Album Foto Gus Dé

Olih: Madé Argawa
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com
Dugasé ené, tiang maan ngeliput paméran seni kontemporer. Téma pamérané tuah menggali ingatan yang diwujudkan dalam berbagai macam karya seni. 
Saderana, indik ingetan. Dikénkéné, ingetan tuah indik déwék pedidi lan sifatné pribadi. Unduké totonan tuah nyidaang karasaang lan karawatang pedidi.
Nanging, yéning ingetané totonan kepesuang laut kadadiang karya seni, suba pasti sanget perlu lan melah. 
Ada masih anaké ané miara ingetan indik kejadian-kejadian ané taén liwatina utawi asanina lan kadadiang tulisan, foto wiadin vidéo.
Tulisan, tusing makejang anaké biasa mupulang kruna-kruna laut kadadiang catetan utawi buku. Sakadi catetan harian contoné. Sapanawang tiangé, unduké ené suba langah.
Yéning kadadiang foto, manut tiang ené paling liu kaanggon nyimpen ingetané totonan. Mirib ulian aluh.  Ulian ento, di jumahné liu anaké ngelah album foto anggona panginget unduk-unduk ané suba liwat. Yéning vidéo,  tusing liu ané tepuk tiang.
Nglimbakné teknologi lan aluhné ngaksés média sosial, ngaénang liu anaké ngejang ingetan di dunia maya.
Ngédéngang kahanan idupné ané paling anyar, mirib jani suba tusing dadi tawah. Dikénkéné, tiang kanti tusing nyidaang ngaresepang ané kén ranah pribadi utawi privat lan ané kén masuk ranah publik di média sosial. 
Ada ané ngorahang, save aja di sini (simpen gén dini). Unduké totonan tepukin tiang rikala ada ané masang foto di facebook. Tiang makeneh-keneh, facebook ternyata suba nyidaang ngentinin album foto anggon nyimpen kenangan. 
Nanging tiang sing bani ngawag-awag masang foto pribadi di facebook, krana jani (tiang sing nawang apa istilahné totonan) facebook nyidaang nyocokang muané nyén ané pasang tiang di sistem facebook. Tiang jejeh tekén sistemné ené.
Rasa jejeh tiangé totonan ulian sistemé ené nyidaang nawang muan tiangé, tuah uli foto ané pasang tiang setondéné.
Tiang ngelah catetan minor indik facebook, ngenénin indik skandal data warsa 2014. Kasusé ené ngaénang biur krana data facebook bocor lan kaanggon olih politisiné ngalih suara lebihan.
Ulian ento facebook kena denda kanti 5 miliar dollar AS. Dendané ené tuah ané paling gedé yén tingalin uli sejarah Komisi Perdagangan Federal AS utawi FTC.
Mula saja iraga ané nganggon facebook tusing marasa rugi ulian kasusé totonan, nanging ada anak lén ané maan keuntungan. Lan jelékné, iraga tusing nawang unduké totonan (setondéné ada ané nawang).
Yasraf (2004, 63) ngorahang yéning jani iraga suba ngalahin dunia réalitas. Dunia réalitas suba mati. Ané jani dunia réalitas utamané réalitas sosial suba dadi dunia virtual.
Bisa-bisa buin mani puan, tusing lakar ada anak ané mukak tumpukan albun foto tur metakon tekén nyamané di jumah ngenénin indik potrékan ané ada di albumé totonan.
Nyén ento, anak ngujang, lakar kagentosin olih lima ané ibuk ngusap layar HP. Tutur indik i bapa, sandingan, nyama tugelan lakar maganti dadi satua ngenénin indik youtuber ané mara suud ngaé sénsasi, kontrovérsi sétingan artis ibu kota utawi gosip anyar akun Instagram kabupaten.
Sakéwala, tusing kerasa baan tiang, foto-foto pianak tiangé, Gus Dé suba suud macétak. Album fotoné masih suba ada. Jani tinggal masang lan ngias, apang buin mani puan ada satua ané tepukina uli albumé totonan.


I Madé Argawa
magenah ring Tabanan, mangkin makarya dados wartawan Témpo.

No comments