Timpal Tiangé Makejang Ngelah Mémé, Mémén Tiangé Dija Pa?

Olih: I Putu Supartika
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
“Tiang numbas mémé.”
***
Anak cerik luh majalan pedidiana di Jalan Gajah Mada Dénpasar baan tindakan batis puyung. Muané sayu, daki, buina seming. Masandal jepit matali sanglir tudtud, bajuné putih sakéwala suba tusing putih kedas krana misi tultul-tultul selem lan soklat.
“Pak dija wénten anak ngadep mémé?”
Anak muani ganggas ané takonina marérén ajebos, nlektekang anaké cerik totonan, kituk-kituk sambil ngadésem laut magedi. “Sinting,” kéto ia masaut adéng sambilanga majalan genjing ngalahin anaké cerik. Ia majalan beneng kauh, anaké cerik beneng kangin. Anaké cerik makipekan ningalin tindakan batis anaké muani kanti ilid di pengkolan jalan trotoaré.
Sabilang dagang wiadin toko ané tepukina di sisin jalané tlektekanga, dikénkéné ia merérén di malun dagang wiadin tokoné totonan. Tusing ada keneh lakar meli apa ané adepa di tokoné totonan; kain, baju, kulkas, kranjang, piring, kopi, kipas angin. Ia tuah dot meli mémé, nanging kantongné puyung.
Disubané neked di tokoné ané nomer telu satondén Tukad Badung, ia macelep ka tengah tokoné. Neked di tengah kipak-kipek ningalin dagangan ané adepa di tokoné totonan; émbér, wadah mis, cédok, kranjang plastik, kompor, talenan, sinduk. Anak luh ané nyaga tokoné maakin sahasa matakon: ngalih apa gék?
Anaké cerik makipekan, tlektekanga muan anaké ané nyaga tokoné uli di batis kanti ka bokné. Ané nyaga tokoné héran nepukin déwékné sarasa kalalungin lantas buin matakon: ngalih apa gék?
Kitak-kituk anake cerik nyautin patakoné totonan.
“Émbér?”
Ia masih kitak-kituk.
“Plalian? Dini sing ngadep plalian.”
Kitak-kituk, adéng pesan, cara tusing mabayu.
“Men apa? Dini tuah ngadep pekakas anggon di paon dogén. Ngalih sinduk?” ané nyaga tokoné nyemak sinduk ané magantung tur ngenjuin anaké cerik.
Tetep ia kitak-kituk.
Sambilanga ngejang sinduk, tukang jaga tokoné nyumunin matakon: men gék meli apa orahina tekén reramané jumah?
“Mémé.”
“Meli apa orahina tekén méméné?”
Ia kitak-kituk sambilanga masaut, “tiang numbas mémé.”
“Hah..,”
“Baang tiang numbas mémé.”
“Mémé? Mémé nyén?”
“Driki ten ngadep mémé? Baang tiang meli, baang tiang ngutang, tiang déréng ngelah pipis.”
“Nyem! Dini sing ngadep ané tawah-tawah!”
Anaké cerik totonan tuludanga pesu uli tokoné. Krana sing nyak pesu, lantas kedenga limané abana ka jalan trotoaré.
“Da buin nyai mai! Yén tepuk lakar putput tendasné nyai.”
***
“Tiang ngujang sing ngelah mémé, pa?” dugasé enu cerikan lan mara nawang madan mémé ulian timpal-timpalné setata ngaukin adan méméné ia matakon kéto tekén bapané.
“Ngelah, cening ngelah mémé.”
“Dija mémén tiangé?”
“Ondén nyidaang mulih ngalih cening.”
“Dija pa?”
“Megaé joh.”
“Joh kija? Di Jawa pa?”
“Ae.”
“Bin pidan mulih?”
“Jani nu sibuk.”
“Cara nyén mémén tiangé? Nyak cara méméné I Tiara? Apa mokoh cara méméné I Léndri?”
“Jegég, jegég cara cening.”
Ia malaib ka kamarné nyemak belaan meka, tlektekanga muané di mekané. Lantas malaib pesu ngalih bapané.
“Mémén tiangé misi kladengan cara tiang pa?” ia matakon sambilanga nujuang kladengan di jagutné ané ngenah di mekané.
“Ngelah cening.”
Ia marasa lega krana méméné patuh muané cara déwékné. Yadiastun tusing taén nepukin jeneng méméné, nanging ia nyidaang ngrawatang di mekané. Kenyam-kenyem ia ningalin meka. Pesu mulih ngiceh ia mameka ningalin muané, ngusap kladengané sambilanga ngrawatang muan méméné.
Rikala melali sek timpalné, ia nuturang méméné. Orahanga muan méméné patuh cara muan gelahné, maimbuh misi kladengan.
“Nyén ngorahang kéto?”
“Bapan tiangé.”
Mémén timpalné ané ningeh makenyem ningeh pasautné.
***
Gedénan buin bedik, ia masih tusing nepukin méméné. Méméné ané orahanga nongos joh di Jawa kondén masih taén mulih. Suba kanti apal ia tekén muané padidi ulian sesai mameka, lan suba kanti lapah masih ia ngarawatang muan méméné ané orahanga mesib tekén muan gelahné.
“Ngujang mémén tiangé kondén mulih kanti jani pa?”
“Ondén cening.”
“Ngujang ondén pa? Tiang dot matemu ajak mémén tiangé. Tiang dot nyaihang mua, apaké seken patuh cara ané orahang bapa.”
“Cening, suud ja nakonang mémén ceningé.”
“Kenapa pa? Ngujang tiang sing dadi nakonang mémén tiangé?”
“Mémén ceningé suba sing nu.”
“Nyén ngorahang kéto? Koné mémén tiangé megaé di Jawa?”
“Mémén ceningé sakit di Jawa, ulian sakit ngemasin mati.”
Nyerékcék yéh peningalan pianakné. Tusing suud-suud ia nyambat mémé, sakéwala ané kaukina tusing taén lakar tepukina, krana cara raos bapané suba mati di Jawa ulian sakit.
***
“Bapa nyidaang ngaliang tiang pagentin mémén tiangé?”
Bapané ané sedek mersihin jagung lakar adepa ka peken mecuk alis ningeh munyin pianakné.
“Nyidaang pa?” pianakné nyedsed matakon. Bapané tusing nawang kénkén carané nyautin patakoné totonan.
“Nyidaang pa?”
“Bapa nu ada gaé cening.”
“Lamun bapa sing nyidaang, orahin tiang kénkén carané pa. Tiang ané lakar ngalih pedidi.”
“Ning, mémén ceningé suba mati.”
“Apaké sing ada mémé ané lénan ané nyidaang ngantinin mémén tiangé pa?”
Bapané mendep.
“Sing ada dagang ané ngadep mémé, pa? Lamun ada mai atehin tiang meli.”
“Ning, bapa nu ada gaé. Ne tingalin nu liu gagaén bapané ané ondén pragat.”
“Bin pidan bapa nyak ngatehin tiang meli mémé?”
“Bapa tusing nawang, gagaén bapané nu liu.”
“Béh, lamun kéto tujuin dogén dija tongosné pa.”
Bapané tusing masaut lan limané iteh ngedasin jagung.
“Dija pa?”
“Bapa sing nawang.”
“Di Peken Kumbasari sing ada pa?”
“Bapa sing nawang.”
“Béh…”
Ia malaib ngalain bapané. Tusing morahan ia pesu ka jalané. Bapané ngadén pianakné melali di umah timpalné, krana suba biasa pianakné pesu tusing morahan yén lakar melali di umah timpalé ané dadi sandingané.
Di sisin jalané laut ia matakon tekén anaké ané tepukina. Ia nyelepin dagang, toko, wiadin peken. Alep lan cara anak belog-belogan ia matakon, ring dija wénten ngadep mémé, wiadin matakon, napiké driki ngadep mémé, utawi baang tiang numbas mémé.
***
Tusing ada ané ngadepin mémé. Tusing ada ané nyak nujuin dija ada dagang mémé. Buina liu dagang utawi tukang jaga toko ané nundung déwékné. Sebet kenehné. Ia nuju ka Peken Kumbasari, di gomplokan mis pekené, ia nepukin liu ada bontang jagung ané nu misi kulit lan jambot jagung. Duduka saka besik wadahina krésék wadah bunga ané tepukina di sampingné. Disubané liu maan nuduk bontang jagung, ia ka kubuné.
Di kubuné bontang jagungé totonan tugel-tugela. Tusuk-tusuka aji lidi. Tugelané ané bawak-bawak tusuka anggona sirah. Tugel-tugelané ané lantangan anggona awak. Isinina lima lan batis baan bontang jagung ané geles-geles. Jrijiné gaéna aji lidi ané tusuk-tusukanga ka bontang jagungé. Bokné gaéna aji jambot jagung.
Bontang jagung ané suba tusuk-tusuka lan mesib cara jelema totonan gaénanga baju aji kulit jagung. Ulian ia demen nepukin méméné I Tiara ané sesai nganggon daster, ia masih ngaé baju daster aji kulit jagung yadiastun tusing nyak mesib cara daster. Tuah kulit jagung ane suluha aji tali rapia, lantas lingkehanga di bontang jagungé ané mesib cara awak jelema totonan.
Ia makeneh, yén saja enu ngelah mémé, pasti ia lakar  nundénang méméné nganggon baju daster sabilang wai. Apang patuh cara méméné I Tiara ané tepukina jegég nganggon baju daster.
Krana inget tekén bapané yéning méméné ngelah kladengan cara déwékné di jagutné, ia masih ngisinin bontang jagungé totonan kladengan aji adeng. Bontang jagungé ané mesib cara jelema totonan jani anggepa dadi panyilur méméné.
“Pa, né anggon tiang penggentiné i mémé. Nyak mesib cara mémén tiangé pa?” Ia ngédéngang bontang jagungé totonan tekén bapané.
Bapané makenyem matimpal sebet. Tuah anggutan ané anggona nyautin.
“Tiang lakar melali pa. Lakar ajak tiang i mémé melali, apang timpal tiangé nawang muan mémén tiangé.”
Pianakné malaib ngaba bontang jagung. Sapagedin pianakné, sebetne tan kadi-kadi krana kanti jani ia tusing ngelah bayu lakar ngorahang kénkén kasujatiané. Dot ia ngorahang ané lamun benehné tekén pianakné.
“Cening tusing ngelah mémé, cening duduk bapa di Tukad Badung.”


avatarI Putu Supartika
Embas ring Désa Selumbung, 16 Juni 1994. Reriptannyané sané mabasa Bali naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Majalah Éksprési, Majalah Buratwangi, Majalah Suara Saking Bali, lan Majalah Satua.

No comments