Wahyu Santosa, Ulun Danu kakawian Érkaja Pamungsu (IK Ériadi Ariana), miwah Kamérad Léningrad puisi naratif IDK Raka Kusuma. Sajabaning kakawian marupa cakepan, wénten taler kakawian sané kawedar ring koran Redité luiré puisi, artikel miwah satua cutet.
Wénten taler majalah éléktronik Suara Saking Bali sané kawedar nyabran asasih tur blog www.suarasakingbali.com. "Ring Suara Saking Bali, pangawi polih genah ngawedar kakawiannyané. Kantos Januari 2020 puniki sampun terbit kantos édisi 39," baos Darma Putra.
Ipun ngawewehin, wéntené majalah Suara Saking Bali puniki dados média sané mabuat pisan majeng ring pangawi tur majalah puniki taler gratis. (sup)


No comments