Mawa Madui (3)

Olih: Ketut Sugiartha 
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
Penumpang pada tuun kala montor bis ané tumpangina tekén Putu marérén disubané macelep ka lambung kapalé. Mapan tumbén luas selat pasih ka tanah Jawa, Putu tuah nututin anaké ané tuun malunan lantas menékin undagan besi di sisin kapalé. Teked baduur tepukina ada kursi majérjér cara di gedung bioskup. Di malun kursiné ada lapak ané ngadep amik-amikan. Di bucu sada ka duri ngenah makudang panumpang majujuk, ngantré macelep ka toilét.
Sakadan ané tepukina tlektekanga. Si duri ia nindakang batisné ka sisin kapalé lantas magisian di pagehan malakar aji besi. Di betén, di yéh pasihé ané ning tur degdeg buka telaga makudang raré macanda sambilanga ngelangi cara katak. Makejang pada girang mabalap magarangin pipis logam ané entunganga tekén penumpang ané ada baduur.
Putu makenyem nepukin solah cenik-ceniké buka kéto. Bisa ngasilang pipis ulian dueg ngelangi ané ngaé penumpang kapalé demen mabalih. Pipis ané kapunduhang tusing ja ulian ngidih-idih cara gagéndong.
“Kuda ya maan awai?” sagét ada anak luh ngomong di sampingné. Putu ngadén anaké totonan ngomong ajak timpalné. Mapan tusing ada nyén tepukina di sampaingné, Putu lantas nyautin.
“Mirib kanti duang tali, nyén nawang malah lebih.”
Anak luh di sampingné mesuang tustél laut motrék cenik-ceniké ané pada mabok barak baana pepes majemuh ento.
“Ragané uli Bali?”
Putu manggutan lantas mabalik matakon, “Ragané?”
“Jakarta.”
“Menék bis ané cén?”
“Patuh ajak bis ané penékin ragané.”
“Oh...”
“Tiang negak di duri.”
“Di samping toilét?”
“Kudiang men, telat meli tikét.”
Angin baret makesiur, kapalé makéséhan banban ngalahin cenik-ceniké ané pada ngulap-ngulapang lima. Putu nguratiang candi bentar Pelabuhan Gilimanuk ané sayan joh. Buka kaiis kenehné ngalahin tanah Bali ané tresnaina. Ia mautsaha nambakin yén paningalan ané nagih ngetél. Di kenehné ia majanji tusing ja lakar encep di gumin anaké. Ia lakar mulih buin ka tanah palekadané.
Tengah jam suba liwat. Pelabuhan Ketapang suba di malun cunguhné. Netty, anak luh ané mara ajaka makenalan, ngajakin Putu menék ka montor bisé mapan buin kejep dogén kapalé suba malabuh.
Lega kenehné maan timpal di jalan. Apabuin timpalné ento uli Jakarta, kota ané lakar tekaina. Ilang rasa nyapnyapné mapan Netty ané soméh ngortaang magenepan ngenénin Jakarta.
Tuun makan siang di Pasirputih, Putu ajak Netty negak marep-arepan di méjan rumah makané. Makadua suba marasa caluh yadiastu mara kenal. Putu minehin anak luh cara Netty sinah liu ngelah timpal dija-dija. Lénan tekén soméh ia masi dueg ngajinin anak yadian raosné ceplas-ceplos. Gobané biasa-biasa dogén, tusing ja madan jegég, kéwala Putu cumpu yéning ada anak ngorahang Netty ento ngangenin.
Nyén ya sujatiné anaké luh ené? Sagét ada patakon di kenehné. Tustél ané magantung di baongné tusing ja tustél biasa. Ento tustél gedé ané mérekné terkenal. Tusing ja tustél cenik otomatis ané biasa anggona timpal malali tekén anaké. Béh, méh-méhan nak luhé ené juru warta.
Netty makenyem dugas Putu matakon.
“Adi Putu matakon kéto?”
“Ah, tuah nebag dogén.”
Buin Netty makenyem ané ngaé Putu mara ngeh yéning sujatiné Netty ngelah bibih ané ngenyudin.
“Apa pantes tiang nyemak gaginan buka kéto?”
Putu manggutan.
“Pasalné?”
“Ragané bisa motrék tur tusing kimud di arep anak liu.”
“Ento dogén?”
“Ento kan suba nyandang andelang.”
Suud madaaran, sinambi ngantosang panumpang ané lénan, makadua lantas masliahan di samping rumah makané, ka kios-kios ané ngadep barang-barang gapgapan.
“Sujantiné tiang ka Bali ulian maan tugas uli majalah,” Netty ngaraos sambil ngarapiang bokné ané ampehang angin. “Kéwala tiang tusing ja jurnalis, tondén…”
“Artiné ada keneh lakar dadi jurnalis?”
“Tiang mara lakar nyidaang seleg nyemak gaginané ené disubané lulus kuliah.”
“Oh, nu kuliah? Di jurusan apa?”
“Sastra Indonesia. Dumadak buin atiban suba pragat. Putu nu kuliah?”
Putu kituk-kituk.
“Suba magaé?”
Buin Putu kituk-kituk. “Nganggur,” ia masaut bawak.
“Seken?”
“Apa tiang ngenah bogbog?”
“Nak Bali biasané demen ngéndép.”
“Tiang ngorahang men benehné.”
Netty nlektekang muan Putu ané ngaé Putu sada gelip. Tumbén sajan ia nepukin anak luh bani mandrengin déwékné buka kéto.
“Rasané tiang taén katemu ajak Putu.”
“Masak?”
“Putu uli Ubud?”
Putu kituk-kituk.
“Dija ya tiang taén nepukin Putu?” Netty kijap-kijap cara sedeng nginget-ngingetang pajalané ané suba liwat.
“Mirib di pangipian,” Putu ngonjakin.
“Béh, kadén mara san kenal.”
Sunaran ai buka macanda ajak kléncokan yéh pasihé ngaé paningalan ulap. Netty prajani nganggon kacamata selemné sambil ngarenggeng.
“Tiang gregetan ené.”
“Ragané dueg mancingin.”
“Adi nawang.”
“Ngudiang ten. Karuan ané ajak ngomong calon jurnalis. Kéwala ten kénkén.”
“Nah to suba ané antiang tiang.”
“Kéné,” Putu majumu nuturang. “Sujantiné tiang makita kuliah di sekolah seni, nanging bapan tiang ngarepang tiang dadi dokter. Tiang mautsaha nuutin kenehné, kéwala lacur sing lulus tés. Bapan tiang pamuputné maserah kén tiang sekolah apa ja kenehé milih. Apang ia tusing sanget maselselan tiang lantas maksaang déwék kuliah di kedokteran gigi. Marasa sing nau, pamuputné tiang suud disubané kuliah atiban.”
“Lantas?”
“Lantas tiang nganggur. Mapan bapan tiang ngelah gaginan dadi petani, tiang masi bareng magaé ka carik.”
Netty mendep kéwala paliatné nyiriang ada patakon ané sepela di kenehné.
“Ngudiang mandrengin tiang buka kéto?”
Netty kituk-kituk sambil mekenyem. “Tiang mautsaha percaya saja ya ané dingeh tiang ento.”
“Netty ten percaya?”
“Ten makejang raos ragané percayain tiang.”
***
Umah paman Tanggu tongosné di sisi kauh kota Jakarta. Kawangun di duur tanah ané linggahné ada sawatara petang are. Wangunan utamané majujuk di tengah sada ka duri lan matingkat. Paman ajak somahné ané biasa kaukina Bu Man sirep di lanté ané baduur, kéto masi sinunggil pianakné, Agus, ané mara kelas enem sekolah dasar.
Putu padidi sirep di wangunan ané besikan, umah ané kamarné ada dasa liuné. Kamar majérjér ané paséwanga, patuh cara kamar-kamar ané ada di lanté beten wangunan utama ané ada patpat.
Putu tusing taén matakon aji kuda séwan kamaré soang-soang. Ané tawanga anak ané nyéwa kamaré liunan anak luh katimbang anak muani. Ané luh-luh makejang magaé dadi pramugari kapal terbang, sakéwala tusing makejang soméh. Malah ada masi ané pened tur demen ngroko di kamar mandi. Ané muani ada tuah dadua. Ané madan Indra, kapah sajan pesu munyi, magaé di kantor konsultan teknik lan manajemen. Herman ané setata makenyem tur demen ngorta dadi sales amik-amikan.
Ané kasambat siduri énggal sajan matimpal ajak Putu. Ia rajin nyinggahin Putu di kamarné nuju peteng apang ada ajaka ngaraos. Putu pepes gaéna ngon mapan Herman tusing taén kuangan satua. Yén tuutin kenehné bisa kayang ka semengan tusing suud ngorta.
Nguratiang solahné buka kéto, sayan makelo Putu dot nawang apa ya makrana ia buka kéto. Pinaka sales mula pantes ia tusing kuangan munyi, kéwala yéning sabilang katemu Putu ia lantas ngaraos kanti engsap tekén galah, sinah ada ané makada.
Petengé ento Herman buin teka nyambangin. Putu sedeng negak di betén punyan belimbing di malun kamarné dugas dingeha munyin tindakan batis Herman maekin déwékné.
“Pesu yuk?” Herman ngajakin.
Herman mapanganggo rapi tur masepatu. Kala ia negak di samping Putu makesiur bon parfumné nyelepin song cunguhné Putu. (masambung…)


Ketut Sugiartha
embas ring Baturiti, Tabanan, 9 November 1956. Kakawiannyané ring basa Indonésia sampun kawédar ring Bali Post, Bernas, Detektif & Romantika, Kartini, Media Hindu, Nova, Sarinah, Selecta, Senang, Simponi, Sinar Harapan, Suara Karya, Suara Pembaruan miwah média sané lianan. Pensiunan sinalih tunggil BUMN ring Jakarta puniki mangkin meneng ring Banjar Beringkit, Belayu, Tabanan.

No comments