Puisi-puisi Rai Sri Artini; Céngcéng Kebés

Sumber Gagambaran; www.flickr.com

Pawaregan

Iriki sabilang semeng i mémé ngastawa
Asap cangkem pawaregan laksana asap dupa
Ngater mantra lan puja wali
Ngater manah ning suci nirmala nuju langité tegeh
Irika i mémé megending ngwangun pupuh
Ngracik lakar dedaaran misi basa
Basa tresna asih
Asah asih asuh
Salunglung sabayantaka
Tekén kurnan tekén pianak
Ring pawaregan mémé, i raga melajah
Tresna, welas asih, manah sané lascarya
Tan pawali
Pawaregan tekéning mémé sujatiné puisi sané tan dados kapasahang
Setata idup di kenehé
Selantang tuwuh
Sekayang-kayang

(Tuka, Novémber 2019)Susut

Susut engsut manah tiangé
Layu dudus tangkah tiangé
Panes makudus guminé
Padiné tusing mupu
Carik tegalé tuh
Sira sané mlaibang sabehé
Dija iya mengkeb
Laseré ulah alih di langité
Punyan-punyan numitis dadi beton
Susut kusut awaké
Kisut bibihé nyeritin sabeh
Bhatara Indra sinah menggah piduka
I raga nuutin indria
Apang payu kenehé ngalih pipis ngulah sabeh
Ngrauhang kabrebeh

(Tuka, Novémber 2019)Céngcéng Kebés

Napi sané paling mangan
Boya ja tiuk utawi pengutik
Boya ja keris utawi arit
Sané paling mangan
Lambé sané ngamedalang munyi
Sané tidong-tidong
Lambé lamis
Cara céngcéng kebés
Makrempiang mura di jalan
Alon-alon mabaos
Apang tusing macipratan paos
Mabrarakan di jalané
Tusing mrasidayang lakar nuduk

(Tuka, Novémber 2019)Rwa Bhinéda

Nénten sané sujati ring guminé
Suka lan duka
Sebet tur liang
Peteng lemah
Terus majalan, maganti
Sakadi roda sané mapiteh
Sakadi gulemé sané tebel malaib ampehang angin
Yan sebet sampunang larut
Sedih kingking
Yan liang sampunang mrekak ngakak
Ngedig tangkah
Nénten sané sujati
Ring mayapada

(Tuka, Novémber 2019)Suluh

Peteng dedet guminé rikala wengi
Nénten wénten suluh
Nyuluhin pamarginé
Punika taler peteng dedet manahé
Yan ten wénten suluh
Nyunarin manah
Suluhin manah apang i raga setata éling
Tekéning raga
Sang Aku ring angga sarira
Suluhin manah apang i raga
Setata mulat sarira
Mangda ngemolihang kerahayuan

(Tegal jaya, Novémber 2019)Budi Mémé Bapa

Ring pasisi pasihé
Kesiur kesiur anginé
Kedis-kedisé makeber di langité
Buncah suaran toyané
Iriki titiang éling tekéning déwék
Rikala ento, bapa ngajakin titang ka pasih
Maplalian bias, ngalih pici-pici tur omang-omang
Ngingetang ento, buncah manah tiang sakadi toya
Sané buncah ka pesisi
Mangkin déwék tiang ngancan kelih
Liu sané kaselselin marasa déwék liu pelih
Peting-petinga uli cenik tekén rerama
Tusing prasida ngwales budi mémé bapa

(Kerobokan, Oktober 2019)

Rai Sri Artini
meneng ring Banjar Tuka, Désa Dalung. Nyurat puisi bahasa Indonésia ngawit warsa 1993 kantos mangkin. Kakawianyané kawedar ring média online utawi média cetak. Mangkin wawu ngawitin nyurat puisi Bali.

No comments