Puisi-puisi I Gdé Nyana Kesuma; Mecil Liang

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Kopi

Dikéngkéné ia manis
Dikéngkéné ia pait
Yan lebian gula
Kembang jitné mabunga
Mabunga emas ngrenyeb
Manisné melenyad
Sahasa lakar nganyudang

Yén tusing misi gula
Empet jitné
Ané pesu tuah entut
Entut bengu
Tusing nyandang gugu
Pait mekilit
Jelékan tekén bangkén 
dongkang

Nahh..... 
Né ada meka gedé
Suluhang suluhang ragané
Suba beneh? 
Apa pelih? 
Saihang ajak kahuripanné jani
Suba tusing baan ngadabang

Ané cén kadén timpal
Ané cén kadén musuh
Nyaru nyaru
Nyekjek, ngimpek 
Apang tusing cunguhé ngenah
Ngejengit bedik jeg ampet
Mirib ditu legan kenehnéBabakan Polé

Guminé jani suba malénan
Malénan ajaka ipidan
Idupé suba lebian géngsi
Amah jaman
Pakpak ané madan globalisasi

Cihna gumi kaliuga
Kangin kadén kauh
Kaja kadén kelod
Campuh maadukan
Booné mangkug

Mangkugné di tengah
Nanging miik mangalub yan di sisi
Melahang malu nyisik
Nyisik ané madan bulu
Bulu-buluné pedidi

Suluh-suluhang apang melah
Apang tusing di tengahné uwug
Disisi cara sémprong maprada
Do kanti ngamuk iri atiné
Subhaktiné telebin apang sangetBalé Banjar

Guminé jani suba lebian géngsi
Balé banjaré suba maganti
Pidan tongos parum
Matempung ané madan rasa
Apang sida nemu ané madan cumpu

Jani suba maelénan
Dadi tongos nyongkok
Nyongkok to nak sing ja meju
Sakéwala nyongkok nyambilang mecil
Mecil-mecil ané madan liang

Mirib kanti tubug jarijin limané mecil
Mecil kanti bongol
Mecil kanti kolok
Tusing pati rungu tekén unduk
Mirib ditu tuah liangné

Saja kondén liu tau
Tau tekén ané madan urip
Lekad di aluhé
Apa tagih énggal teka
Tusing taén ulian utsahané padidiBhuana

Nguuuuuuung......
Kéto munyin kapalé madéngung
Kanti nyusup katengahing telaga
Saja mula titiang
Né jani ada di tengahing telaga pelung
Ané ngalahang pelungné langit

Mara joh malihat
Di sisi tengawan ada doser 
Ané ngeruk tanah
Di sisi tengébot ada sang jumeneng
Sané stata ngalestariang tanah Baliné
Sakémaon suba nganggo traktor

Sampi mapadu makakalih
Tuah ngidang mabalih
Sang paksi kasarengin gamricik yéh
Tusing ngidang buin madaya
Kadirasa mati ngadeg
Mapangenan nepukang unduké

Beneng pangliaté
Tegeh ada pupulan andus
Tusing tau tekén apa ané ngranayang
Kanti telah mekudus
To suba ané madan tuah tuuh
Tuuh jani idup di guminé agungMecil Liang

Idup di guminé jani
Suba amah jaman
Telah uliang géngsi
Géngsiné tegeh manyujuh langit
Konyangan enu magantung
Magantung mategul
Ané negul tuah rasa
Rasa liangé ané utama
Uli cerik kanti kelih
Apa buin i pekak lan i dadong
Jani itep mecil-mecil
Mecil-mecil liangé
Ané pecila nengil
Tusing pati ngalawan
Ané karasang tuah panes
Yan dadi suba makeplag
Uli mara kedat
Nyongkok meju
Sambil makinyukan
Di jalané ngaba motor
Tileh masih itep mecil-mecil
Mirib apang kanti lemahé telah
Mara lakar suud mecil-mecil
Ento suba cihna guminé
Gumi kaliuga


I Gdé Nyana Kesuma
magenah ring Br. Yéhtengah, Kelusa, Payangan, Gianyar, prasida kahubungin ring email: nyanakesuma10@yahoo.com.

No comments