Ajah-ajah Antikorupsi sajroning Sastra Bali

Olih: Putu Eka Guna Yasa
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
Korupsi, silih tunggil musuh sané tan surud-surud kasiatin olih nayaka praja druéné mangkin. Nénten sakadi masiat ring Kuruksétra sané sampun jenar kakantenang musuh miwah rowangé, parilaksana korupsi puniki sakadi raksasa maya sané ngamargiang adresia tantra. Ajrejepan ipun prasida nyuti rupa dados pandita wicaksana, ajebos mamurti pinaka ratu wibuh mawisésa, asliaban sida masiluman sakadi bala tentara pangraksa jiwa. Punika mawinan, yéning nénten pratiaksa para janané pastika kalingsebin antuk pangindrajala.
Yén akudang Kepala Dusun, Bendésa Adat, Camat, Bupati, Gubernur, kantos Mentri sané sampun kabui sangkaning mabukti korupsi. Pungkuran puniki, wénten taler Direktur silih tunggil BUMN saking Bali sané kantun kaselehin olih KPK sangkaning katarka nyalahwigunayang linggih tur among-amongan. Kawéntenané puniki sakadi nugesang, parilaksana korupsi méweh pisan kakelidin olih sang sané polih galah ngénterang jagat. Sané ngresresin, sang ngénterang jagat inucap katahan sujana sané sampun polih pendidikan tegeh ngambara. Mawinan patut gegonjakan para lingsiré napkala marerembugan ring penggak-penggaké sane masesimbing “tusing ada anak belog korupsi”!
Ring warsané sané sampun lintang, korupsi miwah prakantinyané sané tiosan sakadi kolusi miwah nepotisme kalaksanayang olih sang maraga wikan tur katahan pinaka pangénter jagat. Kakawin Bharata Yuddhané sampun nyritayang pikayunan momo angkara utawi koruptif Sang Duryodana tatkala putran Prabu Drestarasta punika nénten kayun nyukserahang kadatuan Indraprastané ring Ida Sang Panca Pandawa. Sang Duryodana mapikayun mangda Indraprastané prasida kawasa-wasi olih Wangsa Korawa, yadiastun kadatuané inucap sampun panemaya kawaliang ring Ida Sang Panca Pandawa manut cecumponé tatkala kasor ngamargiang pajudéné riin.
Daging parilaksana ngrebutin kadatuan sané nénten sujati druén Wangsa Korawané punika yéning saihang ring kahanané mangkin majanten tan bina ring parilaksana korup sané ngwiwilin perang ageng bharata yuddhané. Anutang ring masané puniki, yén akudang kulawarga rebat kantos nénten saling angkenin nyama sangkaning tegak umah ring tanah natah sané kaprebutin. Sapunika taler, nénten akidik pasametonané rusak sangkaning maplakara padum warisan tanah sané kabatek antuk ambek momo miwah loba ring warisan. Akéh sané nénten marasa koruptor tepengané mangkin yadiastun nyabran rahina malaksana korup ring natah kulawarga! 
Lianan ring caritané ring ajeng, Kakawin Bharatayuddha taler maosang indik Prabhu Drestarasta sané mapikayun mangdané Duryodana madeg nata maduluran antuk mademang Sang Panca Pandawa ring jagat Wirata. Duk punika, Ida ngrincikang naya kasarengin antuk putra-putrané mangda Sang Panca Pandawa kageseng ring pasanggrahan sané sampun kawangun antuk kayu sané prasida digelis ngawetuang api. Kolusi-nepotisme puniki kamargiang, mangdané Sang Duryodana, putran Idané prasida madeg nata utawi ngénter jagat ring kadatuan Hastina Pura. Sakadi sampun numan, pabuat sané pateh taler kalaksanayang olih Sang Duryodana ri tatkala nyanggra sapangrauh Sang Salya ring payudan.
Kala punika, Sang Duryodana mautsaha ngamargiang naya sandi malarapan antuk ngaturin Sang Salya pisuguh marupa raja bojana sané luih utama. Sangkaning kabecikan pisuguh inucap, Sang Salya kadalon saha narka sesaji inucap kasiagayang olih Sang Yudhistira, boya Sang Duryodana. Kaleketan ring panyanggra marupa pasuguh sakadi ajeng-ajengan, mas manik, miwah arta brana tur sané lianan ngawinang Sang Salya lipia ring tetujon utaman Idané jagi melanin Sang Panca Pandawa. Mawinan, ring pangutat carita kabaosang Sang Salya wangdé maprakanti ring Sang Panca Pandawa kantos lina pinaka sénapati ring Wangsa Korawa. Parilaksana ngalemesin musuh mangda prasida kaanggén kanti maduluran antuk pasuguh sakadi ajeng-ajengan, mas-manik, miwah arta brana punika yéning saihang ring kawéntenané mangkin pateh ring gratifikasi.
Saking carita-carita ring ajeng i raga polih pratiwimba yéning korupsi, kolusi, nepotisme, miwah gratifikasi sampun kalaksanayang saking riin tur katuma-tami kantos mangkin. Raris, wéntenke ajah-ajah indik antikorupsi sané kakeniang ring sastra-sastra druéné? Manahang titiang para panglingsir druéné sampun tragia yéning pungkuran pacang wénten pratisantana matakén kadi puniki. Indiké punika raris sané ngawinang ring Kakawin Bharata Yuddha, rakawi Mpu Sedah miwah Mpu Panuluh nugesang pisan, sang sané polih amongan pinaka duta nénten dados nunas pasuguh sadurung tetujonnyané kamargiang mangda nénten sakadi Sang Salya sané katibén pangindrajalan Sang Duryodana.
Ring pustaka Niti Raja Sasana sané kaparik olih Cokorda Denpasar wénten ajah-ajah sané manahang titiang prasida kaanggén geguat nambakin wisyan korupsi sané kalaksanayang olih Sang Ngénterang Jagat tepengané mangkin. Ajah-ajah punika sajroning Niti Raja Sasana kabaos Ulah Telu. Bacakan ulah teluné inucap inggih punika Wijayastra, Sepadina, miwah Nagarajnyana. Cokorda Denpasar pinaka raja sané taler rakawi mahbahang tigang ajah-ajahé punika sakadi puniki. Wijayastra wastan ipun, Ratu kukuh ngawe becik, mangulahang sama dana, uning yan sami ngajrihin, ngicalang manah kamurkan, wijile arum manis. Sampura ring muda dusun, luluting pandita luih, asih ring janma kalaran, saking lila ngwewehin, uning ring ngambel ayahan, katempuhan ngraksa gumi. Sopadina ping ron ipun, Ratu mantep budi suci, tan agawok ing mas arta, weruh tan binakta mati, maweweh tan jinalukan, nguningi wong sanagiri. Nagarajnyanane mungguh, manggawe ayuning bumi, mamahayu bale rusak, miwah pura, marga titi, mandodoti wong kawudan, wong luwe sinungan nasi.
Jenar pisan kabaos ring ajeng, ajah-ajah wijayastra nyaratang mangdané Sang Angawa Rat prasida nganggén dana antuk pah-pahan sané pateh, taler prasida ngicalang kamurkan, miwah asih ring janma kalaran. Mapaiketan ring antikorupsi, ajah-ajah sopadina maosang mangdané Sang Ngénterang Jagat nénten gaok utawi kadalon antuk mas miwah arta brana. Napi mawinan asapunika? Tuges pisan kakawiané punika maosang, yéning mas, manik, tur arta brana nénten pacang kabakta mati. Sakadi sané ketah kauningin, sané pacang kabakta kalaning ngungsi genahé sunya tan lian wantah karma wasana. Ring pustaka Niti Sastra kaprawiran para ksatria sané séda ring payudan pacang nuntun jiwatman Idané rauh ring Wisnu Loka. Lianan ring punika, arta brana sané kapikolihang saking pajeg para janané patut kaanggén mahayu utawi mecikang balé rusak, pura, marga miwah titi tur fasilitas publik tiosan anut ring ajah-ajah nagarajnyana.
Yéning mangkin kantun wénten fasilitas publik sané usak, napi malih jalan-jalané kantos katandurin punyan biu, i raga patut sumandéya sampun patutké Sang Angawa Rat nglimbakang pajeg sané kaambil saking sarin pagaén kramané? Méh-méhan i rika wénten korupsi sané durung mabukti! 


Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

No comments